Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-18-2019-11: Vyhodnocení naplňování Strategie rozvoje Kraje Vysočina za rok 2018

RK-18-2019-11.pdf, RK-18-2019-11pr01.doc , RK-18-2019-11pr02.doc , RK-18-2019-11pr03.xlsx , RK-18-2019-11pr04.doc

Číslo materiálu 11
Číslo jednací RK-18-2019-11
Název Vyhodnocení naplňování Strategie rozvoje Kraje Vysočina za rok 2018
Zpracoval M. Molák, D. Vichr
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh 4
Popis problému

Usnesením č. 0542/04/2018/ZK ze dne 19. 6. 2018 Zastupitelstvo Kraje Vysočina uložilo Radě Kraje Vysočina předložit Vyhodnocení naplňování Strategie rozvoje Kraje Vysočina (dále i „SRK“) ve vazbě na rozpočet kraje a to nejpozději do 30. června 2019 (Zastupitelstvo kraje bere na vědomí Vyhodnocení naplňování Strategie rozvoje Kraje Vysočina za rok 2017 dle materiálů ZK-04-2018-83, př. 1, ZK-04-2018-83, př. 2, ZK-04-2018-83, př. 3 a ZK-04-2018-83, př. 4; ukládá radě kraje předložit Vyhodnocení naplňování Strategie rozvoje Kraje Vysočina za rok 2018 do 30. června 2019).

Kromě vyhodnocování naplňování Strategie rozvoje Kraje Vysočina ve vazbě na rozpočet kraje bylo dále navrženo v rámci monitorování naplňování SRK předkládat pravidelně 1x ročně vývoj navržených monitorovaných indikátorů.

Návrh řešení

ORR předkládá Radě Kraje Vysočina zpracované vyhodnocení naplňování SRK za rok 2018, jehož obsahem je přiřazení výdajů v rámci rozpočtu kraje jednotlivým opatřením SRK. ORR přiřadil ve spolupráci s odbory KrÚ výdaje rozpočtu dle metodiky uvedené v materiálu RK-18-2019-11, př. 1. Přehled jednotlivých výdajů rozpočtu kraje ve vazbě na opatření SRK je obsahem materiálu RK-18-2019-11, př. 2.  Vývoj monitorovaných indikátorů dle opatření SRK je obsahem materiálu RK-18-2019-11, př. 3, obsahem materiálu RK-18-2019-11, př. 4 je pak přehled projektů kraje a jeho PO, které mají přidělenou podporu z některého z tematických operačních programů v rámci programovacího období EU 2014-2020, které jsou administrovány v systému MS 2014+.

Stanoviska Výbor regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina

Stanovisko VRR bude doplněno po jeho zasedání dne 03. 06. 2019.

Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje:

Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje
Termín 30. 6. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz