Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-17-2020-11: Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – státní dotační program „Rezidenční místa“ pro nemocnice zřizované krajem

RK-17-2020-11.pdf, RK-17-2020-11pr01.xls

Číslo materiálu 11
Číslo jednací RK-17-2020-11
Název Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – státní dotační program „Rezidenční místa“ pro nemocnice zřizované krajem
Zpracoval M. Krylová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh 1
Popis problému

Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „MZ“) vydalo podle ustanovení §21ab odst. 1 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 14 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu České republiky.

Dotace je určena pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, a Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, (dále také „nemocnice“), které získaly rezidenční místo v rámci dotačního programu „Rezidenční místa“. V rámci systému postupného uvolňování dotací zaslalo MZ dne 15. 5. 2020 a 18. 5. 2020 na účet Kraje Vysočina finanční prostředky v celkové výši 1 770 000 Kč (ÚZ 35015).

Přehled výše schválených dotací na náklady spojené se specializačním vzděláváním rezidenta pro nemocnice v roce 2020 je uveden v materiálu RK-17-2020-11, př. 1.

Návrh řešení

Radě kraje se navrhuje schválit rozpočtové opatření, které spočívá ve zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu kraje na rok 2020, včetně změny závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u nemocnic ve výši dotací poukázaných MZ na účet kraje dle materiálu RK-17-2020-11, př. 1.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.
Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina - ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva zdravotnictví ve výši 1 770 000 Kč na rezidenční místa – lékařské obory (ÚZ 35015). Prostředky jsou určeny pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci a Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-17-2020-11, př. 1.

Návrh usnesení schvaluje
  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice) rozpočtu kraje o účelovou dotaci poskytnutou Ministerstvem zdravotnictví v rámci dotačního programu „Rezidenční místa“ v celkové výši 1 770 000 Kč (ÚZ 35015);
  • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u:
    • Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, o částku 120 000 Kč,
    • Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, o částku 330 000 Kč,
    • Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, o částku 1 320 000 Kč,

určenou v rámci státního dotačního programu „Rezidenční místa“ na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním rezidenta dle materiálu RK-17-2020-11, př. 1.

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
Termín 15. 6. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz