Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-18-2018-39: Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace Diecézní charitě Brno na realizaci prorodinné politiky - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci

RK-18-2018-39.pdf, RK-18-2018-39pr01.pdf , RK-18-2018-39pr02.doc , RK-18-2018-39pr03.pdf

Číslo materiálu 39
Číslo jednací RK-18-2018-39
Název Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace Diecézní charitě Brno na realizaci prorodinné politiky - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
Zpracoval R. Sýkora
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh 3
Popis problému

Kraj Vysočina obdržel žádost Diecézní charity Brno o poskytnutí dotace na podporu provozu Centra podpory rodin Ruth, materiál RK-18-2018-39, př. 1.  Jedná se o zařízení, které poskytuje služby v oblasti prorodinných služeb již od roku 2006. Posláním Centra podpory rodin Ruth je upevnění, prohloubení a zkvalitnění rodičovských kompetencí a poskytování pomoci při řešení obtížných situací v rodině a jejich předcházení formou primární prevence.

Provoz tohoto zařízení je dlouhodobě podporován a spolufinancován prostřednictvím Ministerstva práce a sociálních věcí i z rozpočtu kraje. Jedním z hodnotících kritérií pro získání podpory z MPSV, je i výše spolufinancování projektů ze strany obcí a krajů. V rámci tohoto dotačního titulu bylo možné pro rok 2018 získat z  programu Rodina maximálně 70 % z rozpočtovaných nákladů. Žádost na podporu provozu Centra podpory rodin Ruth získala více jak 80 bodů ze 100, a byla tak zařazena mezi nejlépe hodnocené projekty, které mohly být z dotačního programu MPSV finančně podpořeny. Poskytnutí dotace z rozpočtu kraje pro rok 2018 bude zohledněno i v rámci hodnocení žádostí o poskytnutí dotací od MPSV pro následující kalendářní rok 2019.

Dotace kraje poskytnuté na provoz Centra podpory rodin Ruth v minulých letech byly vždy řádně dle smlouvy vyúčtovány a odborem sociálních věcí zkontrolovány. Při kontrole nebyly shledány žádné nedostatky.

Návrh řešení

Odbor sociálních věcí navrhuje radě kraje rozhodnout poskytnout dotaci Diecézní charitě Brno, IČO 44990260, se sídlem třída Kpt. Jaroše 1928/9, 602 00 Brno, na provoz Centra podpory rodin Ruth, ve výši 200 000 Kč z kapitoly Sociální věci, § 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství dle materiálu RK-18-2018-39, př. 3. Případné navýšení dotace na provoz pro rok 2018 bude radě kraje předloženo na základě vyhodnocení finančních plánů Centra podpory rodin Ruth ve druhé polovině roku 2018.   

Stanoviska Odbor informatiky

Podpora byla zaevidována v systému eDotace - ID O02632.

Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k rozpočtovému opatření.

Návrh usnesení rozhoduje
  • poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a  manželství ve výši 200 000 Kč organizaci Diecézní charita Brno, IČO 44990260, se sídlem 60200 Brno - Černá Pole, třída Kpt. Jaroše 1928/9, na provoz Centra podpory rodin Ruth pro rok 2018 dle materiálu RK-18-2018-39, př. 3;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu RK-18-2018-39, př. 2.
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor sociálních věcí
Termín 31. 7. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz