Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-18-2019-12: Zpráva o programovacím období EU 2014 - 2020

RK-18-2019-12.pdf, RK-18-2019-12pr01.docx , RK-18-2019-12pr02.docx

Číslo materiálu 12
Číslo jednací RK-18-2019-12
Název Zpráva o programovacím období EU 2014 - 2020
Zpracoval M. Molák, D. Vichr, L. Matoušková, V. Stejskal
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh 2
Popis problému

Jedná se o materiál, který informuje Zastupitelstvo Kraje Vysočina o čerpání finančních prostředků EU a nejdůležitějších činnostech či materiálech v souvislosti s programovacím obdobím EU 2014 – 2020 a přípravou na nové programovací období EU 2021 - 2027. 

V souvislosti s realizací programovacího období EU 2014 – 2020 a přípravou na nové programovací období EU 2021 - 2027 se na Kraj Vysočina obracejí centrální orgány (zejména MMR) s požadavky na součinnost při tvorbě podkladových materiálů týkajících se nejrůznějších dokumentů a to zpravidla s poskytnutím krátké časové dotace pro odpověď. 

V návaznosti na tuto skutečnost uložilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina usnesením č. 0339/04/2012/ZK ze dne 26. 6. 2012 („Zastupitelstvo kraje bere na vědomí informace uvedené v materiálu ZK-04-2012-74; ukládá Radě Kraje Vysočina průběžně informovat Zastupitelstvo Kraje Vysočina o materiálech souvisejících s přípravou České republiky na programovací období Evropské unie 2014 - 2020 projednaných dle ustanovení § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o  krajích, ve zněních pozdějších předpisů, a to nejpozději vždy jednou za šest měsíců.“) Radě Kraje Vysočina průběžně informovat Zastupitelstvo Kraje Vysočina o materiálech souvisejících s realizací programovacího období EU 2014 – 2020 v České republice, projednaných dle ustanovení § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve zněních pozdějších předpisů, a to nejpozději vždy jednou za šest měsíců.

Návrh řešení

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina doporučuje Radě Kraje Vysočina doporučit Zastupitelstvu Kraje Vysočina vzít na vědomí materiál RK-18-2019-12, př. 1 a RK-18-2019-12, př. 2. V materiálu RK-18-2019-12, př. 1 jsou informace o konaném zasedání Regionální stálé konference v Kraji Vysočina a jejích pracovních skupinách, realizaci integrovaných nástrojů, krajských a místních akčních plánech ve vzdělávání, přípravě na programové období EU 2021 - 2027 a o dalších souvisejících záležitostech. V materiálu RK-18-2019-12, př. 2  jsou uvedeny informace o čerpání finančních prostředků Evropské unie, jak v celé ČR, tak i v Kraji Vysočina. Materiál zpracoval Odbor regionálního rozvoje na základě dat z aplikace MS2014+ k 1. 3. 2019. 

Vzhledem k tomu, že některé záležitosti nejsou stále ještě finálně dořešeny a jejich změny (či další vývoj) se dají v blízké budoucnosti předpokládat, jsou informace uvedené ve zprávě platné k 30. 05. 2019.

Stanoviska Výbor regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina

 Stanovisko VRR bude doplněno po jeho zasedání dne 03. 06. 2019.

Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí informace uvedené v materiálech RK-18-2019-12, př. 1 a RK-18-2019-12, př. 2.

Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje
Termín 18. 6. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz