Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-18-2019-08: Udělení souhlasu v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina

RK-18-2019-08.pdf, RK-18-2019-08pr01.pdf , RK-18-2019-08pr02.pdf , RK-18-2019-08pr03.pdf , RK-18-2019-08pr04.pdf

Číslo materiálu 8
Číslo jednací RK-18-2019-08
Název Udělení souhlasu v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
Zpracoval R. Fousová
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh 4
Popis problému

Jedná se o souhlasy s prodejem nemovitostí, které je předmětem výměny zdroje tepla na pevná paliva v rámci realizace projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina. 

Dle čl. 10 Smluv o poskytnutí dotace, které jsou obsahem materiálů RK-18-2019-08, př. 1 a RK-18-2019-08, př. 2, jsou příjemci povinni nakládat do 31. 12. 2023 s veškerým majetkem podpořeným  v rámci akce dle této Smlouvy v souladu se zaměřením projektu, s péčí řádného hospodáře a nesmí bez předchozího písemného souhlasu Kraje Vysočina převést majetek pořízený z poskytnuté dotace po tuto dobu na jinou osobu, ani zatížit tento majetek a nemovitost, ve které byla akce realizována, žádnými právy třetích osob, včetně zástavního práva. 

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina obdržel žádosti o vydání souhlasu s prodejem nemovitostí dle materiálů RK-18-2019-08, př. 3 a RK-18-2019-08, př. 4.

Návrh řešení

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina tuto uvedené žádosti posoudil s ohledem na podmínky stanovené ve Smlouvách a navrhuje Radě Kraje Vysočina vyslovit souhlas s prodejem nemovitostí, ve kterých došlo k výměně zdroje tepla. Celé znění Smluv je obsahem materiálů RK-18-2019-08, př. 1 a RK-18-2019-08, př. 2.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení souhlasí

s prodejem nemovitostí, v nichž došlo k výměně zdroje tepla dle Smluv o poskytnutí dotace PR01537.0330 a PR01537.1535, za podmínek uvedených v materiálech RK-18-2019-08, př. 3RK-18-2019-08, př. 4.

Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje
Termín 30. 6. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz