Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-18-2019-03: Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

RK-18-2019-03.pdf, RK-18-2019-03pr01.docx , RK-18-2019-03pr02.docx , RK-18-2019-03pr03.docx , RK-18-2019-03pr04.docx , RK-18-2019-03pr05.doc , RK-18-2019-03pr06.doc

Číslo materiálu 3
Číslo jednací RK-18-2019-03
Název Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina
Zpracoval R. Zvolánek
Předkládá E. Horná
Počet příloh 6
Popis problému

Jedná se o návrh na změny Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina (dále jen „PRVKUK“) na základě žádostí obcí. PRVKUK je základním koncepčním materiálem v oblasti infrastruktury vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu a je zveřejněn na webových stránkách Kraje Vysočina http://prvk.kr-vysocina.cz/. Změny PRVKUK jsou dosud projednávány podle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro zpracování, projednání a schválení změn PRVKUK č. 16/07 ze dne 6. 11. 2007.

Podle ustanovení § 4 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, kraj v samostatné působnosti zajišťuje zpracování a schvaluje plán rozvoje vodovodů a kanalizací pro své území. PRVKUK obsahuje koncepci řešení zásobování pitnou vodou, včetně vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod, uvažovaných pro účely úpravy na pitnou vodu, a koncepci odkanalizování a čištění odpadních vod na území daného kraje. PRVKUK musí být hospodárný a musí obsahovat technicky nejvhodnější řešení a vazby k plánu rozvoje pro území sousedících krajů. Kraj v samostatné působnosti průběžně aktualizuje a schvaluje PRVKUK pro své území. Při zpracování aktualizací PRVKUK se vychází z návrhů změn PRVKUK předkládaných krajskému úřadu obcemi.

PRVKUK byl schválen zastupitelstvem kraje dne 29. 9. 2004 usnesením č. 330/05/2004/ZK, komplexní aktualizace tohoto materiálu byla schválena zastupitelstvem kraje dne 15. 12. 2015 usnesením č. 0646/07/2015/ZK.

Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen „OŽPZ“) dále zpracoval a předkládá návrh na aktualizaci Průvodní zprávy PRVKUK a návrh nových Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro aktualizaci PRVKUK.

Návrh řešení

OŽPZ předkládá návrh na schválení změn PRVKUK podle přílohy č. 1 tohoto materiálu. Návrhy na jednotlivé změny PRVKUK vyplynuly z potřeby realizovat opatření, která nejsou v PRVKUK uvedena např. napojení nových vodních zdrojů, nebo bylo nalezeno jiné hospodárnější nebo technicky vhodnější řešení.

Předloženo bylo 8 žádostí obcí o změnu či doplnění PRVKUK. V oblasti zásobování pitnou vodou se jedná o tyto žádosti: 1. obec Hojanovice, 2. obec Olešenka, 3. městys Vojnův Městec, 4. obec Záborná. V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod se jedná o tyto žádosti: 5. obec Daňkovice, 6. obec Věžnice, 7. obec Chlum, 8. obec Třebenice.

OŽPZ k předloženým žádostem o změnu PRVKUK požádal podle § 4 odst. 5 zákona o vodovodech a kanalizacích Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán na úseku vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu o stanovisko, které obdržel dne 24. 5. 2019. Stanovisko Ministerstva zemědělství je uvedeno v příloze č. 1 a 2 tohoto materiálu.

OŽPZ u 6 žádostí doporučuje navrženou změnu PRVKUK schválit – jedná se o žádosti obce Hojanovice, obce Olešenka, obce Záborná, obce Daňkovice, obce Věžnice a obce Třebenice. Tyto žádosti jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto materiálu.

OŽPZ u 2 žádostí vzhledem k nesouhlasnému stanovisku Ministerstva zemědělství vyzve žadatele k doplnění a novému projednání podaných žádostí – jedná se o žádosti městyse Vojnův Městec a obce Chlum. Tyto žádosti jsou uvedeny v příloze č. 2 tohoto materiálu.

Návrh na aktualizaci Průvodní zprávy PRVKUK je přílohou č. 3 tohoto materiálu, změnový dokument je přílohou č. 4 tohoto materiálu. Návrh na nové Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro aktualizaci PRVKUK je přílohou č. 5 tohoto materiálu, změnový dokument je přílohou č. 6 tohoto materiálu. Návrhy na změnu těchto dokumentů vyplynuly z potřeby aktualizace v souvislosti s aktuální vodohospodářskou situací, se změnami právních předpisů a dalších objektivních skutečností. Do průvodní zprávy byly doplněny mj. pasáže týkající se problematiky dlouhodobého sucha a nedostatku vody, propojování vodovodních soustav nebo bilance potřeby vody.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit:

  • změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina dle materiálu RK-18-2019-03, př. 1;
  • Průvodní zprávu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina dle materiálu RK-18-2019-03, př. 3;
  • Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro aktualizaci Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina dle materiálu RK-18-2019-03, př. 5.
Odpovědnost Odbor životního prostředí a zemědělství
Termín 31. 8. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz