Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-18-2019-48: Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Dětský domov Senožaty - Oprava elektroinstalace"

RK-18-2019-48.pdf, RK-18-2019-48pr01.pdf

Číslo materiálu 48
Číslo jednací RK-18-2019-48
Název Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Dětský domov Senožaty - Oprava elektroinstalace"
Zpracoval I. Nestrojilová
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 1
Popis problému

Předmětem návrhu usnesení je rozhodnutí o výběru dodavatele na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce "Dětský domov Senožaty - Oprava elektroinstalace".

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce na objektu Dětského domova a MŠ Senožaty spočívající v kompletní opravě elektroinstalace včetně výměny rozvaděčů v objektu. Zakázka obsahuje opravu jak silnoproudých tak i slaboproudých rozvodů včetně souvisejících stavebních prací a opravy přístupového venkovního osvětlení a elektroinstalace ovládání vjezdových vrat.

Stavební práce budou probíhat v období od června 2019 do 15. 12. 2019. Předpokládaná hodnota stavebních prací byla stanovena v souladu s projekčním rozpočtem, zpracovaným projekční kanceláří MO-VE-RE s.r.o., Vídeňská 352/150, 148 00 Praha - Kundratice, IČO 260 97 834, a to v částce cca 13 600 000 Kč bez DPH. Vzhledem k finančním limitům stanoveným zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), se jedná o podlimitní veřejnou zakázku.

Pro výběr zhotovitele akce bylo použito zjednodušené podlimitní řízení dle § 53 ZZVZ. Zadávací řízení bylo zahájeno uveřejněním výzvy k podání nabídek  na profilu zadavatele dne 4. 4. 2019. Jako hodnotící kritérium pro výběr nejvhodnější nabídky byla stanovena nejnižší nabídková cena. Lhůta pro podání nabídek uplynula dne 29. 4. 2019 v 11.00 hod. V této lhůtě zadavatel obdržel celkem 2 řádné nabídky. Otevření elektronicky doručených nabídek proběhlo v souladu s § 109 odst. 1 ZZVZ zpřístupněním jejich obsahu pověřenými zaměstnanci odboru majetkového téhož dne. Obě nabídky vyhověly požadavkům ZZVZ.

Posouzením splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocením nabídek byla pověřena hodnotící komise. V průběhu jednání hodnotící komise bylo provedeno vyhodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti obou dodavatelů. Na základě vyhodnocení nabídek podle stanoveného kritéria ekonomické výhodnosti byl vybrán dodavatel s nejnižší nabídkovou cenou 11 180 364,25 Kč bez DPH.

Usnesením 0875/16/2019/RK ze dne 21. 5. 2019 bylo rozhodnuto o výběru dodavatele MARHOLD a.s., IČO 150 50 050. Zadavatel bez odkladu oznámil všem účastníkům zadávacího řízení výsledek zadávacího řízení a dne 22. 5. 2019 vyzval vybraného dodavatele k předložení informací a dokladů v souladu s § 122 odst. 3 a 5 ZZVZ, přičemž pro tento úkon stanovil lhůtu 7 pracovních dnů ode dne doručení výzvy. Vybraný dodavatel doručil zadavateli ve stanovené lhůtě vyjádření k výzvě k poskytnutí součinnosti, ve kterém uvádí, že z kapacitních důvodů není schopen v požadovaném termínu zakázku realizovat a součinnost před podpisem smlouvy o dílo zadavateli neposkytne. S ohledem na uvedené skutečnosti hodnotící komise doporučuje zadavateli vybrat k uzavření smlouvy dodavatele druhého v pořadí v provedeném hodnocení nabídek, který splnil podmínky účasti v zadávacím řízení. O průběhu 2. jednání hodnotící komise byl vyhotoven protokol, který je obsahem materiálu RK-18-2019-48, př. 1.

Návrh řešení

Usnesením 0875/16/2019/RK ze dne 21. 5. 2019 byl vybrán účastník zadávacího řízení MARHOLD a.s., Motoristů 24, 530 06 Pardubice, IČO 150 50 050 jako dodavatel s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou. Vybraný dodavatel však odmítl poskytnout dodavateli součinnost při uzavření smlouvy o realizaci stavební akce. Hodnotící komise doporučila vybrat k uzavření smlouvy o realizaci stavební akce dodavatele druhého v pořadí určeného dle hodnotícího kritéria, a to STATUS stavební a.s., Nádražní 998, 396 01 Humpolec, IČO 466 79 120, s nabídkovou cenou 11 797 772,06 Kč bez DPH.

Návrh usnesení předpokládá změnu usnesení 0875/16/2019/RK a rozhodnutí o výběru dodavatele v souladu se závěry hodnotící komise.

Stanoviska Odbor školství, mládeže a sportu

OŠMS nemá připomínky k navrhovanému usnesení.

Návrh usnesení schvaluje

výběr dodavatele druhého v pořadí v provedeném hodnocení nabídek na veřejnou zakázku "Dětský domov Senožaty - Oprava elektroinstalace" dle Protokolu o 2. jednání hodnotící komise dle materiálu RK-18-2019-48, př. 1;

rozhoduje
  • změnit usnesení 0875/16/2019/RK tak, že text "Rada kraje rozhoduje vybrat účastníka zadávacího řízení MARHOLD a.s., Motoristů 24, 530 06 Pardubice, IČO 150 50 050 jako dodavatele s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou na veřejnou zakázku "Dětský domov Senožaty - Oprava elektroinstalace" se ruší;
  • vybrat účastníka zadávacího řízení STATUS stavební a.s., Nádražní 998, 396 01 Humpolec, IČO 466 79 120 jako dodavatele s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou na veřejnou zakázku "Dětský domov Senožaty - Oprava elektroinstalace";
ukládá

odboru majetkovému oznámit bez zbytečného odkladu výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku všem účastníkům zadávacího řízení a zahájit úkony nutné k uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 7. 6. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz