Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-18-2019-35: Návrh na provedení rozpočtového opatření - navýšení kapitoly Doprava na financování nově zařazených akcí přílohy D1A – Souvislé opravy silnic II. a II. tříd a opravy mostů a D1B - Investice do silnic II. a III. tříd a do mostů pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci

RK-18-2019-35.pdf, RK-18-2019-35pr01.pdf , RK-18-2019-35pr02.pdf , RK-18-2019-35pr03.pdf , RK-18-2019-35pr04.pdf

Číslo materiálu 35
Číslo jednací RK-18-2019-35
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření - navýšení kapitoly Doprava na financování nově zařazených akcí přílohy D1A – Souvislé opravy silnic II. a II. tříd a opravy mostů a D1B - Investice do silnic II. a III. tříd a do mostů pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci
Zpracoval S. Juránek
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh 4
Popis problému

Zastupitelstvem Kraje Vysočina usnesením 0729/08/2018/ZK dne 11. 12. 2018 byl schválen rozpočet Kraje Vysočina na rok 2019. Na kapitole Doprava byly schváleny finanční prostředky pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci (dále jen KSÚSV), příloha D1 Silnice II. a III. třídy a mosty, část A) Souvislé opravy silnic II. a III. tříd a opravy mostů (dále jen příloha D1A) ve výši 250 000 000 Kč a část B) Investice do silnic II. a III. tříd a do mostů (dále jen příloha D1B) ve výši 112 744 000Kč. Dále bylo schváleno rozdělení části disponibilního zůstatku kraje z roku 2018 dle usnesení 0044/01/2019/ZK a 0119/02/2019/ZK, kdy došlo u KSÚSV k navýšení přílohy D1A o 30 000 000 Kč na jmenovité škody po zimě a přílohy D1B o přílohy D1B o 100 155 tis. Kč. KSÚSV se snažila na letošní rok, stejně jako předešlých 5 let, připravit stavby jak investičního tak neinvestičního charakteru v objemu, který počítal i s příspěvkem SFDI v obdobné výši jako předešlé roky. Tento příspěvek je oproti roku 2018 poloviční a činí 179 000 000Kč. Přidělený objem prostředků z rozpočtu SFDI neumožňuje realizaci připravených předpokládaných staveb. KSÚSV proto požádala dopisem, který je přílohou RK-18-2019-35, př. 1 o zajištění financování investic a souvislých oprav silnic II. a III. tříd v roce 2019.

Akce navrhované k realizaci v rámci přílohy D1A v objemu 75 000 000 Kč jsou navrženy k zařazení ve změnovém formátu v příloze RK-18-2019-35, př. 2. V rámci oprav jsou předloženy i další připravené náhradní akce. Investiční akce navrhované k realizaci v rámci přílohy D1B v objemu 25 000 000 Kč jsou přílohou RK-18-2019-35, př. 3. Je žádáno o navýšení v celkovém objemu 100 000 000 Kč. Aktualizovaný seznam jmenovitých akcí přílohy D1A je přílohou RK-18-2019-35, př. 4.

Usnesením č. 0316/06/2019/RK schválila rada kraje Pravidla Rady Kraje Vysočina, kterými se konkretizují vybrané vztahy mezi zřizovatelem a příspěvkovými organizacemi, zejména vybrané povinnosti ředitelů příspěvkových organizací, a stanoví se podmínky k jejich plnění ze dne 26. 2. 2019, č. 01/19 (dále jen Pravidla). Dle Čl. 7 Pravidel je ředitel příspěvkové organizace povinen činnost příspěvkové organizace plánovat, plány činnosti aktualizovat a předkládat zřizovateli ke schválení.

Návrh řešení

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků v celkové výši 100 000 000 Kč z Fondu strategických rezerv do rozpočtu kraje na rok 2019, na kapitolu Doprava k dofinancování neinvestičních akcí navržených k zařazení do přílohy D1A dle přílohy RK-18-2019-35, př. 2 a investičních akcí navržených k realizaci do přílohy D1B dle přílohy RK-18-2019-35, př. 3. Dále navrhuje vzít na vědomí aktualizovaný seznam jmenovitých akcí přílohy D1A, který je přílohou RK-18-2019-35, př. 4.

Kraj Vysočina plánoval v roce 2019 realizovat akce „II/406 Dvorce – Telč, 1. stavba“ ve výši 30 000 000 Kč a „II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 8. a 9. stavba“ ve výši 120 000 000 Kč. Na základě usnesení 0119/02/2019/ZK zde dne 19. 3. 2019 byl schválen převod finančních prostředků ve výši 150 000 000 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina na kapitolu Evropské projekty na financování projektů „II/406 Dvorce - Telč, 1 stavba“- a „II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 8. a 9. stavba“ s tím, že tyto prostředky budou uvolňovány postupně dle potřeby projektů. V dubnu 2019 bylo oznámeno, že uznatelné náklady stavby „II/602 hr. kraje – Pelhřimov, 8. a 9. stavba“ bude možné financovat z prostředků IROP. Realizaci akce „II/406 Dvorce - Telč, 1. stavba“ byl nucen Kraj Vysočina z důvodu vysoké nabídkové ceny ve veřejné zakázce, po domluvě s městem Třešť, přesunout na rok 2020. Alokované prostředky tak nebudou plně vyčerpány.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá k navrhovanému rozpočtovému opatření připomínky.

Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje:

  • schválit převod finančních prostředků v celkové výši 100 000 000 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje na kapitolu Doprava, § 2212 – Silnice, určených pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci na financování nově zařazených oprav silnic II. a III. tříd a oprav mostů do přílohy D1A rozpočtu kraje (částka 75 000 000 Kč) dle materiálu RK-18-2019-35, př. 2 a investic k realizaci z přílohy D1B rozpočtu kraje (částka 25 000 000 Kč) dle materiálu RK-18-2019-35, př. 3;
  • schválit zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace pro rok 2019 o celkovou částku 75 000 000 Kč na nově zařazované akce do přílohy D1A dle seznamu RK-18-2019-35, př. 2;
  • schválit zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace o částku 25 000 000 Kč s určením na realizaci jmenovitých akcí z přílohy D1B dle materiálu RK-18-2019-35, př. 3;
bere na vědomí

aktualizovanou přílohu D1A - Souvislé opravy silnic II. a III. tříd a opravy mostů realizované Krajskou správou a údržbou silnic, příspěvkovou organizací dle materiálu RK-18-2019-35, př. 4.

Odpovědnost Odbor dopravy a silničního hospodářství, Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Termín 31. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz