Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-18-2019-56: Prostorové podmínky pro zajištění školských poradenských služeb v Havlíčkově Brodu a v Třebíči – zajištění financování projektů

RK-18-2019-56.pdf

Číslo materiálu 56
Číslo jednací RK-18-2019-56
Název Prostorové podmínky pro zajištění školských poradenských služeb v Havlíčkově Brodu a v Třebíči – zajištění financování projektů
Zpracoval K. Ubr
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 0
Popis problému

Materiál řeší návrh finančního zajištění projektů na zajištění prostorových podmínek pro pracoviště Pedagogicko-psychologické poradny a Speciálně pedagogického centra Vysočina v Havlíčkově Brodu a Třebíči.

Kraj Vysočina zřizuje Pedagogicko-psychologickou poradnu a Speciálně pedagogické centrum Vysočina (dále také „PPP a SPC“), které zajišťuje poradenské služby v oblasti podpory vzdělávání žáků a žákyň se speciálními vzdělávacími potřebami. Územní dostupnost služeb zajišťují především pracoviště v okresních městech. V souvislosti s novými předpisy pro zajišťováním vzdělávacích služeb pro handicapované žákyně a žáky dochází ke zvýšení počtu zaměstnanců PPP a SPC.

V Třebíči je PPP a SPC umístěna v prostorách v nájmu a pronajímatel nám již nemůže poskytnout další prostory. Možné varianty byly projednány v radě č. 14/2018 usnesením 0779/14/2018/RK a k dalšímu zpracování byla zvolena varianta rekonstrukce vily v areálu Nemocnice Třebíč se souhlasem odboru zdravotnictví. V souladu s usnesením rady kraje odbor školství, mládeže a sportu, odbor majetkový a Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace zpracovaly projektovou žádost „PPP a SPC Vysočina rekonstrukce budovy pro pracoviště v Třebíči“ do programu IROP a žádost byla zaregistrována do výzvy č. 86. Žádost byla zaevidována v limitu stanoveném poskytovatelem dotace, proběhlo její hodnocení a byla doporučena k financování. Dle projektové dokumentace ke stavebnímu povolení činí celkové předpokládané výdaje 24 988 981 Kč, z toho nezpůsobilé výdaje 65 866 Kč a spolufinancování 2 492 312 Kč. Termín ukončení projektu je v žádosti plánován na 30. 6. 2021. V této době bude potřebné zpracovat realizační stavební projekt, vybrat dodavatele, realizovat stavbu a pořídit vybavení.

V Havlíčkově Brodu je PPP a SPC umístěna ve dvou pracovištích. PPP je ve vilce v majetku kraje v ulici Nad Tratí 335, SPC je v pronajatých prostorách. Pro zajištění synergie obou pracovišť je potřebné umístění do jedné budovy. Možné varianty byly projednány v radě č. 14/2018 usnesením 0779/14/2018/RK a k dalšímu zpracování byla zvolena varianta rekonstrukce vily v ulici U Panských. Odbor sociálních věcí, který v současné době vilu využívá, ve stejné radě kraje č. 14/2018 projednal koncepční řešení zajištění domovů pro seniory v Havlíčkově Brodu usnesením č. 0778/14/2018/RK (mimo jiné bylo schváleno ukončení provozu domova pro seniory v budově U Panských a využití budovy pro potřeby PPP a SPC). Po prohlídce vily v ulici Nad Tratí OSV následně projevil zájem o tuto nemovitost k zajištění dalších sociálních služeb (zajištění chráněného bydlení pro některé klienty domova ve Zboží). V souladu s usnesením rady kraje odbor školství, mládeže a sportu, odbor majetkový a Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace zpracovaly projektovou žádost „PPP a SPC Vysočina rekonstrukce budovy pro pracoviště Havlíčkův Brod“ do programu IROP a žádost byla zaregistrována do výzvy č. 86. Žádost byla však zaevidována nad rámec limitu stanoveného poskytovatelem dotace. Přestože splnila podmínky k hodnocení, nemohla být zatím schválena k financování, protože dosud nebyla uzavřena výzva a stále probíhá hodnocení projektů (uzávěrka výzvy je 30. 5. 2019, celková alokace z prostředků EFRR je 456 mil. Kč; dle stavu k 27. 5. bylo předloženo 41 žádostí s požadavkem na EFRR za 698 mil. Kč, zatím bylo vyřazeno 6 projektů za 128 mil. Kč a 11 projektů za 184 mil. Kč je ještě v hodnocení). Dle projektové dokumentace ke stavebnímu povolení činí celkové výdaje 12 291 321 Kč, z toho nezpůsobilé 1 487 644 Kč (řešení archivu pro domov pro seniory) a spolufinancování 1 080 368 Kč. Termín ukončení projektu je v žádosti plánován na 30. 6. 2021. V této době bude potřebné zpracovat realizační stavební projekt, vybrat dodavatele, realizovat stavbu a pořídit vybavení.

Obě řešení byla projednána rovněž v zastupitelstvu kraje, které usnesením č. 0453/03/2018/ZK schválilo převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účty obou projektů, a to po 1 mil. Kč na zpracování projektové dokumentace staveb.

U obou projektů je nyní potřebné rozhodnout o dalším postupu a zajistit financování. Projekty je potřebné předfinancovat z vlastních zdrojů, povinné spolufinancování způsobilých výdajů činí 10  %.

Návrh řešení

V případě pracoviště v Třebíči OŠMS navrhuje schválit finanční rámec pro realizaci ve výši 25  mil. Kč na předfinancování projektu „PPP a SPC Vysočina rekonstrukce budovy pro pracoviště v Třebíči“ a zahájit jeho realizaci.

 

V případě pracoviště v Havlíčkově Brodu OŠMS předkládá k posouzení dvě varianty dalšího postupu:

Var. A: Realizovat projekt z prostředků kraje a současně přitom dodržovat podmínky programu IROP tak, aby v případě schválení projektu k financování bylo možné žádat o podporu z programu IROP, výzva č. 86. K tomu OŠMS navrhuje schválit finanční rámec ve výši 12,3  mil.  Kč. OŠMS dále navrhuje, aby stávající pracoviště vilka v ulici Nad Tratí byla zatím ponechána bez dalšího využití a v případě, že kraj neobdrží prostředky z IROP, ji nabídnout k prodeji.

Var. B: Projekt nerealizovat a čekat, až bude schválen k financování z prostředků IROP výzva č.  86.

OŠMS navrhuje postupovat dle varianty A, a to z následujících důvodů:

  • V současné době nelze spolehlivě odhadnout, zda a případně kdy řídící orgán IROP přidělí prostředky pro převis projektů z výzvy č. 86. Může se jednat o ušetřené prostředky z realizovaných projektů nebo o navýšení z jiných výzev (takto se postupovalo např. v ostatních výzvách priority vzdělávání pro mateřské školy, základní školy a střední školy). Informace může přijít také až na konci výzvy, kdy již nebude možné stihnout zpracovat realizační projekt a stavbu provést.
  • Termín ukončení projektových aktivit je ve výzvě č. 86 stanoven na 30. 9. 2022. Pokud bychom chtěli stihnout tento termín, bude potřebné rozhodnout o realizaci nejpozději cca v  polovině roku 2020, aby byl dostatečný čas pro zpracování stavebního realizačního projektu, výběr dodavatele, realizace stavby a pořízení vybavení. V takovém případě bude potřebné požádat o změnu v termínu dokončení projektu u poskytovatele dotace.
  • Realizace projektu závisí na možnosti uvolnit objekt U Panských. K tomu je v současné době možné využít novou kapacitu v areálu nemocnice. Tato kapacita se však během delší doby pravděpodobně zaplní.
Stanoviska Odbor ekonomický

Oba projekty jsou uvedené ve střednědobém výhledu rozpočtu Kraje Vysočina na roky 2019 až 2021. V případě schválení podpory z IROP bude spoluúčast kraje ve výši 10% ze způsobilých výdajů, plus nezpůsobilé výdaje (v Třebíči 2,56 mil. Kč a v Havlíčkově Brodě 2,57 mil. Kč). Projekty je nutné předfinancovat.

Pokud se bude realizovat projekt PPP a SPC v Havlíčkově Brodě i v případě nezískání dotace z IROP, budou se celkové výdaje ve výši 12,3 mil. Kč financovat z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů.

Odbor majetkový

Na obě stavby je v současné době vydáno stavební povolení resp. souhlas stavebního úřadu s realizací. Na obě stavby se zpracovává projektová dokumentace ve stupni pro provádění stavby v rámci uzavřených smluv o dílo s projektanty.

Odbor zdravotnictví

Odbor zdravotnictví souhlasí s navrženým řešením – využití uvolněné vily v Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci, pro PPP a SPC

Odbor sociálních věcí

Odbor sociálních věcí jedná dlouhodobě s odborem školství, mládeže a sportu o možnosti budoucího využití budovy U Panských v Havlíčkově Brodě pro pracoviště Pedagogicko-psychologické poradny a Speciálně pedagogického centra Vysočina. Nemovitost je doposud využívána jako jedno z pracovišť Domova pro seniory Havlíčkův Brod, kde je poskytována služba domova pro seniory. Usnesením č. 0778/14/2018/RK rada kraje souhlasila s ukončením provozu Domova pro seniory Havlíčkův Brod v objektu U Panských a  přesunem celého provozu do přístavby v areálu Nemocnice Havlíčkův Brod, a využitím uvolněné nemovitosti na adrese U Panských 1452, Havlíčkův Brod, pro potřeby Pedagogicko-psychologické poradny a  Speciálně pedagogického centra Vysočina.

Uvolnění nemovitosti U Panských v Havlíčkově Brodě pro potřeby Pedagogicko-psychologické poradny a Speciálně pedagogického centra Vysočina, závisí od přestěhování klientů domova pro seniory do nových prostor, včetně přesunutí celého provozu. V současné době je možné k přestěhování těchto klientů domova pro seniory, a celého provozu, využít neobsazené kapacity přístavby v areálu Nemocnice Havlíčkův Brod. V případě, že by se mělo přestěhování klientů uskutečnit později, bude nutné, aby tento proces byl s předstihem naplánován a aby byla připravena volná kapacita k tomuto přestěhování.   

Současně v případě realizace tohoto záměru a uvolnění nemovitosti v ulici Nad Tratí v Havlíčkově Brodě, kde je v současné době umístěna Pedagogicko-psychologické poradna, má odbor sociálních věcí záměr vybudovat zde komunitní bydlení pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením.

Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace

Projektová kancelář Kraje Vysočina dle pokynů OŠMS oba výše zmíněné projekty již zaregistrovala do výzvy č. 86 programu IROP z důvodu toho, že bylo nutné registraci provést co nejrychleji kvůli rychlému čerpání alokace výzvy.

Projekt PPP a SPC Vysočina - rekonstrukce budovy pro pracoviště v Třebíči byl zaregistrován dne 11. 3. 2019 pod registračním číslem CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_108/0011222. Projekt je doporučen k financování a právní akt bude vydán cca do konce června 2019. Nyní probíhá zpracování PD pro realizaci stavby s termínem dokončení do 30. 6. 2019. Poté bude následovat realizace veřejné zakázky na dodavatele stavby, kterou bude zajišťovat Projektová kancelář Kraje Vysočina.

Projekt PPP a SPC Vysočina - rekonstrukce budovy pro pracoviště Havlíčkův Brod byl zaregistrován dne 29. 3. 2019 pod registračním číslem CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_108/0011347. Projekt splnil podmínky formálních náležitosti a přijatelnosti, avšak nyní je nad rámec alokace výzvy. V současné době probíhá zpracování PD pro realizaci stavby s termínem dokončení v průběhu června 2019. Projektová kancelář doporučuje realizaci projektu dle varianty A uvedené výše, a to z důvodu toho, že projekt s velkou pravděpodobností dosáhne na požadovanou dotaci, ať už hned po vyhodnocení výzvy, což se předpokládá cca do 2 měsíců, nebo během jeho realizace z úspor ostatních projektů. Takový případ nastal ve výzvě v oblasti zdravotnictví, kdy náhradní projekty dosáhly na požadovanou dotaci.

Návrh usnesení ukládá

Var. A:

odboru školství, mládeže a sportu, odboru majetkovému a Projektové kanceláři Kraje Vysočina, příspěvkové organizaci:

  • pokračovat v realizaci projektu „PPP a SPC Vysočina rekonstrukce budovy pro pracoviště v Třebíči“ dle materiálu RK-18-2019-56;
  • pokračovat v realizaci projektu „PPP a SPC Vysočina rekonstrukce budovy pro pracoviště Havlíčkův Brod“ dle materiálu RK-18-2019-56;

doporučuje

zastupitelstvu kraje:

  • schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet určený na financování projektu „PPP a SPC Vysočina rekonstrukce budovy pro pracoviště v Třebíči“ ve výši max. 25 mil. Kč, (z toho předpokládané spolufinancování kraje do výše 2,56 mil. Kč); částka bude uvolňována dle potřeby;
  • schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet určený na financování projektu „PPP a SPC Vysočina rekonstrukce budovy pro pracoviště Havlíčkův Brod“ ve výši max. 12,3 mil. Kč, (z toho předpokládané spolufinancování kraje do výše 2,57 mil. Kč); částka bude uvolňována dle potřeby bez ohledu na schválení projektové žádosti k financování z prostředků výzvy IROP.

 

ukládá

Var. B:

odboru školství, mládeže a sportu, odboru majetkovému a Projektové kanceláři Kraje Vysočina, příspěvkové organizaci:

  • pokračovat v realizaci projektu „PPP a SPC Vysočina rekonstrukce budovy pro pracoviště v Třebíči“ dle materiálu RK-18-2019-56;
  • nepokračovat v realizaci projektu „PPP a SPC Vysočina rekonstrukce budovy pro pracoviště Havlíčkův Brod“ dle materiálu RK-18-2019-56 a vyčkat na schválení k financování z prostředků IROP;

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet určený na financování projektu „PPP a SPC Vysočina rekonstrukce budovy pro pracoviště v Třebíči“ ve výši max. 25 mil. Kč, (z toho předpokládané spolufinancování kraje do výše 2,56 mil. Kč); částka bude uvolňována dle potřeby.

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor majetkový, Odbor školství, mládeže a sportu, Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace
Termín 30. 6. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz