Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-16-2020-36: Návrh rozpočtu příspěvkových organizací kapitoly Školství, mládeže a sportu zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2020 a rozpočtové opatření v rámci Školství, mládeže a sportu

RK-16-2020-36.pdf, RK-16-2020-36pr01.xls , RK-16-2020-36pr02.pdf

Číslo materiálu 36
Číslo jednací RK-16-2020-36
Název Návrh rozpočtu příspěvkových organizací kapitoly Školství, mládeže a sportu zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2020 a rozpočtové opatření v rámci Školství, mládeže a sportu
Zpracoval O. Králík, Z. Nevrkla
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 2
Popis problému

V materiálu jsou radě kraje předloženy ke schválení návrhy rozpočtu škol a školských zařízení Kraje Vysočina na rok 2020 a návrh na změnu závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ související s předloženými návrhy finančních plánů.

Dle Pravidel Rady Kraje Vysočina č. 01/2019 ze dne 26. 2. 2019, kterými se konkretizují vybrané vztahy mezi zřizovatelem a příspěvkovými organizacemi, zejména vybrané povinnosti ředitelů příspěvkových organizací, a stanoví se podmínky k jejich plnění, je ředitel příspěvkové organizace povinen předložit krátkodobý plán činnosti, tzv. finanční plán, zřizovateli ke schválení.

Zároveň dle § 28 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), sestavují příspěvkové organizace rozpočet, který schvaluje zřizovatel. Rozpočtem je dle tohoto zákona míněn plán výnosů a nákladů na rozpočtový rok, který je shodný s kalendářním rokem. Rozpočet je tedy součástí finančního plánu.

Finanční plán zahrnuje vedle plánu nákladů a výnosů rovněž plán hospodaření s prostředky peněžních fondů (rezervní fond, fond investic, fond odměn a FKSP), investiční plán, odpisový plán, plán oprav,  plán lidských zdrojů a plán veřejných zakázek.

Při sestavování finančního plánu na rok 2020 vycházely příspěvkové organizace ze schváleného finančního vztahu k rozpočtu zřizovatele (tj. příspěvek na provoz, investiční příspěvek, odvod z fondu investic) a z předpokládané výše výnosů a nákladů v hlavní a doplňkové činnosti. Plány výnosů a nákladů na rok 2020 jsou u jednotlivých škol a školských zařízení v hlavní činnosti sestaveny jako vyrovnané. Finanční plány škol a školských zařízení Kraje Vysočina na rok 2020 jsou obsahem materiálu RK-16-2020-36, př. 1, materiál RK-16-2020-36, př. 2 obsahuje popis významných plánovaných aktivit a rozvojových cílů v oblasti výchovného a vzdělávacího procesu na rok 2020.

V souvislosti se schválením finančních plánů škol a školských zařízení na rok 2020 je radě kraje předkládán návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Jedná se o snížení závazného ukazatele "Příspěvek na provoz" Základní škole a Mateřské škole při zdravotnických zařízeních Kraje Vysočina. Usnesením č. 0032/01/2020/RK dne 14. 1. 2020 rada kraje schválila zvýšení příspěvku na provoz o 1 250 000 Kč na pokrytí výdajů na platy a  související zákonné odvody pracovníků nově zřízených školních klubů. Jelikož je nově stanovená potřeba o 152 000 Kč nižší, je radě kraje předložen návrh na snížení závazného ukazatele.

Návrh řešení

OŠMS radě kraje navrhuje:

 • schválit rozpočet škol a školských zařízení na rok 2020 dle přílohy č. 1 materiálu RK-16-2020-36. Podle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vykonává rada kraje funkci zřizovatele;
 • schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu související se snížením závazného ukazatele "Příspěvek na provoz";
 • souhlasit s navrženými přesuny prostředků z rezervního fondu do fondu investic;
 • souhlasit se zapojením rezervního fondu na pokrytí případné ztráty v hlavní činnosti na konci kalendářního roku;
 • souhlasit v případě kladného vývoje hospodaření s použitím prostředků příspěvku na provoz i na úhradu přímých ostatních neinvestičních výdajů;
 • stanovit u příspěvkových organizací v odvětví školství jako závazný ukazatel finančního plánu na rok 2020:
  • celkový objem použití fondu investic;
  • jmenovitý seznam akcí financovaných z prostředků fondu investic;
 • stanovit v souladu s usnesením č. 0263/06/2012/RK ze dne 7. 2. 2012 pro Vysočinu Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvkovou organizaci, závazný ukazatel „Limit prostředků na platy“ ve výši 5 000 000 Kč jako způsob usměrňování prostředků na platy;
 • stanovit v souladu s usnesením č. 0263/06/2012/RK ze dne 7. 2. 2012 pro Školní statek, Humpolec, Dusilov 384, závazný ukazatel „Limit prostředků na platy“ ve výši 300 000 Kč jako způsob usměrňování prostředků na platy;
 • uložit ředitelům příspěvkových organizací v odvětví školství:
  • v souladu s usnesením rady kraje č. 0746/14/2020/RK ze dne 28. 4. 2020 pozastavit realizaci všech investičních akcí (výdajů) a vynakládání prostředků fondu investic, přičemž  výjimkou jsou:
   • případy, kdy nezapočetím nebo nepokračováním realizace akce vzniknou organizaci finanční sankce;
   • řešení neodkladných havarijních situací vyžadující použití prostředků fondu investic;
   • případy, kdy externí zdroje financování tvoří výrazný podíl celkových zdrojů;
  • provádět odvody z fondu investic do rozpočtu kraje s tím, že odvodová povinnost bude splněna nejpozději do 31. 10. 2020;
  • sledovat výsledek hospodaření jednotlivých doplňkových činností vymezených ve zřizovací listině; v případě vykázání ztráty u jednotlivé doplňkové činnosti zjistit důvody tohoto stavu a přijmout nápravná opatření k odstranění tohoto nežádoucího vývoje pro následující účetní období;
  • promítat schválená rozpočtová opatření orgánů kraje do finančního plánu;
  • vyžádat si před zahájením přípravy a realizace stavebních akcí realizovaných z prostředků fondu investic odsouhlasení konkrétního rozsahu stavebních úprav od odboru majetkového.
Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu.

Návrh usnesení schvaluje
 • plány činnosti škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2020 dle materiálu RK-16-2020-36, př. 1;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve zvýšení § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání o částku 152 000 Kč při současném snížení § 3114 - Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami o částku 152 000 Kč;
 • snížení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Základní školy a Mateřské školy při zdravotnických zařízeních Kraje Vysočina, IČO 70837228 o částku 152 000 Kč z důvodu nižší potřeby výdajů na platy a související zákonné odvody pracovníků nově zřízených školních klubů;
stanoví
 • u příspěvkových organizací v odvětví školství jako závazný ukazatel finančního plánu na rok 2020:
  • celkový objem použití fondu investic;
  • jmenovitý seznam akcí financovaných z prostředků fondu investic;
 • použití příspěvku na provoz poskytnutého z rozpočtu zřizovatele k přednostnímu krytí nákladů účetních odpisů;
 • v souladu s usnesením č. 0263/06/2012/RK ze dne 7. 2. 2012 pro Vysočinu Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvkovou organizaci, závazný ukazatel „Limit prostředků na platy“ ve výši 5 000 000 Kč jako způsob usměrňování prostředků na platy;
 • v souladu s usnesením č. 0263/06/2012/RK ze dne 7. 2. 2012 pro Školní statek, Humpolec, Dusilov 384, závazný ukazatel „Limit prostředků na platy“ ve výši 300 000 Kč jako způsob usměrňování prostředků na platy;
zmocňuje

ředitele příspěvkových organizací v odvětví školství:

 • k provádění dílčích úprav a přesunů finančních prostředků mezi jmenovitě schválenými akcemi financovanými z prostředků fondu investic při dodržení celkového objemu použití fondu investic;
 • k použití prostředků rezervního fondu a jejich převodu do fondu investic, včetně použití zůstatku fondu investic, za účelem krytí nákladů spojených s řešením havarijních situací vzniklých na majetku svěřeném do správy příspěvkové organizace, za předchozího souhlasu příslušného odvětvového odboru, příp. odboru majetkového;
ukládá
 • vedoucímu odboru školství, mládeže a sportu a vedoucímu majetkového odboru v případě havarijní situace věcně prověřit návrhy ředitelů příspěvkových organizací v odvětví školství na použití prostředků svého rezervního fondu a fondu investic k řešení této havarijní situace;
 • ředitelům příspěvkových organizací v odvětví školství:
 1. provádět odvody z fondu investic do rozpočtu kraje s tím, že odvodová povinnost bude splněna nejpozději do 31. 10. 2020;
 2. sledovat výsledek hospodaření jednotlivých doplňkových činností vymezených ve zřizovací listině; v případě vykázání ztráty u jednotlivé doplňkové činnosti zjistit důvody tohoto stavu a přijmout nápravná opatření k odstranění tohoto nežádoucího vývoje pro následující účetní období;
 3. promítat schválená rozpočtová opatření orgánů kraje do finančního plánu;
 4. vyžádat si před zahájením přípravy a realizace stavebních akcí realizovaných z prostředků fondu investic odsouhlasení konkrétního rozsahu stavebních úprav od odboru majetkového;
 5. v souladu s usnesením rady kraje č. 0746/14/2020/RK ze dne 28. 4. 2020 pozastavit realizaci všech investičních akcí (výdajů) a vynakládání prostředků fondu investic, přičemž  výjimkou jsou:
  • případy, kdy nezapočetím nebo nepokračováním v realizaci akce vzniknou organizaci finanční sankce;
  • řešení neodkladných havarijních situací vyžadující použití prostředků fondu investic;
  • případy, kdy externí zdroje financování tvoří výrazný podíl celkových zdrojů;
souhlasí
 • s převodem prostředků z rezervního fondu do fondu investic u Školního statku, Humpolec, Dusilov 384 ve výši 7 000 000 Kč, u Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Třešť ve výši 400 000 Kč a u Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy Žďár nad Sázavou ve výši 10 000 Kč;
 • se zapojením rezervního fondu na pokrytí případné ztráty v hlavní činnosti na konci kalendářního roku;
 • se zapojením fondu odměn na pokrytí případného překročení stanoveného objemu prostředků na platy za kalendářní rok;
 • v případě kladného vývoje hospodaření s použitím prostředků příspěvku na provoz i na úhradu přímých ostatních neinvestičních výdajů.
Odpovědnost Odbor ekonomický (31. 5. 2020), Odbor školství, mládeže a sportu (31. 5. 2020), Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou, Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola, Dětský domov, Hrotovice, Sokolská 362, Dětský domov, Humpolec, Libická 928, Dětský domov, Jemnice, Třešňová 748, Dětský domov, Náměšť nad Oslavou, Krátká 284, Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře 1, Dětský domov, Rovečné 40, Dětský domov, Senožaty 199, Dětský domov, Telč, Štěpnická 111, Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov, Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365, Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem, Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147, Gymnázium Havlíčkův Brod, Gymnázium Chotěboř, Gymnázium Jihlava, Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola Telč, Gymnázium Třebíč, Gymnázium Velké Meziříčí, Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě, Gymnázium Žďár nad Sázavou, Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou, Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí, Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod, Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč, Obchodní akademie, Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava, Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Vysočina, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť, Střední odborná škola Nové Město na Moravě, Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov, Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628, Střední průmyslová škola Třebíč, Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava, Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice, Střední škola stavební Jihlava, Střední škola stavební Třebíč, Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava - Helenín, Hálkova 42, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlíčkův Brod, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Žďár nad Sázavou, Školní statek, Humpolec, Dusilov 384, Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace, Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem, Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou, Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč, Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř, Základní škola a Mateřská škola při zdravotnických zařízeních Kraje Vysočina, Základní škola a Praktická škola Chotěboř, Základní škola a Praktická škola Moravské Budějovice, Dobrovského 11, Základní škola a Praktická škola Nové Město na Moravě, Malá 154, Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí, Základní škola a Praktická škola, U Trojice 2104, Havlíčkův Brod, Základní škola Bystřice nad Pernštejnem, Tyršova 106, Základní škola Pelhřimov, Komenského 1326, Základní škola při dětské psychiatrické nemocnici Velká Bíteš, Základní škola speciální a Praktická škola Černovice, Základní škola Třebíč, Cyrilometodějská 22 (31. 12. 2020)
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz