Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-18-2019-15: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitolách Informatika a Požární ochrana a IZS – přijetí účelové dotace z Ministerstva vnitra na realizaci projektů v rámci Programu prevence kriminality v roce 2019

RK-18-2019-15.pdf, RK-18-2019-15pr01.pdf , RK-18-2019-15pr02.pdf , RK-18-2019-15pr03.pdf

Číslo materiálu 15
Číslo jednací RK-18-2019-15
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitolách Informatika a Požární ochrana a IZS – přijetí účelové dotace z Ministerstva vnitra na realizaci projektů v rámci Programu prevence kriminality v roce 2019
Zpracoval A. Pohanová
Předkládá P. Pavlinec, I. Šteklová
Počet příloh 3
Popis problému

Rada Kraje Vysočina rozhodla usnesením č. 0168/03/2019/RK ze dne 5. 2. 2018 podat žádosti o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na 3 projekty prevence kriminality s názvem „KPBI: Kraj Vysočina – Analýza a Semináře na nelegální on-line obsah“ (dále jen „KPBI“); Kraj Vysočina - Divadelní představení SMOLAŘ“ (dále jen „Divadlo“); Kraj Vysočina - Podpora prevence kriminality v kraji“ (dále jen „Podpora prevence“).

Současně souhlasila s finanční spoluúčastí Kraje Vysočina na realizaci těchto projektů v celkové výši 100 889 Kč.

Ministerstvo vnitra ČR rozhodlo dne 27. května 2019 (Rozhodnutí č.j. MV-28182-2/OPK-2019) o poskytnutí neinvestiční dotace na realizaci projektu „KPBI“ ve výši 138 400 Kč; na realizaci projektu „Divadlo“ (Rozhodnutí č. j. MV-28190-2/OPK-2019) ve výši 372 100 Kč a na realizaci projektu „Podpora prevence“ (Rozhodnutí č. j. MV-28156-2/OPK-2019) ve výši 12 700 Kč s termínem ukončení projektů nejpozději do 31. 12. 2019. S ohledem na výše uvedené je třeba přijmout účelovou dotaci do rozpočtu kraje a provést rozpočtové opatření. 

Jednou z podmínek použití poskytnuté státní dotace je vlastní podíl příjemce. Dotace musí činit alespoň 10 % z celkových nákladů projektu. Ke krytí vlastního podílu na realizaci projektu „KPBI“ ve výši min. 41 600Kč budou použity finanční prostředky z kapitoly Informatika. Ke krytí vlastního podílu na realizaci projektů „Divadlo“ a „Podpora prevence“ (v min. celkové výši 79 689 Kč) budou použity finanční prostředky z kapitoly Požární ochrana a IZS.

Návrh řešení

Odbor sekretariátu hejtmana (předkladatel žádosti o státní dotaci a odpovědný za realizaci projektů „Divadlo“ a „Podpora prevence“) a odbor informatiky (odpovědný za realizaci projektu „KPBI“) navrhuje radě kraje schválit rozpočtové opatření spočívající v přijetí státní dotace (ÚZ 14032) na realizaci projektu „KPBI“ ve výši 138 400 Kč; na realizaci projektu „Divadlo“ ve výši 372 100 Kč a na realizaci projektu „Podpora prevence„ ve výši 12 700 Kč. 

Současně o zvýšení kapitoly Informatika, § 5399 – Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku o částku 138 400 Kč a o zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS § 5399 – Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku o částku 384 800 Kč. 

Odbor informatiky navrhuje schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Informatika spočívající ve zvýšení § 5399 – Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku o částku 41 600 Kč při současném snížení § 3636 – Územní rozvoj o částku 41 600 Kč na financování vlastního podílu kraje na realizaci projektů. 

Současně odbor sekretariát hejtmana a odbor informatiky navrhuje radě schválit výši spoluúčasti na realizaci projektu „KPBI“ ve výši min. 41 600 Kč, která bude použita z kapitoly Informatika; na realizaci projektů „Divadlo“ a „Podpora prevence“ (v min. celkové výši 79 689 Kč), u kterých bude spoluúčast použita z kapitoly Požární ochrana a IZS.

Stanoviska Ekonomický odbor

nemá připomínky k navrhovaným rozpočtovým opatřením.

Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina – ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva vnitra v celkové výši 523 200 Kč – na realizaci projektů v rámci programu Podpora prevence kriminality (ÚZ 14032).

Návrh usnesení schvaluje
  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Informatika, § 5399 – Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku) o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva vnitra ve výši 138 400 Kč určenou na realizaci projektu „KPBI“ dle materiálu RK-18-2019-15, př. 1;
  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Požární ochrana a IZS, § 5399 – Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku) o účelové neinvestiční dotace z Ministerstva vnitra celkem ve výši 384 800 Kč na realizaci projektu „Divadlo“ dle materiálu RK-18-2019-15, př. 2 a na realizaci projektu „Podpora prevence“ dle materiálu RK-18-2019-15, př. 3;
  • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Informatika spočívající ve zvýšení § 5399 – Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku o částku 41 600 Kč při současném snížení § 3636 – Územní rozvoj o částku 41 600 Kč na financování vlastního podílu kraje na realizaci projektu;
  • použití finančních prostředků z kapitoly Informatika, § 5399 – Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku na uhrazení spoluúčasti ve výši min. 41 600 Kč projektu „KPBI“;
  • použití finančních prostředků z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5399 – Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku na uhrazení spoluúčasti v min. celkově výši 79 689 Kč projektů „Divadlo“ a „Podpora prevence“.
Odpovědnost Odbor sekretariátu hejtmana
Termín 4. 6. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz