Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-18-2019-18: Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS

RK-18-2019-18.pdf, RK-18-2019-18pr01.pdf , RK-18-2019-18pr02.pdf

Číslo materiálu 18
Číslo jednací RK-18-2019-18
Název Dotace obcím na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
Zpracoval P. Dvořák
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh 2
Popis problému

Ministerstvo vnitra – generální ředitelství HZS ČR (dále jen MV – GŘ HZS ČR) vyhlásilo pro rok 2016 a následující roky dotační program „Dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů“ (dále jen Program). Program je určen na poskytování státních dotací obcím na nákup dopravních automobilů (dále jen „DA“) do vybavení jednotky požární ochrany obce a na výstavbu a rekonstrukci požárních zbrojnic. Dotace jsou poskytovány na základě „Zásad pro poskytování účelových investičních dotací obcím v rámci programu Dotace pro jednotky SDH obcí“. Návrh podmínek Programu byl připraven na základě jednání se zástupci krajů. Dotace činí maximálně 50 % nákladů z celkové ceny projektu. Maximální cena projektu pro účely Programu je v případě DA 900 000 Kč (max. dotace 450 000 Kč) a při rekonstrukci nebo výstavbě požární zbrojnice (dále jen „PZ“) pak 9 000 000 Kč (max. dotace 4 500 000 Kč). MV – GŘ HZS ČR doporučilo krajům, aby obce při realizaci uvedených projektů rovněž finančně podpořily. Výše příspěvku byla projednána na Asociaci krajů ČR a je doporučena optimálně ve výši 2/3 přiznané státní dotace od MV – GŘ HZS ČR.

Doporučením MV – GŘ HZS ČR se zabývalo Zastupitelstvo Kraje Vysočina na svém zasedání 2. 2. 2016. Usnesením č. 0008/01/2016/ZK se zastupitelstvo kraje zavázalo finančně podpořit obce, které uspějí se žádostí o dotaci z Programu MV – GŘ HZS ČR. Obcím, které kraj požádají o dotaci, poskytnout v jednotlivých případech dotaci do výše 2/3 přiznané státní dotace.

Maximální celková částka, která může být potencionálním žadatelům z rozpočtu kraje vyplacena, činí pro rok 2019 21 mil. Kč. Tato částka se odvíjí od celkové výše státní dotace schválené MV – GŘ HZS ČR na rok 2019 (31 mil. Kč) a počtu obcí v Kraji Vysočina, které mohou o státní dotaci požádat. V Programu je pro rok 2019 evidováno z Kraje Vysočina 111 obcí, které požádaly o dotaci na DA a 36 obcí, které požádaly o dotaci na PZ. MV – GŘ HZS ČR po vyhodnocení žádostí přidělilo dotaci na DA 40 obcím a 4 obcím na PZ. Dotace byly rozděleny dle počtu získaných bodů až do vyčerpání finančních prostředků.

Některé obce, které byly úspěšné se žádostí o státní dotaci na DA, využily usnesení zastupitelstva a podaly žádost o dotaci z rozpočtu kraje ve výši 2/3 přiznané státní dotace (1/3 celkové ceny projektu, max. 300 000 Kč u DA). V letošním roce kraj dosud podpořil 5 obcí v celkové částce 1 499 070 Kč. Tyto žádosti byly schváleny usnesení č. 0163/03/2019/ZK.

Nyní požádalo o dotaci na DA 6 obcí. Jedná se o žádosti podané do 24. 5. 2019. Celkem obce žádají o částku 1 800 000 Kč. Celková výše dotací navržená ke schválení činí 1 800 000 Kč. Seznam obcí a navržené dotace jsou uvedeny v materiálu RK-18-2019-18, př. 1.

Již schválené a nyní navržené dotace činí v součtu 3 299 070 Kč. Dosud je podáno 11 žádostí v případě DA. O dotace na PZ žádná obce dosud nepožádala. Jedná o obce, které mají schválenou státní dotaci pro rok 2019 a podaly žádost na kraj.

Návrh řešení

Na základě výše uvedeného se doporučuje podpořit obce, které byly úspěšné se svými žádostmi o státní dotaci z Programu MV – GŘ HZS ČR na pořízení DA, a poskytnout těmto obcím dotaci z rozpočtu kraje v celkové výši 1 800 000 Kč dle materiálu RK-18-2019-18, př. 2. Dotace jsou v jednotlivých případech navrženy ve výši 2/3 státní dotace (max. 300 000 Kč na DA), což odpovídá 1/3 maximální celkové ceny projektu.

Navržené řešení vychází z přijatého usnesení zastupitelstva č. 0008/01/2016/ZK podpořit obce ve snaze zabezpečit rozvoj a akceschopnost jednotek sborů dobrovolných hasičů, které jsou nezanedbatelnou součástí integrovaného záchranného systému v Kraji Vysočina.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický: Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Nespecifikovaná rezerva činí 162 180 tis. Kč.

Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje:

  • rozhodnout poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část dotace obcím v celkové výši 1 800  000 Kč na pořízení dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany dle materiálu RK-18-2019-18, př. 1;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-18-2019-18, př. 2;
  • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část o částku 1  800 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 1 800 000 Kč na poskytnutí dotací.
Odpovědnost Odbor sekretariátu hejtmana
Termín 30. 6. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz