Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-16-2020-37: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT a změna závazného ukazatele u organizace zřizované krajem

RK-16-2020-37.pdf, RK-16-2020-37pr01.xlsx , RK-16-2020-37pr02.pdf , RK-16-2020-37pr03.pdf , RK-16-2020-37pr04.pdf

Číslo materiálu 37
Číslo jednací RK-16-2020-37
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT a změna závazného ukazatele u organizace zřizované krajem
Zpracoval K. Smetanová, M. Kastner
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 4
Popis problému

Materiál řeší poskytnutí podpor na organizaci soutěží vyhlašovaných MŠMT.

Zastupitelstvo Kraje Vysočina schválilo na svém zasedání č. 07/2019 dne 10. 12. 2019 usnesením č. 0489/07/2019/ZK Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2020. V Rozpočtu kraje 2020 – včetně komentáře v kapitole Školství, mládeže a sportu – Podpora soutěží a přehlídek – je uvažována částka 2 200 000 Kč na „Dofinancování soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT“ (PŘÍLOHA Š2). V roce 2020 budou okresní a krajská kola soutěží a přehlídek MŠMT realizovat organizace uvedené v příloze 1 tohoto materiálu. Jedná se o 5 organizací, z nichž u 1 je zřizovatelem Kraj Vysočina, 4 organizace jsou zřizovány obcemi.

Těmto organizacím navrhujeme přidělit dotaci v celkové výši 1 998 057 Kč dle materiálu RK-16-2020-37, př. 1.

Soutěže jsou financovány z jednak z prostředků MŠMT a jednak z prostředků kraje, jichž se týká tento materiál. Dotaci, kterou na tyto soutěže poskytuje MŠMT, obdržel kraj v prvním čtvrtletí roku 2020 ve  výši 2 983 000 Kč, dle rozhodnutí MŠMT č. 0007/9/SOU/2020 o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu České republiky na rok 2020.

Návrh řešení

OŠMS navrhuje Radě Kraje Vysočina poskytnout finanční prostředky příspěvkové organizaci Gymnázium Jihlava zřizované Krajem Vysočina na podporu soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT z kapitoly Školství, mládeže a sportu dle tabulky č. 1 materiálu RK-16-2020-37, př. 1

Kopie žádosti o dotaci je uvedena v materiálu RK-16-2020-37, př. 2.

Finanční prostředky příspěvkové organizaci zřizované krajem jsou poskytovány jako příspěvek na provoz dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, o které je oprávněna v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č.  129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodovat rada kraje v rámci výkonu zřizovatelské funkce. 

OŠMS zároveň navrhuje Radě Kraje Vysočina rozhodnout poskytnout dotaci příspěvkové organizaci Dům dětí a mládeže Pelhřimov, kterou zřizuje obec, na podporu soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT dle tabulky č. 2 materiálu RK-16-2020-37, př. 1 ve výši 60 000 Kč. Smlouvu o poskytnutí dotace obsahuje materiál RK-16-2020-37, př. 3. Nedílnou součástí této smlouvy je žádost o poskytnutí dotace. 

Podle § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, o poskytnutí dotace do výše 200 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí přísluší rozhodovat radě kraje.

OŠMS zároveň navrhuje Radě Kraje Vysočina doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotaci příspěvkovým organizacím Dům dětí a mládeže Třebíč, Active - Středisko volného času Žďár nad Sázavou a AZ Centrum Havlíčkův Brod - SVČ, které zřizují obce, na podporu soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT dle tabulky č. 2 materiálu RK-16-2020-37, př.  1. Částku ve výši 1 868 000 Kč uhradit z § 3421 – Využití volného času dětí a mládeže.

Podle § 36 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, je zastupitelstvu kraje vyhrazeno rozhodovat o poskytování dotací v hodnotě nad 200 000 Kč v jednotlivém případě fyzickým nebo právnickým osobám v kalendářním roce a  uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí.

Smlouvy o poskytnutí dotace obsahuje materiál RK-16-2020-37, př. 4. Nedílnou součástí těchto smluv jsou žádosti o poskytnutí dotace.

Stanoviska Odbor ekonomický

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2020, v kapitole Školství, mládeže a sportu, v části Ostatní činnosti – podpora volnočasových aktivit, soutěží a mezinárodní spolupráce je uvažována částka 2 200 tis. Kč na dofinancování soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT (ÚZ 00031).

Návrh usnesení schvaluje

zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u příspěvkové organizace Gymnázium Jihlava zřizované Krajem Vysočina ve výši 70 057 Kč dle tabulky č. 1 materiálu RK-16-2020-37, př. 1;

rozhoduje
  • poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 – Využití volného času dětí a mládeže příspěvkové organizaci Dům dětí a mládeže Pelhřimov, kterou zřizuje obec, ve výši  60 000 Kč na dofinancování soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT dle tabulky č. 2 materiálu RK-16-2020-37, př. 1;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-16-2020-37, př. 3;
doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

  • poskytnout dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 – Využití volného času dětí a mládeže příspěvkovým organizacím, Dům dětí a mládeže Třebíč, Active - Středisko volného času Žďár nad Sázavou a AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - středisko volného času, které zřizují obce, v celkové výši 1 868 000 Kč na dofinancování soutěží a přehlídek vyhlašovaných MŠMT dle tabulky č. 2 materiálu RK-16-2020-37, př. 1;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu RK-16-2020-37, př. 4.
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz