Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-18-2018-37: Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - ukončení projektu „Transformace Domova Háj I.“

RK-18-2018-37.pdf, RK-18-2018-37pr01.pdf , RK-18-2018-37pr02.pdf , RK-18-2018-37pr03.pdf

Číslo materiálu 37
Číslo jednací RK-18-2018-37
Název Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - ukončení projektu „Transformace Domova Háj I.“
Zpracoval E. Komínková, R. Sýkora
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh 3
Popis problému

Kraj Vysočina realizoval v rámci Integrovaného regionálního operačního programu projekt „Transformace Domova Háj I.“ pod registračním číslem CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_004/0000333. Dne 19. 6. 2017 byla vydána registrace akce projektu, identifikační číslo EDS: 117D03D000034, zároveň bylo k tomuto dni vydáno i Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Cílem projektu bylo vybudování komunitního bydlení pro 6 klientů s mentálním a kombinovaným postižením ve Světlé nad Sázavou v rámci již zahájeného procesu transformace pobytového zařízení ústavního typu Domova Háj, p. o.

Projekt byl rozdělen do 2 etap, přičemž poslední etapa projektu byla ukončena 28. 2. 2018. Po ukončení projektu byla vypracována zpráva o realizaci, která byla schválena dne 3.  4.  2018 usnesením rady kraje č. 0597/11/2018/RK. Dne 22. 5. 2018 byl ze strany Řídícího orgánu IROP prostřednictvím depeše (více v materiálu RK-18-2018-37, př. 1) nastaven stav projektu na „Projekt finančně ukončen“ a od tohoto data byla stanovena doba udržitelnosti po dobu následujících 5 let. Zároveň bylo vydáno aktualizované Rozhodnutí o poskytnutí dotace, které dokládáme v příloze materiálu RK-18-2018-37, př. 2.

V současné době je na zvláštním účtu projektu „Transformace Domova Háj I.“ zůstatek ve výši 3 394 629,55 Kč, který vznikl z důvodu hrazení části výdajů projektu formou předfinancování z Fondu strategických rezerv. S ohledem na ukončení projektu je nutné provést rozpočtové opatření a převést zbývající finanční prostředky na zvláštním účtu projektu zpět do Fondu strategických rezerv.

Návrh řešení

Odbor sociálních věcí předkládá radě kraje k projednání návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty. Vzhledem k tomu, že byl projekt ukončen, odbor sociálních věcí navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit převod konečného zůstatku ve výši 3 394 629,55 Kč na zvláštním účtu projektu „Transformace Domova Háj I.“ do Fondu strategických rezerv, z důvodu ukončení projektu, a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.

Stanoviska Odbor ekonomický

Ekonomický odbor nemá připomínky k návrhu usnesení.

Návrh usnesení schvaluje

převod konečného zůstatku ve výši 3 394 629,55 Kč na zvláštním účtu projektu „Transformace Domova Háj I.“, včetně připsaných úroků, do Fondu strategických rezerv, z důvodu ukončení projektu, a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.

Odpovědnost Odbor sociálních věcí
Termín 31. 12. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz