Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-18-2019-09: Podstatné změny Smluv o poskytnutí dotace v rámci projektů Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II

RK-18-2019-09.pdf, RK-18-2019-09pr01.pdf , RK-18-2019-09pr02.pdf , RK-18-2019-09pr03.pdf , RK-18-2019-09pr04.pdf , RK-18-2019-09pr05.pdf , RK-18-2019-09pr06.pdf , RK-18-2019-09pr07.pdf , RK-18-2019-09pr08.pdf , RK-18-2019-09pr09.pdf , RK-18-2019-09pr10.pdf

Číslo materiálu 9
Číslo jednací RK-18-2019-09
Název Podstatné změny Smluv o poskytnutí dotace v rámci projektů Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
Zpracoval R. Fousová
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh 10
Popis problému

Materiál se týká uzavření Dodatků a Dohody ke Smlouvám o poskytnutí dotace (dále také „Smlouva“), které byly uzavřeny v rámci realizace projektů Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II. 

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina obdržel žádosti o změnu Smlouvy dle materiálů RK-18-2019-09, př. 4, RK-18-2019-09, př. 5 a RK-18-2019-09, př. 6. V jednom případě se jedná o změnu typu zdroje tepla a čísla účtu, v jednom případě o změnu trvalého pobytu příjemce a v jednom případě se jedná o změnu smluvní strany, která bude nadále plnit podmínky smlouvy o poskytnutí dotace. Kraj vyslovil v případě žádosti o změnu smlouvy dle materiálu RK-18-2019-09, př. 4 souhlas s převodem nemovitosti, v níž došlo k výměně zdroje tepla, usnesením č. 0464/08/2019/RK. 

Výše popsané žádosti o podstatnou změnu Smlouvy, které tvoří materiál RK-18-2019-09, př. 4, RK-18-2019-09, př. 5 a RK-18-2019-09, př. 6, nemají vliv na dosažení účelu projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina a projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II, kterým je poskytnutí finanční podpory konečným uživatelům na dílčí projekty ve smyslu Závazných pokynů na výměnu kotlů na pevná paliva v rodinných domech za účelem dosažení pozitivního přínosu pro životní prostředí na území kraje. Vzhledem k tomu, že se jedná o změny, které mění podmínky uvedené ve Smlouvě, je nutné uzavřít s příjemci podpory dodatky k těmto Smlouvám, resp. dohodu o převodu práv a převzetí závazků ze Smlouvy. 

Na dofinancování změn typů instalovaných zdrojů tepla, při kterých bude docházet k navýšení dotace oproti původní Smlouvě o poskytnutí dotace, bude v krajním případě využito části finanční rezervy, kterou schválilo dne 9. 5. 2017 na svém jednání Zastupitelstvo Kraje Vysočina usnesením č. 0223/03/2017/ZK. K této problematice si Odbor regionálního rozvoje vyžádal stanovisko Ministerstva životního prostředí ve vazbě na uznávání indikátoru financovaného jak ze zdrojů EU, tak z rozpočtu kraje. Toto stanovisko je součástí materiálu RK-18-2019-09, př. 10.

V případě, že by žádostem o změnu typu zdroje nebylo vyhověno, hrozilo by riziko odstoupení od Smlouvy ze strany příjemců dotace a nenaplnění indikátoru projektu, který je stanoven na 2486 výměn.

Návrh řešení

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina výše uvedené případy posoudil s ohledem na podmínky stanovené v Pravidlech RK a navrhuje Radě Kraje Vysočina rozhodnout uzavřít Dodatky ke Smlouvám dle materiálů RK-18-2019-09, př. 8 a RK-18-2019-09, př. 9  a dále navrhuje uzavřít Dohodu dle materiálu RK-18-2019-09, př. 7. Celé znění Smluv je obsahem materiálů RK-18-2019-09, př. 1, RK-18-2019-09, př. 2 a RK-18-2019-09, př. 3.

Stanoviska Odbor ekonomický

Ekonomický odbor bere předložený materiál na vědomí.

Návrh usnesení rozhoduje
Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje
Termín 31. 7. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz