Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-17-2020-10: Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – „Dotační Program na zvýšení ochrany měkkých cílů v resortu zdravotnictví v roce 2020“

RK-17-2020-10.pdf, RK-17-2020-10pr01.pdf

Číslo materiálu 10
Číslo jednací RK-17-2020-10
Název Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – „Dotační Program na zvýšení ochrany měkkých cílů v resortu zdravotnictví v roce 2020“
Zpracoval K. Vlčková, M. Krylová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh 1
Popis problému

Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „MZ“) vyhlásilo Dotační Program na zvýšení ochrany měkkých cílů v resortu zdravotnictví v roce 2020 (dále jen „program“).

V rámci programu podaly žádost o přidělení dotace Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace, a Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace.

MZ vydalo, v souladu podle § 7 odst. 1 písm. f), § 14, § 14f, 14m a 14q zákona č.  218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutí o poskytnutí neinvestičních dotací ze státního rozpočtu ČR na rok 2020 pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, a Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-17-2020-10, př. 1.

Dotace jsou poskytovány prostřednictvím zřizovatele a jsou určeny na úhradu nákladů souvisejících s realizací projektů.

Finanční prostředky určené na realizaci výše uvedených projektů v celkové výši 1 872 752 Kč byly připsány na účet kraje 18. 5. 2020. Dotace jsou určeny pouze na neinvestiční výdaje. Nemocnice jsou povinny odeslat na MZ do 15. 1. 2021 závěrečnou zprávu k jednotlivým projektům.

Návrh řešení

Odbor zdravotnictví navrhuje radě kraje schválit rozpočtové opatření, které spočívá ve zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu kraje na rok 2020, včetně změny závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, a Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, ve výši neinvestiční účelově určené dotace MZ.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina – ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové neinvestiční dotace z Ministerstva zdravotnictví v celkové výši 1 872 752 Kč, určené pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci (částka 349 000 Kč) a Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci (částka 1 523 752 Kč) na financování projektů v rámci programu „Dotační Program na zvýšení ochrany měkkých cílů v resortu zdravotnictví v roce 2020“ (ÚZ 35021).

Návrh usnesení schvaluje
  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice) rozpočtu kraje o účelové dotace poskytnuté Ministerstvem zdravotnictví v rámci „Dotačního Programu na zvýšení ochrany měkkých cílů v resortu zdravotnictví v roce 2020“ v celkové výši 1 872 752 Kč (ÚZ 35021);
  • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro:
  • Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, o celkovou částku 349 000 Kč,
  • Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, o celkovou částku 1 523 752 Kč,

    na realizaci projektů v rámci „Dotačního Programu na zvýšení ochrany měkkých cílů v resortu zdravotnictví v roce 2020“.

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
Termín 26. 5. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz