Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-18-2018-15: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - dotace na podporu aktivit v oblasti neprofesionálního umění – účast na Národní přehlídce tanečních oborů ZUŠ ČR – ústřední kolo

RK-18-2018-15.pdf, RK-18-2018-15pr01.pdf , RK-18-2018-15pr02.pdf

Číslo materiálu 15
Číslo jednací RK-18-2018-15
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - dotace na podporu aktivit v oblasti neprofesionálního umění – účast na Národní přehlídce tanečních oborů ZUŠ ČR – ústřední kolo
Zpracoval I. Strnadová
Předkládá L. Seidl
Počet příloh 2
Popis problému

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu předkládá materiál s návrhem na poskytnutí dotace účinkujícím z Kraje Vysočina na národní přehlídce.

Rada Kraje Vysočina svým usnesením č. 1791/33/2016/RK ze dne 11. 10. 2016 schválila „Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací v oblasti neprofesionálního umění“ č. 06/16 (dále jen „pravidla“), která stanovují závazný postup kraje při poskytování dotací pořadatelům krajských postupových a národních přehlídek v oblasti neprofesionálního umění a dále účinkujícím z Kraje Vysočina při jejich účasti na národní přehlídce v jiném kraji.

V souladu s pravidly podala Základní umělecká škola Františka Drdly, Žďár nad Sázavou, Doležalovo náměstí 4, příspěvková organizace, žádost o poskytnutí dotace ve výši 9 480 Kč (viz materiál RK-18-2018-15, př. 1) na částečnou úhradu nákladů spojených s účastí tanečního souboru ZUŠ Žďár nad Sázavou na Národní přehlídce tanečních oborů ZUŠ ČR – ústřední kolo.

Návrh řešení

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje Radě Kraje Vysočina rozhodnout poskytnout dotaci ve výši 9 480 Kč Základní umělecké škole Františka Drdly, Žďár nad Sázavou, Doležalovo náměstí 4, příspěvkové organizaci, na částečnou úhradu nákladů spojených s účastí tanečního souboru ZUŠ Žďár nad Sázavou na Národní přehlídce tanečních oborů ZUŠ ČR – ústřední kolo.

Dotace bude poskytnuta na základě Smlouvy o poskytnutí dotace ID PR02382.0010, viz RK-18-2018-15, př. 2. V souladu s pravidly bude dotace vyplacena zpětně na základě závěrečného vyúčtování. V rozpočtu kapitoly Kultura je pro rok 2018 na poskytování dotací dle pravidel alokována částka ve výši 400 tis. Kč, přičemž celkový finanční objem již schválených dotací je 274 500 Kč. Z toho jeden žadatel (Kultura Žďár, příspěvková organizace, IČO: 72053682) zaslal informaci, že se přehlídka (Pohádkový mlejnek) z důvodu malého počtu přihlášených amatérských souborů hrajících pro děti a mládež v letošním roce neuskuteční a  nebyla s ním uzavřena smlouva.

Stanoviska Odbor informatiky

Podpora byla zaevidována v systému eDotace - ID PR02382-02.

Odbor ekonomický

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2018, v kapitole Kultura, § 3319 je počítáno s finančními prostředky na podporu aktivit v oblasti neprofesionálního umění (ÚZ 00045).

Návrh usnesení rozhoduje
  • poskytnout dotaci z kapitoly Kultura, § 3319 - Ostatní záležitosti kultury ve výši 9 480 Kč Základní umělecké škole Františka Drdly, Žďár nad Sázavou, Doležalovo náměstí 4, příspěvkové organizaci, dle materiálu RK-18-2018-15, př. 2;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-18-2018-15, př. 2.
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Termín 31. 12. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz