Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-17-2018-68: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2018

RK-17-2018-68.pdf, RK-17-2018-68pr01.pdf

Číslo materiálu 68
Číslo jednací RK-17-2018-68
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2018
Zpracoval H. Matulová
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh 1
Popis problému

Na základě usnesení Vlády ČR č. 739 ze dne 23. 10. 2017, má kraj Vysočina zajistit přípravu a následně realizaci stavebních opatření a staveb nutných pro umožnění přepravy nadrozměrných a těžkých kompozit (NTK) pro dostavbu nového jaderného zdroje (NJD) jaderné elektrárny Dukovany (EDU) po silnicích ve vlastnictví kraje (dopravní infrastruktura DI). Dle sdělení zástupců společnosti ČEZ a.s. a na základě jejich žádosti na MDČR ze dne 21. 11. 2017 (dop. zn. 182/2017-520-DOP/30) a proběhlého jednání na SFDI  dne 4. 1. 2018., bylo  dohodnuto, že příprava potřebných stavebních opatření a staveb bude hrazena z prostředků SFDI. Na základě pokynů ze SFDI ze dne 2. 2. 2018, byl podán návrh na provedení rozpočtového opatření z výše uvedených důvodů, který byl radě kraje předložen v materiálu RK-05-2018-39, př. 1. Zdůvodnění akcí včetně podrobného rozpisu byl zpracován na základě přílohy III materiálu č. j. 1050/17 usnesení vlády ČR č. 739 ze dne 23. 10. 2017 v materiálu RK-05-2018-39, př. 2. Návrh harmonogramu přípravy a realizace jednotlivých akcí včetně předpokládaných nákladů byl uveden v materiálu RK-05-2018-39, př. 3. Na základě těchto podkladů předložil Státní fond dopravní infrastruktury návrh Smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2018 pod číslem smlouvy 136/2018. 

Na základě této smlouvy bude Kraji Vysočina na přípravu požadovaných akcí poskytnuta částka 2 800 000 Kč. Smlouva č. 136/2018 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2018 je přílohou materiálu RK-17-2018-68, př. 1.

Návrh řešení

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje radě kraje rozhodnout o uzavření Smlouvy č. 136/2018 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2018 za podmínek v ní uvedených dle materiálu RK-17-2018-68, př. 1.

Dále odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje radě kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4213 - Investiční přijaté transfery ze státních fondů) a výdajů (kapitola Doprava, § 2212 - Silnice, příloha D2 - Investice v dopravě) rozpočtu kraje o poskytnuté finanční prostředky ze SFDI ve výši 2 800 000 Kč.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

 

Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina - ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 2 800 000 Kč na přípravu stavebních opatření a staveb nutných pro umožnění přepravy a těžkých kompozit pro dostavbu jaderné elektrárny Dukovany.

Návrh usnesení schvaluje
  • uzavřít Smlouvu č. 136/2018 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2018 za podmínek v ní uvedených dle materiálu RK-17-2018-68, př. 1;
  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů) a výdajů (kapitola Doprava, § 2212 Silnice, příloha D2 - Investice v dopravě) rozpočtu kraje o účelové finanční prostředky ze SFDI ve výši 2 800 000 Kč na přípravu  stavebních opatření a staveb nutných pro umožnění přepravy a těžkých kompozit pro dostavbu jaderné elektrárny Dukovany dle materiálu RK-17-2018-68, př. 1.
Odpovědnost Odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 31. 7. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz