Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-16-2020-63: Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace za 2. monitorovací období na projekt „Lidová kultura/Volkskultur AT-CZ“

RK-16-2020-63.pdf, RK-16-2020-63pr01.xlsx

Číslo materiálu 63
Číslo jednací RK-16-2020-63
Název Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace za 2. monitorovací období na projekt „Lidová kultura/Volkskultur AT-CZ“
Zpracoval M. Brücknerová
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty z důvodu přijetí dotace ze strany řídícího orgánu Operačního programu „Interreg V-A Rakousko – Česká republika“, Úřadu vlády Dolního Rakouska, v rámci projektu „Lidová kultura/Volkskultur AT-CZ“, registrační číslo ATCZ181. Kraj Vysočina je v tomto projektu vedoucím partnerem. 

Usnesením č. 0427/05/2017/ZK ze dne 12. 9. 2017 („Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít partnerskou smlouvu dle materiálu ZK-05-2017-90, př. 2 a schvaluje převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 21 000 000 Kč na zvláštní účet kraje určený k financování projektu s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány průběžně dle aktuálních potřeb projektu.“) schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina účast Kraje Vysočina jako vedoucího partnera v tomto projektu.

Projekt „Lidová kultura/Volkskultur AT-CZ“ Kraj Vysočina plně předfinancoval z vlastních zdrojů. Kraj Vysočina jako vedoucí partner podává souhrnně za všechny projektové partnery Žádost o  platbu. Za 2. monitorovací období od 1. 12. 2018 – 31. 5. 2019 podal Kraj Vysočina Žádost o  platbu ve výši 214 110,01 €. Dne 28. 4. 2020 byla Kraji Vysočina převedena na devizový bankovní účet vedený u Sberbank CZ, a. s., č. ú.: 1200102487/6800, dotace ve výši 181 993,50  € ze strany řídícího orgánu, což představuje 85 % z certifikované částky. Z tohoto důvodu je nutné provést rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „Lidová kultura/Volkskultur AT-CZ“ o částku 4 624 454,84 Kč (181 993,50 €).

Dotaci je nutné podle Příručky pro příjemce Programu Interreg V-A AT-CZ do 14 dnů od přijetí dotace přeposlat na bankovní účet projektového partnera, dle RK-16-2020-63, př. 1, následovně: 40 042,65 € Jihočeské folklorní sdružení, z. s. a 141 950,85 € náleží Kraji Vysočina.

Návrh řešení

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „Lidová kultura/Volkskultur AT-CZ“ o přijaté finanční prostředky ze strany řídícího orgánu ve výši 4 624 454,84 Kč (181 993,50 €) a převod dotace (40 042,65 €) na bankovní účet projektového partnera dle materiálu RK-16-2020-63, př. 1.

Stanoviska Odbor ekonomický

Usnesením č. 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina, ekonomickému odboru, rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.

Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz od řídícího orgánu ve výši 4 624 454,84 Kč (181 993,50 €), které jsou určeny na financování projektu „Lidová kultura/Volkskultur AT-CZ“.

Návrh usnesení schvaluje
  • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „Lidová kultura/Volkskultur AT-CZ“ o přijaté finanční prostředky ze strany řídícího orgánu ve výši 4 624 454,84 Kč (181 993,50 €);
  • převod finančních prostředků dle materiálu RK-16-2020-63, př. 1 na bankovní účet projektového partnera ve výši 40 042,65 €.

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor regionálního rozvoje
Termín 31. 5. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz