Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-18-2019-41: Bezúplatné nabytí pozemků z vlastnictví České republiky - ÚZSVM do vlastnictví Kraje Vysočina

RK-18-2019-41.pdf, RK-18-2019-41pr01.xls

Číslo materiálu 41
Číslo jednací RK-18-2019-41
Název Bezúplatné nabytí pozemků z vlastnictví České republiky - ÚZSVM do vlastnictví Kraje Vysočina
Zpracoval J. Mrázková
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 1
Popis problému

Tento materiál řeší bezúplatné nabytí pozemků pod silnicemi II. a III. třídy z vlastnictví ČR a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových  do vlastnictví Kraje Vysočina.

Kraj Vysočina je na základě ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., zákon o pozemních komunikacích ve spojení s Rozhodnutím MDS ČR čj. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001 vlastníkem silnic II. a III. třídy na území kraje. Kraj Vysočina převzal z vlastnictví České republiky silniční majetek s nevypořádanými vlastnickými vztahy jak s fyzickými, tak i právnickými osobami. Značné množství pozemků zastavěných krajskými silnicemi je ve vlastnictví České republiky, příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Postupně jsou tyto pozemky vypořádávány, a to formou bezúplatného převodu těchto pozemků do vlastnictví kraje

Celková výměra aktuálně identifikovaných pozemků ve vlastnictví ČR - ÚZSVM pod krajskými silnicemi je 5 333 m2.

Návrh řešení

OM navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu RK-18-2019-41, př. 1 do vlastnictví Kraje Vysočina, protože jsou zastavěny tělesy silnic II. a III. třídy. Nabytím těchto pozemků dojde ke sjednocení vlastnictví staveb silničních těles a pozemků těmito silnicemi zastavěných.

Smlouvy nejsou předkládány, jedná se o standardní smluvní vztah.

Návrh usnesení předpokládá doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu RK-18-2019-41, př. 1 z vlastnictví ČR – ÚZSVM do vlastnictví Kraje Vysočina.

Stanoviska Krajská správa a údržba silnic Vysočiny

KSUSV souhlasí s nabytím pozemků z vlastnictví ČR, příslušnosti hospodaření pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majektových do vlastnictví Kraje Vysočina.

Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu RK-18-2019-41, př. 1 z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování

státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 18. 6. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz