Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-17-2018-27: Finanční dar pro Oblastní spolek Českého červeného kříže Jihlava na realizaci Soutěže mladých zdravotníků – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví

RK-17-2018-27.pdf, RK-17-2018-27pr01.pdf , RK-17-2018-27pr02.doc , RK-17-2018-27pr03.pdf

Číslo materiálu 27
Číslo jednací RK-17-2018-27
Název Finanční dar pro Oblastní spolek Českého červeného kříže Jihlava na realizaci Soutěže mladých zdravotníků – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví
Zpracoval V. Eisová, L. Charvátová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh 3
Popis problému

Oblastní spolek Českého červeného kříže Jihlava požádal o finanční podporu ve výši 20 000 Kč na realizaci akce „Krajská soutěž mladých zdravotníků“, která se konala dne 30. 5. 2018 v Jihlavě. Cílem soutěže bylo prověřit odborné a praktické znalosti a dovednosti v poskytování první pomoci a záchraně života. Soutěže se zúčastnili žáci prvního a druhého stupně základních škol. Bližší informace o soutěži jsou obsaženy v materiálu RK-17-2018-27, př. 1 (neveřejná příloha). Darovací smlouva je obsažena v materiálu RK-17-2018-27, př. 2.

Pravomoc poskytovat dary mají příslušné orgány kraje podle zákona o krajích. Dary jsou poskytovány podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v režimu soukromého práva.

Návrh řešení

Prostředky na poskytnutí finančního daru lze pokrýt z kapitoly Zdravotnictví, § 3599 – Ostatní činnosti ve zdravotnictví.

Finanční dar je určen pro účely realizace soutěže pro děti s cílem podpořit jejich zájem a znalosti v poskytování první pomoci a záchraně života. Odbor zdravotnictví doporučuje Radě Kraje Vysočina udělit souhlas s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-17-2018-27, př. 2.

Příslušnost rady kraje rozhodnout o poskytování věcných a finančních darů do 100 000 Kč v jednotlivých případech je dána ustanovením § 59 odst. 2 písm. f) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Stanoviska Odbor ekonomický

nemá připomínky k rozpočtovému opatření.

Odbor informatiky

Podpora byla zaevidována v systému eDotace – ID dotace O02615 (příloha č. 3 tohoto materiálu).

Návrh usnesení rozhoduje

poskytnout finanční dar z kapitoly Zdravotnictví, § 3599 – Ostatní činnosti ve zdravotnictví ve výši 20 000 Kč spolku Oblastní spolek Českého červeného kříže Jihlava, IČ: 00426342, Vrchlického 2497/57, 586 01 Jihlava dle materiálu RK-17-2018-27, př. 2.

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor zdravotnictví
Termín 30. 6. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz