Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-18-2019-34: Střednědobý výhled rozpočtu Kraje Vysočina na roky 2020 až 2022

RK-18-2019-34.pdf, RK-18-2019-34pr01.pdf , RK-18-2019-34pr02.pdf , RK-18-2019-34pr03.pdf

Číslo materiálu 34
Číslo jednací RK-18-2019-34
Název Střednědobý výhled rozpočtu Kraje Vysočina na roky 2020 až 2022
Zpracoval A. Krištofová, H. Sošková, P. Tulis
Předkládá A. Krištofová
Počet příloh 3
Popis problému

Kraj je podle § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, povinen sestavovat střednědobý výhled rozpočtu nejméně na období 2 let následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet. Jedná se o pomocný nástroj, který slouží pro střednědobé finanční plánování rozvoje hospodaření kraje. Tento střednědobý výhled rozpočtu je rovněž každoročně předkládán Evropské investiční bance, která požaduje jeho sestavení nejméně v tříletém horizontu.

Návrh řešení

Ekonomický odbor ve spolupráci se správci kapitol a finančními manažery jednotlivých projektů sestavil Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 až 2022. Výsledná podoba střednědobého výhledu rozpočtu vznikla po řadě jednání se správci jednotlivých rozpočtových kapitol. V průběhu tohoto procesu došlo u některých kapitol k poměrně výraznému snížení prvotních požadavků na výdajovou stránku střednědobého výhledu rozpočtu tak, aby tato odrážela predikovaný vývoj na straně příjmů a bylo tak dosaženo vyrovnanosti zdrojů a výdajů. V příloze 1 je souhrnný střednědobý výhled rozpočtu, který obsahuje údaje za rozpočet včetně kapitoly Evropské projekty a dále dlouhodobé závazky a pohledávky Kraje Vysočina, v příloze 2 je uveden rozpis střednědobého výhledu rozpočtu a v příloze 3 jsou obsaženy předpokládané příjmy a výdaje kapitoly Evropské projekty, v které se realizují projekty spolufinancované z prostředků Evropské unie. 

Předkládaný střednědobý výhled rozpočtu kraje byl sestaven na základě následujících předpokladů:

 • objem daňových příjmů kraje vychází zejména ze zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosu některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům. Výše daňových příjmů pro následující roky byla dále upravena oproti schválenému rozpočtu 2019 na základě vývoje časových řad a na základě predikovaného ekonomického vývoje. Pro rok 2020 předpokládáme meziroční růst oproti schválenému rozpočtu roku 2019 ve výši 103 %, růst mezi roky 2020 a 2021 je nastaven ve výši 101,5 %, mezi roky 2021 a 2022 pak ve výši 101 %;
 • u transferů přijatých v rámci souhrnného dotačního vztahu (jedná se o příspěvek na výkon státní správy) je počítáno po všechny roky rozpočtového výhledu se stejnou výší objemu finančních prostředků. Částka je odvozena ze schváleného rozpočtu roku 2019;
 • výše dotace z MŠMT na úhradu přímých výdajů na vzdělávání obecních a krajských škol byla stanovena ve výši 6 152 033 tis. Kč v roce 2020, 2021 i 2022. Částka je stanovena ve výši normativně přiděleného objemu prostředků v roce 2019. Konkrétní výše v jednotlivých letech se bude odvíjet od rozpisu MŠMT v rámci schváleného státního rozpočtu pro příslušný rok;
 • příjmy z pronájmu majetku zahrnují příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí hrazené ze strany nemocnic. Jejich předpokládaná výše v roce 2020, 2021 i 2022 je nastavena ve výši 67 030 tis. Kč;
 • příjmy z odvodů příspěvkových organizací (tvořeného odvodem z jejich fondu investic) jsou rozpočtovány na základě údajů od zřizovatelských odborů;
 • výše ostatních příjmů je stanovena kvalifikovaným odhadem;
 • v jednotlivých letech je uvažováno s doplněním příjmů o financování (+), které bude tvořeno zůstatkem stavu FSR (stav k 30. 4. 2019  1 419 344 tis. Kč), případně použitím kontokorentního úvěru, který je možno čerpat až do výše 1 000 000 tis. Kč (aktuální stav čerpání kontokorentu činí 0 Kč);
 • v rozpočtovém výhledu jsou dále zahrnuty i předpokládané zápůjčky zřízeným příspěvkovým organizacím na předfinancování projektů, které jsou spolufinancované z prostředků Evropské unie;
 • střednědobý výhled rozpočtu počítá s tvorbou rezerv na kapitole Rezerva a rozvoj kraje v letech 2020 až 2022 ve výši 250 000 tis. Kč. 

Ekonomický odbor navrhuje schválit Střednědobý výhled rozpočtu Kraje Vysočina na roky 2020 až 2022 dle materiálu RK-18-2019-34, př. 1 a vzít na vědomí rozpis střednědobého výhledu rozpočtu Kraje Vysočina na roky 2020 až 2022 dle materiálu RK-18-2019-34, př. 2 a přehled předpokládaných příjmů a výdajů kapitoly Evropské projekty, v které se realizují projekty spolufinancované z prostředků Evropské unie dle materiálu RK-18-2019-34, př. 3.

Stanoviska Odbor ekonomický

Materiál byl vypracován ve spolupráci s odvětvovými odbory.

Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje:

 • schválit Střednědobý výhled rozpočtu Kraje Vysočina na roky 2020 až 2022 dle materiálu RK-18-2019-34, př. 1;
 • vzít na vědomí rozpis střednědobého výhledu rozpočtu Kraje Vysočina na roky 2020 až 2022 dle materiálu RK-18-2019-34, př. 2 a přehled předpokládaných příjmů a výdajů kapitoly Evropské projekty, v které se realizují projekty spolufinancované z prostředků Evropské unie dle materiálu RK-18-2019-34, př. 3.
Odpovědnost Odbor ekonomický
Termín 30. 6. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz