Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-17-2020-03: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitolách Informatika a Požární ochrana a IZS – přijetí účelové dotace z Ministerstva vnitra na realizaci projektů v rámci Programu prevence kriminality v roce 2020

RK-17-2020-03.pdf, RK-17-2020-03pr01.pdf , RK-17-2020-03pr02.pdf

Číslo materiálu 3
Číslo jednací RK-17-2020-03
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitolách Informatika a Požární ochrana a IZS – přijetí účelové dotace z Ministerstva vnitra na realizaci projektů v rámci Programu prevence kriminality v roce 2020
Zpracoval A. Pohanová
Předkládá P. Pavlinec, I. Šteklová
Počet příloh 2
Popis problému

Rada Kraje Vysočina rozhodla usnesením č. 0167/04/2020/RK ze dne 4. 2. 2020 podat žádosti o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na 2 projekty prevence kriminality s názvem „Kraj Vysočina - KPBI – Aktualizace a doplnění e-learningových lekcí pro rodiče a semináře pro rodiče“ (dále jen „KPBI“) a „Kraj Vysočina – Preventivní brožura pro cizince“, (dále jen „Preventivní brožura pro cizince“).

Současně souhlasila s finanční spoluúčastí Kraje Vysočina na realizaci těchto projektů v min. výši 10% celkových skutečných nákladů.

Ministerstvo vnitra rozhodlo dne 6. května 2020 (Rozhodnutí č.j. MV-33951-2/OPK-2020) o poskytnutí neinvestiční dotace na realizaci projektu „KPBI“ ve výši 130 000 Kč; na realizaci projektu „Preventivní brožura pro cizince“ (Rozhodnutí č. j. MV-33931-2/OPK-2020) ve výši 73 616 Kč s termínem ukončení projektů nejpozději do 31. 12. 2020. S ohledem na výše uvedené je třeba přijmout účelovou dotaci do rozpočtu kraje a provést rozpočtové opatření.

Jednou z podmínek použití poskytnuté státní dotace je vlastní podíl příjemce, který musí činit alespoň 10 % z celkových nákladů projektu. Ke krytí vlastního podílu na realizaci projektu „KPBI“ ve výši min. 22 000 Kč budou použity finanční prostředky z kapitoly Informatika. Ke krytí vlastního podílu na realizaci projektu „Preventivní brožura pro cizince" v min. výši 15 000 Kč budou použity finanční prostředky z kapitoly Požární ochrana a IZS.

Návrh řešení

Odbor sekretariátu hejtmana (předkladatel žádosti o státní dotaci a odpovědný za realizaci projektu „Preventivní brožura pro cizince“) a odbor informatiky (odpovědný za realizaci projektu „KPBI“) navrhují radě kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje o státní dotaci (ÚZ 14032) v celkové výši 203 616 Kč, z toho na realizaci projektu „KPBI“ ve výši 130 000 Kč a na realizaci projektu „Preventivní brožura pro cizince“ ve výši 73 616 Kč. Současně se zvýší výdajová část rozpočtu kraje - kapitola Informatika, § 5399 – Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku o částku 130 000 Kč a kapitola Požární ochrana a IZS, § 5399 – Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku o částku 73 616 Kč. 

Odbor informatiky navrhuje schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Informatika spočívající ve zvýšení § 5399 – Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku o částku 22 000 Kč při současném snížení § 3636 – Územní rozvoj o částku 22 000 Kč na financování vlastního podílu kraje na realizaci projektu.

Současně odbor sekretariátu hejtmana a odbor informatiky navrhuje radě kraje schválit výši spoluúčasti na realizaci projektu „KPBI“ ve výši min. 10% z celkových skutečných nákladů, která bude hrazena z kapitoly Informatika; na realizaci projektu „Preventivní brožura pro cizince“ (ve výši min. 10% z celkových skutečných nákladů), která bude hrazena z kapitoly Požární ochrana a IZS.

Stanoviska Ekonomický odbor

nemá připomínky k navrhovaným rozpočtovým opatřením.

Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina – ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva vnitra v celkové výši 203 616 Kč – na realizaci projektů v rámci programu Podpora prevence kriminality (ÚZ 14032).

Návrh usnesení schvaluje
  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Informatika, § 5399 – Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva vnitra ve výši 130 000 Kč určenou na realizaci projektu „KPBI“ dle materiálu RK-17-2020-03, př. 1;
  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Požární ochrana a IZS, § 5399 – Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva vnitra ve výši 73 616 Kč na realizaci projektu „Preventivní brožura pro cizince“ dle materiálu RK-17-2020-03, př. 2;
  • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Informatika spočívající ve zvýšení § 5399 – Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku o částku 22 000 Kč při současném snížení § 3636 – Územní rozvoj o částku 22 000 Kč na financování vlastního podílu kraje na realizaci projektu „KPBI“;
  • použití finančních prostředků z kapitoly Informatika, § 5399 – Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku na uhrazení spoluúčasti ve výši min. 22 000 Kč projektu „KPBI“;
  • použití finančních prostředků z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5399 – Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku na uhrazení spoluúčasti ve výši min. 15 000 Kč projektů „Preventivní brožura pro cizince“.
Odpovědnost Odbor sekretariátu hejtmana
Termín 26. 5. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz