Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-18-2019-19: FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu TECHNICKÉ VYBAVENÍ JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY OBCÍ 2019 – návrh na provedení rozpočtového opatření

RK-18-2019-19.pdf, RK-18-2019-19pr01.pdf , RK-18-2019-19pr02.pdf , RK-18-2019-19pr03.pdf

Číslo materiálu 19
Číslo jednací RK-18-2019-19
Název FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu TECHNICKÉ VYBAVENÍ JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY OBCÍ 2019 – návrh na provedení rozpočtového opatření
Zpracoval P. Dvořák
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh 3
Popis problému

Jedná se o rozdělení a poskytnutí dotací z programu TECHNICKÉ VYBAVENÍ JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY OBCÍ 2019 (dále jen „Program“), který schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 19. 3. 2019 usnesením č. 0154/02/2019/ZK.

Program je určen na podporu udržení a rozvoj akceschopnosti jednotek požární ochrany obcí. Dotace z programu bude poskytnuta obcím na území kraje za účelem vybavit JPO speciálním technickým zařízením – přenosným motorgenerátorem se spalovacím motorem, který bude sloužit k výrobě elektrické energie (dále jen „elektrocentrála“) při činnostech za mimořádné situace, kdy dojde, např. z důvodu živelních pohrom, k výpadku dodávek elektrické energie a bude nutno zajistit náhradní zásobování objektů a míst, jejichž chod je nezbytný pro zajištění základních funkcí v území. Celkový objem finančních prostředků v programu je 2 000 000 Kč.

O dotaci mohly žádat obce, které mají zřízenu jednotku požární ochrany kategorie JPO II, JPO III nebo JPO V, a zároveň na tuto jednotku nebyla obci z rozpočtu kraje poskytnuta dotace dle dotačního programu "Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na technické zařízení do vybavení jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v roce 2018" na pořízení elektrocentrály v roce 2018. Minimální výše dotace je 25 000 Kč, maximální 35 000 Kč na jeden projekt. Minimální spoluúčast žadatele je ve výši 50 %.

Do Programu podalo žádost 44 obcí, z nichž 7 je navrženo k vyřazení pro administrativní nesoulad. Obce navržené k vyřazení buď požádaly o vyšší dotaci, než je možné, nebo pořizovaná elektrocentrála nesplňuje výzvou předepsané technické podmínky. Ostatní žádosti podmínky Programu splňují. Jedná se o nesoutěžní program, výběr projektů byl proveden na základě času podání. Celková výše požadovaných dotací (1 286 780 Kč) nepřekročila celkovou alokaci finančních prostředků v Programu a je možné poskytnout dotaci všem žadatelům splňujícím podmínky výzvy Programu.

Návrh řešení

Odbor sekretariátu hejtmana navrhuje v souladu s podmínkami Programu poskytnout dotaci všem žadatelům, kteří splnili podmínky Programu, a uzavřít s nimi smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-18-2019-19, př. 2. Jedná se o 37 žádostí v celkové výši 1 286 780 Kč. Výpis žádostí je uveden v materiálu RK-18-2019-19, př. 1. Žádosti jsou součástí smluv v materiálu RK-18-2019-19, př. 2.

Žádosti uvedené v materiálu RK-18-2019-19, př. 3 je doporučeno nepodpořit z důvodu administrativního nesouladu s výzvou Programu.

Dotace z Programu podpoří další rozvoj akceschopnosti jednotek požární ochrany obcí zařazených do plánu plošného pokrytí Kraje Vysočina, schváleného MV GŘ HZS ČR včetně jeho aktualizace pro rok 2019. Dotace byla poskytována i v roce 2018. Její výše a možnosti využití zůstaly nezměněny.

Stanoviska Odbor ekonomický

nemá připomínky k rozpočtovému opatření ve Fondu Vysočiny. Aktuální stav programu Technické vybavení jednotek požární ochrany obcí 2019 (ORJ 1500000003) činí 2 000 000 Kč.

Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

  • poskytnout dotaci z programu „TECHNICKÉ VYBAVENÍ JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY OBCÍ 2019“ obcím na nákup elektrocentrál v celkové výši  1 286 780 Kč dle materiálu RK-18-2019-19, př. 1;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvu s jednotlivými žadateli dle materiálu RK-18-2019-19, př. 2;
  • neposkytnout dotaci z programu „TECHNICKÉ VYBAVENÍ JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY OBCÍ 2019“ obcím na nákup elektrocentrál v celkové výši 222 999 Kč dle materiálu RK-18-2019-19, př. 3.
Odpovědnost Odbor sekretariátu hejtmana
Termín 31. 3. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz