Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-18-2018-54: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2018 dle schválených pravidel rady kraje

RK-18-2018-54.pdf, RK-18-2018-54pr01.pdf

Číslo materiálu 54
Číslo jednací RK-18-2018-54
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2018 dle schválených pravidel rady kraje
Zpracoval M. Kacetlová, M. Kastner
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 1
Popis problému

Materiál řeší poskytnutí podpor na pořádání postupových soutěží a přehlídek dle pravidel rady kraje.

Jednotlivé dotace jsou přidělovány na základě Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek pro děti a mládež, které schválila Rada Kraje Vysočina usnesením č. 2417/38/2014/RK dne 17. 12. 2014.

Zastupitelstvo Kraje Vysočina schválilo na svém zasedání č. 07/2017 dne 12. 12. 2017 usnesením č. 0542/07/2017/ZK Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2018. V Rozpočtu kraje 2018 – včetně komentáře v kapitole Školství, mládeže a sportu – Podpora soutěží a přehlídek – je uvažována částka 450 000 Kč na podporu krajských a vyšších kol soutěží a přehlídek v Kraji Vysočina.

OŠMS obdržel na základě těchto pravidel 1 žádost o podporu soutěže ve výši 8 520 Kč.

Soutěž organizuje příspěvková organizace Kraje Vysočina.

Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu -dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2018 dle schválených pravidel rady kraje

Návrh řešení

OŠMS navrhuje Radě Kraje Vysočina poskytnout finanční prostředky příspěvkové organizaci zřizované krajem Obchodní akademii a Hotelové škole Havlíčkův Brod, IČO 60126817 na podporu postupové soutěže.

Kopie žádosti je uvedena v materiálu RK-18-2018-54, př. 1.

Finanční prostředky příspěvkové organizaci zřizované krajem jsou poskytovány jako příspěvek na provoz dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, o které je oprávněna v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č.  129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodovat rada kraje v rámci výkonu zřizovatelské funkce.

Žádost splňuje Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek pro děti a mládež, OŠMS navrhuje podpořit žádost v plné výši.

Stanoviska Odbor informatiky

Dotace byla zaevidována v systému eDotace PR02402.0016.

Odbor ekonomický

Na kapitole Školství, mládeže a sportu,  § 3421 je aktuální stav položky určené na Podporu krajských a vyšších kol soutěží a přehlídek v Kraji Vysočina (ÚZ 00032)  ve výši 121 104 Kč.

Návrh usnesení schvaluje

zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz  u Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod, IČO 60126817, o částku 8 520 Kč na realizaci soutěže Kuchař Vysočiny Junior 2018 open.

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 30. 6. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz