Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-18-2019-47: Darování pozemní komunikace a pozemků v k.ú. Jaroměřice nad Rokytnou

RK-18-2019-47.pdf, RK-18-2019-47pr01.pdf , RK-18-2019-47pr02.pdf

Číslo materiálu 47
Číslo jednací RK-18-2019-47
Název Darování pozemní komunikace a pozemků v k.ú. Jaroměřice nad Rokytnou
Zpracoval I. Flekalová
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 2
Popis problému

Kraj Vysočina uzavřel s městem Jaroměřice nad Rokytnou dne 17. 9. 2018 Smlouvu o budoucí darovací smlouvě na převod části silnice III/36078 v rozsahu km 0,000-0,524 včetně součástí a příslušenství a touto silnicí zastavěných pozemků - par. č. 202/8 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 915 m2 a  par. č. 3227/95 ostatní plocha, silnice o výměře 3501 m2, odděleného geometrickým plánem č. 1662-43636/2018 z pozemku par. č. 3227/1 v k.ú. a obci Jaroměřice nad Rokytnou. Smlouva byla uzavřena z důvodu vyřazení této části silnice z krajské silniční sítě  a převodu do vlastnictví města Jaroměřice nad Rokytnou.

Po uzavření Smlouvy o budoucí darovací smlouvě a po provedení kompletní opravy ze strany Krajské správy a údržby silnic Vysočiny,   požádal odbor majetkový u odboru dopravy a silničního hospodářství krajského úřadu o vyřazení výše uvedené části silnice z krajské silniční sítě. Rozhodnutím ze dne 22. 5. 2019 Č.j. KUJI 39876/2019 byla vyřazena tato část silnice III/36078 ze silniční sítě Kraje Vysočina. Do dne jednání zastupitelstva kraje nabude výše uvedené rozhodnutí právní moci a je dán předpoklad pro uzavření vlastní darovací smlouvy.

Návrh řešení

Odbor majetkový navrhuje převést darem pozemní komunikaci - bývalou část silnice III/36078 v rozsahu km 0,000-0,524 včetně součástí a příslušenství a pozemky par. č. 202/8 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 915 m2 a  par. č. 3227/95 ostatní plocha, silnice o výměře 3501 m2, oddělený geometrickým plánem č. 1662-43636/2018 z pozemku par. č. 3227/1 v k.ú. a obci Jaroměřice nad Rokytnou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Jaroměřice nad Rokytnou.

Záměr darování části silnice III/36078 v rozsahu km 0,000-0,524 včetně součástí a příslušenství a pozemků par. č. 202/8 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 915 m2 a  par. č. 3227/95 ostatní plocha, silnice o výměře 3501 m2, odděleného geometrickým plánem č. 1662-43636/2018 z pozemku par. č. 3227/1 v k.ú. a obci Jaroměřice nad Rokytnou byl zveřejněn na úřední desce krajského úřadu ve dnech 18. 5. 2018-18. 6. 2018 před uzavřením smlouvy o budoucí darovací smlouvě.

Darovací smlouva není předkládána, jedná se o standardní typ smlouvy.

Usnesení předpokládá doporučit zastupitelstvu kraje vyhradit si v souhladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích ve znění pozdějších předpisů pravomoc rozhodnout převést darem pozemní komunikaci - bývalou část silnice III/36078 v rozsahu km 0,000-0,524 a rozhodnout převést darem bývalou část silnice III/36078 v rozsahu km 0,000-0,524 včetně součástí a příslušenství a pozemky par. č. 202/8 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 915 m2 a  par. č. 3227/95 ostatní plocha, silnice o výměře 3501 m2, oddělený geometrickým plánem č. 1662-43636/2018 z pozemku par. č. 3227/1 v k.ú. a obci Jaroměřice nad Rokytnou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Jaroměřice nad Rokytnou.

Stanoviska Odbor dopravy a silničního hospodářství

souhlasí s převodem části bývalé silnice III/36078 v rozsahu km 0,000-0,524 včetně součástí a příslušenství a pozemků par. č. 202/8 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 915 m2 a  par. č. 3227/95 ostatní plocha, silnice o výměře 3501 m2, odděleného geometrickým plánem č. 1662-43636/2018 z pozemku par. č. 3227/1 v k.ú. a obci Jaroměřice nad Rokytnou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Jaroměřice nad Rokytnou.

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

souhlasí s převodem části bývalé silnice III/36078 v rozsahu km 0,000-0,524 včetně součástí a příslušenství a pozemků par. č. 202/8 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 915 m2 a  par. č. 3227/95 ostatní plocha, silnice o výměře 3501 m2, odděleného geometrickým plánem č. 1662-43636/2018 z pozemku par. č. 3227/1 v k.ú. a obci Jaroměřice nad Rokytnou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Jaroměřice nad Rokytnou.

Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje:

  • vyhradit si v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích ve znění pozdějších předpisů pravomoc rozhodnout převést darem část pozemní komunikace - bývalé silnice III/36078 v rozsahu km 0,000-0,524 včetně součástí a příslušenství z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Jaroměřice nad Rokytnou;
  • rozhodnout převést darem pozemní komunikaci bývalou část silnice III/36078 v rozsahu km 0,000-0,524 včetně součástí a příslušenství a pozemky par. č. 202/8 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 915 m2 a  par. č. 3227/95 ostatní plocha, silnice o výměře 3501 m2, oddělený geometrickým plánem č. 1662-43636/2018 z pozemku par. č. 3227/1 v k.ú. a obci Jaroměřice nad Rokytnou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Jaroměřice nad Rokytnou.
Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 18. 6. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz