Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-18-2019-50: Prodej nemovitých věcí v k. ú. Daňkovice a k. ú. Sněžné na Moravě

RK-18-2019-50.pdf, RK-18-2019-50pr01.pdf , RK-18-2019-50pr02.pdf , RK-18-2019-50pr03.pdf , RK-18-2019-50pr04.pdf , RK-18-2019-50pr05.doc , RK-18-2019-50pr05upr01.doc

Číslo materiálu 50
Číslo jednací RK-18-2019-50
Název Prodej nemovitých věcí v k. ú. Daňkovice a k. ú. Sněžné na Moravě
Zpracoval P. Dvořák
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 6
Popis problému

Jedná se o prodej nemovitých věcí v rozsahu dle zveřejněného záměru prodeje nemovitých věcí dle materiálu RK-18-2019-50, př. 1.

Kraj Vysočina je mimo jiné vlastníkem nemovitých věcí bývalého Sanatoria Buchtův kopec, dále jen „nemovité věci“, které se nachází zejména v k. ú. a obci Daňkovice, z části je areál umístěn v k. ú. Sněžné na Moravě a obci Sněžné. Nemovité věci jsou graficky znázorněny v materiálu RK-18-2019-50, př. 2 a RK-18-2019-50, př. 3. U Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrálního pracoviště Žďár nad Sázavou jsou tyto nemovité věci zapsány na listu vlastnictví 43 pro k. ú. a  obec Daňkovice a na listu vlastnictví 171 pro k. ú. Sněžné na Moravě a obec Sněžné. Jedná se o areál nemovitých věcí, který byl postupně budován v letech 1939 – 1943, celková výměra pozemků areálu představuje plochu cca 19 ha, z toho lesní pozemky cca 2,4 ha, v areálu je několik budov, technické zázemí a příslušenství.

Kraj Vysočina v letech 2013 až 2017 vyhlásil celkem 7 výběrových řízení na zájemce o koupi předmětných nemovitých věcí, nemovitosti se však prodat nepodařilo.

Rada kraje dne 17. 7. 2018 přijala usnesení 1330/20/2018/RK, kterým bylo opětovně rozhodnuto o prodeji nemovitých věcí, a schválila způsob výběru zájemce o koupi nemovitostí obálkovou metodou ve smyslu ustanovení Čl. 5 Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví Kraje Vysočina. Minimální kupní cena byla pro toto řízení stanovena ve výši 18 000  000 Kč.

Na základě opětovně zveřejněného záměru prodeje a podmínek prodeje nemovitých věcí na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina v termínu od 18. 7. 2018 do 20. 8. 2018 zastupitelstvo kraje dne 6. 11. 2018 usnesením 0666/07/2018/ZK rozhodlo převést hmotné nemovité věci v rozsahu materiálu ZK-07-2018-02, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví společnosti Bantiko s.r.o., IČO 07096780, se sídlem Václavská 237/6, Staré Brno, 603 00  Brno za kupní cenu 30 500 000 Kč a za smluvních podmínek dle smlouvy kupní dle materiálu ZK-07-2018-02, př. 2. Kupní smlouva se společností Bantiko s.r.o. byla uzavřena dne 6. 11. 2018. Kupující v termínu splatnosti uhradil splátky kupní ceny dle Čl. III. kupní smlouvy. Celková úhrada kupní ceny v termínu do 31. 12. 2019 je podmínkou pro podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Kupující se ve svém podání ze dne 5. 11. 2018 zavázal, že v období do splacení celé kupní ceny a konečného převzetí areálu zajistí na své náklady provoz a údržbu areálu. Na základě projednání s kupujícím ve věci upřesnění podmínek a formy smluvního vztahu na zajištění správy areálu bývalého Sanatoria Buchtův kopec a daňového posouzení s tím souvisejících výdajů je tato správa řešena formou smlouvy o výpůjčce. Na základě usnesení rady kraje 0128/02/2019/RK byla uzavřena smlouva o výpůjčce dne 7. 2. 2019, a to na dobu určitou do 31. 3. 2019, a dle usnesení rady kraje 0514/10/2019/RK ze dne 3. 4. 2019 byla uzavřena smlouva o výpůjčce do 31. 12. 2019, resp. do doby úplného zaplacení sjednané kupní ceny, kterou se vypůjčitel zavázal uhradit dle uzavřené kupní smlouvy, tj. nabytí vlastnického práva k předmětu výpůjčky.

V kupní smlouvě uzavřené dne 6. 11. 2018 si smluvní strany sjednaly v Čl. IX., bod 4 zavázek, že: „V případě, že bude napaden postup předcházející uzavření této smlouvy, zavazuje se prodávající postupovat tak, aby došlo bez zbytečných průtahů k narovnání stavu a prodej netrpěl vadami, které budou napadány, kdy výsledkem tohoto postupu prodávajícího bude přímý prodej shora označených nemovitých věcí kupujícímu, a to za stejných podmínek, tak jak jsou tyto sjednány shora v této kupní smlouvě. Kupující se pro takovýto případ zavazuje uzavřít s  prodávajícím novou kupní smlouvu, obsahující stejná ujednání jako v této kupní smlouvě.

Ministerstvo vnitra zpochybnilo postup prodeje nemovitých věcí nejvýhodnější nabídce předložené na základě zveřejněného záměru prodeje v období od 18. 7. 2018 do 20. 8. 2018 a  vyzvalo přípisem č.j. MV-139470-15/ODK-2018 (materiál ZK-03-2019-46, př. 4) Kraj Vysočina ke zjednání nápravy.

 

Rada kraje usnesením 0721/13/2019/RK ze dne 23. 4. 2019 mimo jiné rozhodla o zveřejnění záměru prodeje nemovitých věcí dle materiálu RK-18-2019-50, př. 4 s odkazem na ujednání Čl. IX, bod 4 kupní smlouvy uzavřené dne 6. 11. 2018, a to pro odstranění pochybností vznesených Ministerstvem vnitra a navození stavu právní jistoty obou smluvních stran. Záměr prodeje a podmínek prodeje nemovitých věcí byl na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina zveřejněn v termínu od 24. 4. 2019 do 27. 5. 2019.

Zastupitelstvo kraje usnesením 0203/03/2019/ZK ze dne 14. 5. 2019

vzalo na vědomí

přípis č.j. MV-139470-15/ODK-2018 (materiál ZK-03-2019-46, př. 4);

přijalo deklaraci

  • že nesouhlasí: se závěry uvedenými v přípise MV-139470-15/ODK-2018 (materiál ZK-03-2019-46, př. 4) a to z důvodů uvedených v materiálu ZK-03-2019-46, př. 5;
  • že se případnými nápravnými opatřeními bude zabývat na jednání konaném 18.  6. 2019;

uložilo:

  • hejtmanovi Kraje Vysočina informovat Ministerstvo vnitra o přijatém usnesení.

Informace zaslaná Ministerstvu vnitra je obsahem materiálu RK-18-2019-50, př. 4.

 

Návrh řešení

Návrh usnesení předpokládá v souladu se zveřejněným záměrem prodeje nemovitých věcí na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina v termínu od 24. 4. 2019 do 27. 5. 2019 dle materiálu RK-18-2019-50, př. 1 a v souladu s usnesením zastupitelstva kraje 0203/03/2019/ZK ze dne 14. 5. 2019 doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout 

  • zrušit usnesení Zastupitelstva kraje 0666/07/2018/ZK převést hmotné nemovité věci v rozsahu materiálu ZK-07-2018-02, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví společnosti Bantiko s.r.o., IČO 07096780, se sídlem Václavská 237/6, Staré Brno, 603 00 Brno za kupní cenu 30 500 000 Kč a za smluvních podmínek dle smlouvy kupní dle materiálu ZK-07-2018-02, př. 2;
  • převést hmotné nemovité věci v rozsahu dle materiálu RK-18-2019-50, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví společnosti Bantiko s.r.o., IČO 07096780, se sídlem Václavská 237/6, Staré Brno, 603 00  Brno za kupní cenu 30 500 000 Kč a za smluvních podmínek dle smlouvy kupní dle materiálu RK-18-2019-50, př. 5.
Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje:

  • zrušit usnesení zastupitelstva kraje 0666/07/2018/ZK převést hmotné nemovité věci v rozsahu materiálu ZK-07-2018-02, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví společnosti Bantiko s.r.o., IČO 07096780, se sídlem Václavská 237/6, Staré Brno, 603 00 Brno za kupní cenu 30 500 000 Kč a za smluvních podmínek dle smlouvy kupní dle materiálu ZK-07-2018-02, př. 2;
  • rozhodnout převést hmotné nemovité věci v rozsahu dle materiálu RK-18-2019-50, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví společnosti Bantiko s.r.o., IČO 07096780, se sídlem Václavská 237/6, Staré Brno, 603 00  Brno za kupní cenu 30 500 000 Kč a za smluvních podmínek dle smlouvy kupní dle materiálu RK-18-2019-50, př. 5.
Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 18. 6. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz