Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-18-2019-23: Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – příspěvek určený na dokončení akce technologie datového centra Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace a návrh na schválení zařazení akce

RK-18-2019-23.pdf, RK-18-2019-23pr01.pdf , RK-18-2019-23pr02.pdf , RK-18-2019-23pr03.pdf

Číslo materiálu 23
Číslo jednací RK-18-2019-23
Název Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – příspěvek určený na dokončení akce technologie datového centra Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace a návrh na schválení zařazení akce
Zpracoval K. Vlčková, M. Krylová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh 3
Popis problému

Rada kraje na základě návrhu materiálu odboru majetkového rozhodla usnesením č. 0324/07/2013/RK o zařazení akce Nemocnice Třebíč – pavilon chirurgických oborů (dále také „Projekt“) do rozpočtu kraje. Současně byl tímto rozhodnutím dán pokyn k zahájení investorské přípravy, v rámci které byla aktualizována studie stavby. Na základě této studie byl zpracován Stavební záměr na akci Nemocnice Třebíč - pavilon chirurgických oborů. Stavební záměr rada kraje schválila usnesením č. 0323/07/2014/RK. Oba dokumenty byly podkladem pro zpracování projektové dokumentace stavby.

V rámci Projektu byl zahrnut projekt a výstavba budovy energocentra (budova E). Při výstavbě energocentra byla v budově E naprojektována místnost datového centra s napojením optických sítí na nové prostory budov G, C, O, a dále zde byla umístěna nová telefonní ústředna pro celou nemocnici vč. přeložek telefonních rozvodů. Od počátku projekčních prací však Projekt po dohodě projektanta s investorem neobsahoval vnitřní vybavení datového centra. Následně byl Projekt doplněn o akci „Nemocnice Třebíč – PCHO, Změna Z5 - technologie datového centra“ (dále také „technologie datového centra“), ovšem na základě následných jednání v rámci kraje bylo dohodnuto, že tato akce bude ze stavby vyčleněna. Dokončení akce technologie datového centra, které je nyní řešeno nouzově, je pro nemocnici prioritou, aby nedocházelo i nadále k ohrožení funkčnosti IT technologií i bezpečnosti ukládání dat.

Nemocnice se obrátila na zřizovatele s žádostí o financování dokončení akce technologie datového centra dle materiálu RK-18-2019-23, př. 1. Po schválení úsporné varianty odborem informatiky je cena akce technologie datového centra ve výši 8 820 190 Kč včetně DPH dle materiálu RK-18-2019-23, př. 2.

Nemocnice rovněž požádala o schválení zařazení akce do stavu „Zařazená akce“ v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina v Zásobníku akcí a k projektovému řízení Kraje Vysočina a zřizovaných příspěvkových organizací ze dne 26. 2. 2019 č. 02/19 dle materiálu RK-18-2019-23, př. 3.

Návrh řešení

Odbor zdravotnictví navrhuje radě kraje schválit zařazení akce dle materiálu RK-18-2019-23, př. 3.

Dále navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje schválit poskytnutí investičního příspěvku na financování dokončení akce technologie datového centra v celkové výši 8 820 190 Kč.

Finanční prostředky budou poskytovány dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů v souvislosti s výkonem zřizovatelské funkce, a je nutné provést příslušné rozpočtové opatření ve vztahu k rozpočtu Kraje Vysočina.

Kontrola využití příspěvku bude provedena v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. V případě zjištění neoprávněného využití příspěvku bude organizaci v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, uložen odvod do rozpočtu zřizovatele za porušení rozpočtové kázně.

Organizace je dále povinna v případě, že nebude příspěvek využit v plné výši, zaslat nevyčerpané prostředky zpět na zřizovatelem předem určený bankovní účet kraje.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá k navrhovanému rozpočtovému opatření připomínky. Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Nespecifikovaná rezerva je 162 180 tis. Kč.

Odbor zdravotnictví

Stanoviska k akci technologie datového centra OZ, OE, OI, OM, Projektové kanceláře a grémia jsou součástí materiálu RK-18-2019-xx, př. 3.

Návrh usnesení schvaluje

zařazení akce Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-18-2019-23, př. 3;

ukládá

ředitelce Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, zaslat prostřednictvím Portálu příspěvkových organizací Kraje Vysočina na odbor zdravotnictví žádost o poskytnutí investičního příspěvku určeného na dokončení akce technologie datového centra včetně přiložených kopií příslušných faktur a následně zaslat výpisy z bankovního účtu, a to za podmínky, že zastupitelstvo kraje rozpočtové opatření schválí;

doporučuje

zastupitelstvu kraje:

  • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice o částku 8 820 190 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 8 820 190 Kč;
  • schválit zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, ve výši 8 820 190 Kč za účelem úhrady výdajů spojených s dokončením akce technologie datového centra.
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
Termín 18. 6. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz