Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-18-2019-07: FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu MÍSTNÍ AGENDA 21 a ZDRAVÍ 2020 v KRAJI VYSOČINA 2019 - návrh na provedení rozpočtového opatření

RK-18-2019-07.pdf, RK-18-2019-07pr01.pdf , RK-18-2019-07pr02.pdf , RK-18-2019-07pr03.pdf , RK-18-2019-07pr04.pdf , RK-18-2019-07pr05.pdf

Číslo materiálu 7
Číslo jednací RK-18-2019-07
Název FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu MÍSTNÍ AGENDA 21 a ZDRAVÍ 2020 v KRAJI VYSOČINA 2019 - návrh na provedení rozpočtového opatření
Zpracoval G. Šmikmátorová
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh 5
Popis problému

Jedná se o poskytnutí dotace na základě žádostí dle Programu na podporu uplatňování principů udržitelného rozvoje určeného pro obce, svazky obcí, obecně prospěšné společnosti, spolky, ústavy a nadace realizující místní Agendu 21 a pro školy zařazené v programu Škola podporující zdraví. Na základě usnesení č. 0794/08/2018/ZK, ze dne 11. 12. 2018 („Zastupitelstvo kraje vyhlašuje Program „Místní Agenda 21 a Zdraví 2020 v Kraji Vysočina 2019“ dle materiálu ZK-08-2018-81, př. 1“) vyhlásilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina Program „Místní Agenda 21 a Zdraví 2020 v Kraji Vysočina 2019“ (dále jen „Program“).

Žádosti obcí, škol podporujících zdraví, nestátních neziskových organizací (dále jen „NNO“), mikroregionů a místních akčních skupin (dále jen „MAS“) byly předkládány Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen „ORR“) od 21. 1. 2019, do 10. 5. 2019.

Žádosti přijaté od 20. 4. do 10. 5. 2019 byly posouzeny z hlediska jejich úplnosti a splnění podmínek formálních kritérií a kritérií přijatelnosti stanovených „Programem“. Na základě tohoto posouzení byl vytvořen seznam žádostí obcí (RK-18-2019-07, př. 1), a seznam žádostí škol podporujících zdraví, „NNO“, mikroregionů a „MAS“ (RK-18-2019-07, př. 2), které splnily všechny podmínky stanovené „Programem“ a mají tudíž nárok na poskytnutí dotace v roce 2019 a seznam žadatelů, kteří podmínky nesplnili (RK-18-2019-07, př. 5).

Celkový finanční objem dotací nárokovaných žadateli uvedenými v materiálech RK-18-2019-07, př. 1RK-18-2019-07, př. 2 je 503 000 Kč. V rámci tohoto programu bylo již v roce 2019 rozhodnuto o poskytnutí dotace v úhrnné hodnotě 2 205 350 Kč (pro obce usnesením zastupitelstva kraje č. 0152/02/2019/ZK a 0240/03/2019/ZK, pro ostatní subjekty usnesením rady kraje č. 0397/07/2019/RK a 0759/14/2019/RK).

Výše alokace pro rok 2019 je 2 800 000 Kč.

Návrh řešení

ORR navrhuje Radě Kraje Vysočina rozhodnout o poskytnutí dotace na podporu uplatňování principů udržitelného rozvoje žadatelům uvedeným v materiálu RK-18-2019-07, př. 2, rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli o dotaci dle materiálu RK-18-2019-07, př. 4 a rozhodnout neposkytnout dotaci žadatelům uvedeným v materiálu RK-18-2019-07, př. 5.

ORR navrhuje Radě Kraje Vysočina doporučit Zastupitelstvu Kraje Vysočina rozhodnout o poskytnutí dotace na podporu uplatňování principů udržitelného rozvoje žadatelům dle seznamu uvedeného v materiálu RK-18-2019-07, př. 1 a rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli o dotaci dle materiálu RK-18-2019-07, př. 3.

Stanoviska Odbor ekonomický

Ekonomický odbor nemá připomínky k rozpočtovému opatření ve Fondu Vysočiny. Aktuální stav programu Místní Agenda 21 a Zdraví 2020 v Kraji Vysočina 2019 (ORJ 9000000003) činí 594 650 Kč.

Návrh usnesení rozhoduje
  • poskytnout dotaci z programu MÍSTNÍ AGENDA 21 a ZDRAVÍ 2020 v KRAJI VYSOČINA 2019 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-18-2019-07, př. 2;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu RK-18-2019-07, př. 4;
  • neposkytnout dotaci subjektům uvedeným v materiálu RK-18-2019-07, př. 5;

doporučuje

zastupitelstvu kraje:

  • rozhodnout poskytnout dotaci z programu MÍSTNÍ AGENDA 21 a ZDRAVÍ 2020 v KRAJI VYSOČINA 2019 subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu RK-18-2019-07, př. 1;
  • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu RK-18-2019-07, př. 3.
Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje
Termín 31. 7. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz