Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-17-2020-34: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace na projekt „Revitalizace parků a zahrad Kraje Vysočina u objektu Dětského domova Nová Ves u Chotěboře“

RK-17-2020-34.pdf

Číslo materiálu 34
Číslo jednací RK-17-2020-34
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace na projekt „Revitalizace parků a zahrad Kraje Vysočina u objektu Dětského domova Nová Ves u Chotěboře“
Zpracoval R. Šedivý
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh 0
Popis problému

Jedná se o návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty z důvodu přijetí dotace ze strany Ministerstva životního prostředí v rámci projektu „Revitalizace parků a zahrad Kraje Vysočina u objektu Dětského domova Nová Ves u Chotěboře“, registrační číslo CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_060/0006084. Projekt je realizován v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014–2020.

Usnesením č. 0430/05/2017/ZK ze dne 12. 9. 2017 („Zastupitelstvo kraje schvaluje převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo cizích zdrojů ve výši 7,3 mil Kč na zvláštní účet kraje určený k financování projektů dle materiálů ZK-05-2017-93, př. 1, ZK-05-2017-93, př. 2, ZK-05-2017-93, př. 3 a ZK-05-2017-93, př. 4 s tím, že tyto prostředky budou uvolňovány postupně dle potřeby projektů i za podmínky, že nebude na projekty dle materiálů ZK-05-2017-93, př. 1 a ZK-05-2017-93, př. 2 poskytnuta dotace ze strany MŽP“) schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina finanční prostředky na realizaci výše uvedeného projektu.

Projekt Kraj Vysočina plně předfinancoval z vlastních zdrojů. Přijatá dotace kryje 60 % celkových způsobilých výdajů, tj. 5 387,89 Kč, a to za období realizace projektu 1. 4. 2019 – 31. 3. 2020, kdy probíhala následná péče. Dne 12. 5. 2020 byla Kraji Vysočina převedena na bankovní účet vedený u České národní banky, č. ú.: 94-32925681/0710, dotace ve výši 5 387,89 Kč. Dotace byla následně dne 14. 5. 2020 převedena na bankovní účet „Parky 2015“, č. ú.: 4211011816/6800. Z tohoto důvodu je nutné provést rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu o částku 5 387,89 Kč.

Návrh řešení

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „Revitalizace parků a zahrad Kraje Vysočina u objektu Dětského domova Nová Ves u Chotěboře“ o částku 5 387,89 Kč. Přijaté finanční prostředky budou použity k financování následné péče projektu.

Stanoviska Odbor ekonomický

Usnesením č. 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina, ekonomickému odboru, rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.

Odbor ekonomický rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace ze strany Ministerstva životního prostředí ve výši 5 387,89 Kč, která je určena na financování projektu Revitalizace parků a zahrad Kraje Vysočina u objektu Dětského domova Nová Ves u Chotěboře.

Odbor ekonomický souhlasí s návrhem usnesení.

Návrh usnesení schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „Revitalizace parků a zahrad Kraje Vysočina u objektu Dětského domova Nová Ves u Chotěboře“ o přijaté finanční prostředky z Ministerstva životního prostředí ve výši 5 387,89 Kč.

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor regionálního rozvoje
Termín 30. 6. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz