Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-18-2019-32: Závěrečný účet Kraje Vysočina za rok 2018

RK-18-2019-32.pdf, RK-18-2019-32pr01.pdf

Číslo materiálu 32
Číslo jednací RK-18-2019-32
Název Závěrečný účet Kraje Vysočina za rok 2018
Zpracoval J. Kopecká, M. Chvátalová, H. Sošková, P. Tulis
Předkládá A. Krištofová
Počet příloh 1
Popis problému

Kraj sestavuje každý rok rozpočet a hospodaří podle něj. Po skončení kalendářního roku se údaje o ročním hospodaření územního samosprávného celku zpracovávají do závěrečného účtu, který projednává a schvaluje zastupitelstvo kraje. Zastupitelstvo kraje by mělo také vyjádřit souhlas případně výhrady k celoročnímu hospodaření a mělo by rozhodnout o použití přebytku hospodaření, případně řešení ztráty. Součástí závěrečného účtu je i zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za uplynulý rok. Ze závěru této zprávy vyplývá, že byl pouze zjištěn jeden nedostatek ve smyslu ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., tedy nedostatek méně závažného charakteru. Nápravná opatření k tomuto zjištění jsou součástí materiálu RK-18-2019-32, př. 1 – Závěrečný účet Kraje Vysočina za rok 2018, část 11.

V závěrečném účtu jsou obsaženy údaje o hospodaření kraje podle upraveného rozpočtu příjmů a výdajů včetně tvorby a čerpání fondového hospodářství, dále přehled rozdělení disponibilního zůstatku základních běžných účtů za rok 2018, přehled o financování projektů spolufinancovaných z prostředků Evropské unie, vyúčtování finančních vztahů kraje ke státnímu rozpočtu, přehled o účetní hodnotě majetku kraje a přehled o hospodaření zřizovaných příspěvkových organizací. Závěrečný účet rovněž obsahuje informace týkající se stavu úvěru EIB, kontokorentního úvěru k 31. 12. 2018 a informace o dluhové službě. V přílohách jsou pak obsaženy seznamy všech realizovaných rozpočtových opatření, přehled o čerpání rezerv na položkách Nespecifikovaná rezerva, Péče o lidské zdroje a majetek kraje a Strategické a koncepční materiály, finanční vztahy kraje k rozpočtům obcí, přehled nejvýznamnějších investičních akcí realizovaných krajem v roce 2018, přehled výsledků hospodaření příspěvkových organizací za rok 2018 a Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu (FIN 2-12 M).

Rozpočet Kraje Vysočina byl na rok 2018 schválen na 7. zasedání zastupitelstva kraje dne 12. prosince 2017. V průběhu roku 2018 bylo provedeno 620 rozpočtových opatření (z toho 135 na kapitole Evropské projekty). V důsledku těchto rozpočtových změn dosáhl upravený rozpočet zdrojů včetně financování (+) k 31. 12. 2018 výše 15 911 855 tis. Kč a rozpočet výdajů včetně financování (-) výše 15  911 855 tis. Kč. Ve skutečnosti dosáhly zdroje včetně financování (+) výše 15 211 554 tis. Kč a skutečnost výdajů včetně financování (-) výše 13 810 108 tis. Kč, takže bylo dosaženo převahy zdrojů nad výdaji ve výši 1 401 445 tis. Kč.

O použití finančních prostředků z roku 2018 bylo již zastupitelstvem kraje rozhodnuto – viz materiál RK-18-2019-32, př. 1 – Závěrečný účet Kraje Vysočina za rok 2018, část 2.2.

Návrh řešení

Vzhledem k výše popsaným údajům o ročním hospodaření kraje navrhuje ekonomický odbor vyjádřit souhlas s celoročním hospodařením Kraje Vysočina za rok 2018 bez výhrad a schválit Závěrečný účet Kraje Vysočina za rok 2018 dle materiálu RK-18-2019-32, př. 1.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje:

  • vyjádřit souhlas s celoročním hospodařením Kraje Vysočina za rok 2018 bez výhrad;
  • schválit Závěrečný účet Kraje Vysočina za rok 2018 dle materiálu RK-18-2019-32, př. 1.
Odpovědnost Odbor ekonomický
Termín 30. 6. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz