Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-18-2019-31: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí dotace Zoologické zahradě Jihlava, příspěvkové organizaci

RK-18-2019-31.pdf, RK-18-2019-31pr01.pdf , RK-18-2019-31pr02.doc , RK-18-2019-31pr03.pdf

Číslo materiálu 31
Číslo jednací RK-18-2019-31
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – poskytnutí dotace Zoologické zahradě Jihlava, příspěvkové organizaci
Zpracoval I. Strnadová
Předkládá L. Seidl
Počet příloh 3
Popis problému

Jedná se o návrh na poskytnutí dotace ve výši 500 000 Kč Zoologické zahradě Jihlava, příspěvkové organizaci na akci pořízení nové ubikace pro kriticky ohrožený živočišný druh prasat visajánských. Součástí materiálu je i návrh na provedení rozpočtového opatření.

Zastupitelstvo Kraje Vysočina svým usnesením č. 0463/05/2015/ZK ze dne 8. 9. 2015 rozhodlo uzavřít Memorandum o vzájemné spolupráci mezi Krajem Vysočina a Statutárním městem Jihlava, které je součástí materiálu RK-18-2019-31, př. 3 (dále jen „Memorandum“). Předmětem Memoranda je deklarace dlouhodobé vzájemné propagace a oboustranné podpory činnosti dvou návštěvnicky atraktivních organizací se sídlem v krajském městě, kterými jsou Horácké divadlo Jihlava, příspěvková organizace zřizovaná Krajem Vysočina a Zoologická zahrada Jihlava, příspěvková organizace zřizovaná Statutárním městem Jihlava.

V souladu s uzavřeným Memorandem podala Zoologická zahrada Jihlava, příspěvková organizace žádost o poskytnutí dotace (RK-18-2019-31, př. 1) ve výši 500 000 Kč na pořízení nové ubikace pro kriticky ohrožený živočišný druh prasat visajánských . Žádost o dotaci ze dne 6.  5.  2019 byla podána se všemi zákonnými náležitostmi.

Cílem tohoto investičního záměru je zapojení zoologické zahrady do záchranného programu přežití živočišného druhu (prasat visajánských) a osvěta a vzdělávání návštěvníků v této oblasti. V centrální části areálu zoo se nachází prostorově vhodný venkovní výběh, kterému však chybí odpovídající vnitřní ubikace. Bližší informace o záměru a důvodu chovu tohoto ohroženého živočišného druhu jsou v materiálu RK-18-2019-31, př. 1).

Recipročně žádá Horácké divadlo Jihlava, příspěvková organizace o poskytnutí dotace ve výši 500 000 Kč od Statutárního města Jihlava na rekonstrukci zvukové aparatury na velké scéně.

Předpokládaná realizace akce je žadatelem naplánována v období červenec až listopad 2019.

Návrh řešení

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotaci ve výši 500 000 Kč Zoologické zahradě Jihlava, příspěvkové organizaci, se sídlem: Březinovy sady 5642/10, 586  01 Jihlava, IČO: 00404454 na pořízení nové ubikace pro kriticky ohrožený živočišný druh dle materiálu RK-18-2019-31, př. 2; schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 2143 – Cestovní ruch o částku 500 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti j. n., položky Nespecifikovaná rezerva o částku 500 000 Kč.

Stanoviska Odbor regionálního rozvoje

Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID O02860. 0001.

Odbor ekonomický

Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Nespecifikovaná rezerva činí 162 180 tis. Kč.

Odbor sekretariátu hejtmana

Souhlasí s navrhovanou publicitou.

Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje:

  • rozhodnout poskytnout Zoologické zahradě Jihlava, příspěvkové organizaci, Březinovy sady 5642/10, 586 01 Jihlava, IČO: 00404454, dotaci ve výši 500 000 Kč dle materiálu RK-18-2019-31, př. 2;
  • rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-18-2019-31, př. 2;
  • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 2143 – Cestovní ruch o  částku 500 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti j. n., položky Nespecifikovaná rezerva o částku 500 000 Kč na poskytnutí dotace.
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Termín 31. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz