Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-18-2019-30: 3. Zpráva o realizaci a Žádost o platbu projektu Transformace Domova Kamélie Křižanov I.

RK-18-2019-30.pdf, RK-18-2019-30pr01.pdf , RK-18-2019-30pr02.pdf

Číslo materiálu 30
Číslo jednací RK-18-2019-30
Název 3. Zpráva o realizaci a Žádost o platbu projektu Transformace Domova Kamélie Křižanov I.
Zpracoval R. Sýkora, L. Weber
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh 2
Popis problému

Zastupitelstvo Kraje Vysočina schválilo usnesením č. 0557/06/2015/ZK zapojení Domova Kamélie Křižanov do procesu transformace, jehož cílem je změna způsobu poskytování péče z  nevyhovujícího ústavního prostředí velkokapacitního zařízení na komunitní způsob péče rodinného typu poskytovaného v běžné zástavbě měst a obcí.

Projekt  Transformace Domova Kamélie Křižanov I. řeší nákup a rekonstrukci dvou rodinných domů v Třešti, ve kterých bude Domov Kamélie Křižanov poskytovat 12 klientům s mentálním a  kombinovaným postižením službu domova pro osoby se zdravotním postižením a současně pro klienty z blízkého okolí službu denního stacionáře. Projekt navazuje na již zahájený proces úplné transformace Domova Kamélie Křižanov v programovacím období 2007 - 2013.  Na projekt byla rozhodnutím Ministerstva pro místní rozvoj ČR poskytnuta dotace z IROP ve výši 57 683 274,37 Kč, přičemž předpokládaný celkový rozpočet projektu činí 64 232  648,08 Kč. Rozdíl mezi celkovým rozpočtem projektu a celkovou výší dotace je tvořen povinným 10 % podílem příjemce a neuznatelnými výdaji projektu (např. cena znaleckých posudků, správní poplatky).

Dle nastaveného harmonogramu v projektu byla dne 31. 3. 2019 ukončena 3. etapa projektu s  názvem "Etapa realizace staveb - hlavní konstrukce", která probíhala od 1. 1. 2019. Na základě pravidel pro příjemce dotace odbor sociálních věcí zpracoval Zprávu o realizaci (materiál RK-18-2019-30, př. 1) a Žádost o platbu (materiál RK-18-2019-30, př. 2). V průběhu třetí etapy pokračovaly stavební práce na rekonstrukci dříve pořízených objektů v Třešti, hlavně v oblasti dokončení statického podchycení rekonstruovaných objektů, zakládání objektu pro denní stacionář a denní aktivity, a budování svislých konstrukcí jednotlivých stavebních objektů.

Za 3. etapu projektu je požadována dotace ve výši 6 211 580,10 Kč z celkových uznatelných nákladů etapy ve výši 6  901  755,67 Kč. Podrobnější informace související s již realizovanými aktivitami jsou obsahem Zprávy o realizaci a Žádosti o platbu (materiály RK-18-2019-30, př. 1RK-18-2019-30, př. 2).

Návrh řešení

Odbor sociálních věcí navrhuje radě kraje schválit Zprávu o realizaci dle materiálu RK-18-2019-30, př. 1 a Žádost o platbu dle materiálu RK-18-2019-30, př. 2 a uložit odboru sociálních věcí odeslat tyto materiály, včetně požadovaných příloh, elektronicky prostřednictvím systému MS2014+.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení schvaluje

Zprávu o realizaci dle materiálu RK-18-2019-30, př. 1 a Žádost o platbu dle materiálu RK-18-2019-30, př. 2;

ukládá

odboru sociálních věcí odeslat tyto materiály, včetně požadovaných příloh, elektronicky prostřednictvím systému MS2014+.

Odpovědnost Odbor sociálních věcí
Termín 7. 6. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz