Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-18-2019-22: Návrh rozpočtového opatření – vrácení zápůjčky poskytnuté na realizaci projektu Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace

RK-18-2019-22.pdf

Číslo materiálu 22
Číslo jednací RK-18-2019-22
Název Návrh rozpočtového opatření – vrácení zápůjčky poskytnuté na realizaci projektu Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
Zpracoval M. Krylová, K. Vlčková
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh 0
Popis problému

Zastupitelstvo kraje usnesením č. 0252/04/2017/ZK ze dne 20. 6. 2017 rozhodlo o uzavření Smlouvy o zápůjčce ke krytí celkových výdajů projektu „Zvýšení kvality návazné péče Nemocnice Jihlava“ (dále také „Projekt“) v celkové výši 98 997 000 Kč. Smlouva o zápůjčce byla uzavřena na dobu určitou, a to do 31. 12. 2018 s tím, že Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace, (dále také "nemocnice“) je povinna vrátit zápůjčku nejpozději v termínu do 31. 12. 2018.

Následně, vzhledem k prodloužení doby realizace Projektu ze strany řídícího orgánu (z důvodu možnosti dalšího čerpání „ušetřených“ prostředků, které vznikly díky rozdílům v předpokládaných a skutečných pořizovacích cenách nakupovaného vybavení a také zdržení na straně Centra pro regionální rozvoj České republiky při kontrole a schvalování 2. fáze veřejných zakázek),  rozhodlo zastupitelstvo kraje usnesením č. 0668/07/2018/ZK ze dne 6. 11. 2018 o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o zápůjčce, kterým se prodlužuje termín pro vrácení zápůjčky do 31. 12. 2019.

Zápůjčka ke krytí výdajů Projektu byla nemocnici poskytnuta na základě předložených žádostí v celkové výši 67 867 997,30 Kč.

Dne 10. 5. 2019 byla na účet kraje vrácena částka 17 395 697,70 Kč, odpovídající zbylé výši zapůjčených prostředků.

Návrh řešení

Odbor zdravotnictví navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje schválit příslušné rozpočtové opatření, kterým bude vrácená splátka zápůjčky převedena zpět do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2019 u položky 2451 – Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací (ORG 352220) o částku 17 395 697,70 Kč v souvislosti se splátkou zápůjčky poskytnuté Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci, na realizaci projektu „Zvýšení kvality návazné péče Nemocnice Jihlava“ a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor zdravotnictví
Termín 18. 6. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz