Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-17-2018-38: Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Pelhřimov, příspěvkové organizaci

RK-17-2018-38.pdf, RK-17-2018-38pr01.pdf , RK-17-2018-38pr02.pdf , RK-17-2018-38pr03.xls , RK-17-2018-38pr04.pdf

Číslo materiálu 38
Číslo jednací RK-17-2018-38
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu v Nemocnici Pelhřimov, příspěvkové organizaci
Zpracoval J. Šalandová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh 4
Popis problému

Rada Kraje Vysočina dne 6. 6. 2017 usnesením č. 1038/20/2017/RK schválila „Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování příspěvků na úhradu nákladů spojených s vyplacením náborového příspěvku pro účely zajištění lékařů a nelékařů v nemocnicích zřizovaných Krajem Vysočina a Zdravotnické záchranné službě Kraje Vysočina, příspěvkové organizaci (náborové příspěvky)“, dále také jen „Pravidla“, pro účely stabilizace zdravotnického personálu s cílem zabezpečit lidské zdroje potřebné pro zajištění zdravotní péče u poskytovatelů zdravotních služeb zřizovaných Krajem Vysočina prostřednictvím náborových příspěvků. Podle Pravidel je možné poskytnout náhradu nákladů spojených s vyplacením náborového příspěvku novému zaměstnanci, a to za předpokladu předchozího uzavření smlouvy o poskytnutí náborového příspěvku mezi poskytovatelem zdravotních služeb a budoucím zaměstnancem.

Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace (dále jen „Nemocnice“), požádala o úhradu nákladů spojených s vyplacením náborových příspěvků  ve výši 500 000 Kč pro lékaře, kteří nastoupili do Nemocnice na oddělení ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, vnitřního lékařství – dva lékaři, rehabilitační a fyzikální medicíny a na oddělení radiologie a zobrazovacích metod. Bližší informace jsou uvedeny v  materiálech RK-17-2018-38, př. 1 a RK-17-2018-38, př. 2. Přehled celkem vyplacených stipendií a náborových příspěvků je uveden v materiálu RK-17-2018-38, př. 3.

Návrh řešení

Odbor zdravotnictví posoudil žádost Nemocnice se zřetelem k aktuálnímu personálnímu obsazení a doporučuje schválení úhrady nákladů spojených s vyplacením náborových příspěvků dle usnesení č. 1038/20/2017/RK. Obě podmínky pro úhradu nákladů spojených s výplatou náborových příspěvků, uzavření smluv o poskytnutí náborových příspěvků a uzavření pracovních smluv na dobu nejméně 4 let, byly v souladu s Pravidly, splněny. Na základě výše uvedených skutečností, odbor zdravotnictví vyplacení náborových příspěvků doporučuje.

Stanoviska Odbor informatiky

Odbor informatiky: Podpora byla zaevidována v systému eDotace - ID dotace O02408-31 (materiál RK-17-2018-38, př. 4) pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci.

Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví. Aktuální stav rezervy na kapitole Zdravotnictví, § 3522 činí 47 278 tis.  Kč.

Návrh usnesení schvaluje
  • poskytnutí náhrady nákladů na vyplacení náborových příspěvků pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-17-2018-38, př. 1 a RK-17-2018-38, př. 2;
  • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 – Ostatní nemocnice spočívající ve snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o částku 500 000 Kč při současném zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 500 000 Kč s určením pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci;
  • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, o částku 500 000 Kč s určením na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením náborových příspěvků.
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor zdravotnictví, Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace
Termín 30. 6. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz