Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-18-2019-37: Majetkoprávní příprava akce „II/357 Dalečín - Unčín“

RK-18-2019-37.pdf, RK-18-2019-37pr01.doc , RK-18-2019-37pr02.docx , RK-18-2019-37pr03.pdf

Číslo materiálu 37
Číslo jednací RK-18-2019-37
Název Majetkoprávní příprava akce „II/357 Dalečín - Unčín“
Zpracoval J. Mazánková
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 3
Popis problému

Jedná se o majetkoprávní přípravu akce „II/357 Dalečín - Unčín“.

Tento úsek je vymezen katastrálními územími Unčín a Dalečín, celková délka stavby je cca 1,5 km a jedná se o úsek silnice v extravilánu mezi oběma zmíněnými obcemi. Akce bude spolufinancována z prostředků IROP.

V rámci realizace stavby dojde k výstavbě velkých zárubních zdí, nové nábřežní zdi, budou upraveny směrové oblouky, nivelita a výška silnice nad hladinou řeky Svratky.

V současné době probíhá příprava dokumentace pro územní rozhodnutí. Vyvolanou investicí této akce bude i přeložka STL plynárenského zařízení.  Přeložkou dotčeným pozemkem bude krom jiných i pozemek par. č. 962/56 v k. ú. Dalečín, který je ve vlastnictví ČR- ÚZSVM. Vlastník plynárenského zařízení (GasNet, s. r. o.) požaduje, aby ještě před tím, než vydá stanovisko k projektové dokumentaci, byly uzavřeny smluvní vztahy, na jejichž základě bude možné přeložku na cizích pozemcích realizovat. ÚZSVM odmítá uzavřít třístrannou smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, kde by ÚZSVM vystupoval jako budoucí povinný, GasNet s. r. o. jako budoucí oprávněný a Kraj Vysočina jako investor. GasNet s. r. o. naopak odmítá uzavřít pouze dvoustrannou smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene z toho důvodu, že by se dle navrhované smlouvy zavázal např. k dodání znaleckého posudku nebo k úhradě pokácených dřevin. Odbor majetkový s oběma účastníky jednal o možném dalším řešení nastalé situace a jako jediné schůdné řešení bylo dohodnuto, že Kraj Vysočina v současné době požádá o uzavření „Smlouvy o souhlasu s realizací stavebního záměru na pozemcích ve vlastnictví ČR – ÚZSVM“ a po realizaci přeložky už pak pak GasNet s. r. o. sám požádá o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, kde bude vystupovat v pozici oprávněného. Znění „Smlouvy o souhlasu s realizací stavebního záměru na pozemcích ve vlastnictví ČR – ÚZSVM“ je předkládáno ke schválení radě kraje jako materiál RK-18-2019-37, př. 3.

Současně je také třeba řešit potřebu uzavřít smlouvu nájemní a smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene týkající se pozemků dotčených trvalým a dočasným záborem stavby II/357 Dalečín – Unčín, které jsou ve vlastnictví ČR – s právem hospodařit s majetkem státu pro Povodí Moravy s. p. Jedná se o pozemky par. č. 995/4 v k. ú. Dalečín a par. č. 685/8 v k. ú. Unčín. Uzavření těchto smluv je podmínkou vlastníka pro to, aby vydal souhlas pro stavební úřad s realizací stavby na uvedených pozemcích. Souhlas vlastníka je podkladem pro vydání územního rozhodnutí.

Z výše uvedeného vyplývá potřeba uzavřít mezi Krajem Vysočina a ČR – s právem hospodařit s majetkem státu pro Povodí Moravy s. p. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle materiálu RK-18-2019-37, př. 1 a smlouvu nájemní dle materiálu RK-18-2019-37, př. 2.

Návrh řešení

OM navrhuje radě kraje rozhodnout:

  1. uzavřít „Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene“ dle materiálu RK-18-2019-37, př. 1 s Povodím Moravy s. p.
  2. uzavřít „Smlouvu nájemní“ dle materiálu RK-18-2019-37, př. 2 s Povodím Moravy s. p.
  3. uzavřít s ČR - ÚZSVM „Smlouvu o souhlasu s realizací stavebního záměru na pozemcích ve vlastnictví ČR – ÚZSVM“ dle materiálu RK-18-2019-37, př. 3.

Návrh usnesení předpokládá rozhodnout uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, uzavřít smlouvu nájemní a uzavřít smlouvu o souhlasu s realizací stavby.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení rozhoduje
  • uzavřít „Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi oprávněným hospodařit s majetkem státu - Povodím Moravy, s. p., se sídlem se sídlem Dřevařská 932/11, 602 00 Brno jako budoucím povinným, a Krajem Vysočina, jako budoucím oprávněným, dle materiálu RK-18-2019-37, př. 1, v rámci majetkoprávní přípravy akce „II/357 Dalečín – Unčín“;
  • uzavřít smlouvu nájemní mezi Krajem Vysočina na straně nájemce a oprávněným hospodařit s majetkem státu - Povodím Moravy, s. p., se sídlem se sídlem Dřevařská 932/11, 602 00 Brno na straně pronajímatele, dle materiálu RK-18-2019-37, př. 2 v rámci majetkoprávní přípravy akce „II/357 Dalečín – Unčín“;
  • uzavřít „Smlouvu o souhlasu s realizací stavebního záměru na pozemcích ve vlastnictví ČR – ÚZSVM“ mezi vlastníkem pozemků, kterým je ČR – ÚZSVM, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 a Krajem Vysočina jako stavebníkem, dle materiálu RK-18-2019-37, př. 3, v rámci majetkoprávní přípravy akce „II/357 Dalečín – Unčín“ – přeložky STL plynárenského zařízení.
Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 28. 6. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz