Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-18-2019-57: Projekt „Vzdělávání energetiků na Vysočině“ – Výroční monitorovací zpráva za rok 2018 a Roční specifikace aktivit pro rok 2019

RK-18-2019-57.pdf, RK-18-2019-57pr01.pdf , RK-18-2019-57pr02.doc

Číslo materiálu 57
Číslo jednací RK-18-2019-57
Název Projekt „Vzdělávání energetiků na Vysočině“ – Výroční monitorovací zpráva za rok 2018 a Roční specifikace aktivit pro rok 2019
Zpracoval K. Ubr
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 2
Popis problému

Materiál řeší udržitelnost aktivit projektu „Vzdělávání energetiků na Vysočině“ (dále jen „projekt“) a jejich financování v roce 2019.

Zastupitelstvo Kraje Vysočina usnesením č. 0406/05/2009/ZK ve znění usnesení č. 0490/06/2009/ZK rozhodlo o uzavření Smlouvy o spolupráci při realizaci a financování společného projektu „Vzdělávání energetiků na Vysočině“ (dále jen „smlouva“). Po ukončení projektu se smluvní strany dohodly na podpoře pokračování specifických aktivit projektu dodatkem k původní smlouvě (zastupitelstvo kraje jej schválilo dne 10. 12. 2013 usnesením 0573/07/2013/ZK).

Dle čl. 3 odst. 2 smlouvy projednávají partneři Výroční monitorovací zprávu za kalendářní rok a berou ji na vědomí.

Dle čl. 3 odst. 1 smlouvy sjednávají partneři projektu Roční specifikaci aktivit pro kalendářní rok a formou dodatku ke smlouvě ji schvalují.

Výroční monitorovací zpráva a roční specifikace aktivit byly připraveny a projednány v Odborné skupině projektu a jsou předloženy k projednání v orgánech kraje a ČEZ, a. s. Celkové rozpočtované náklady na rok 2019 činí 1 180 000 Kč, z toho z rozpočtu kraje 580 000 Kč. Prostředky jsou alokovány v  rozpočtu kraje na rok 2019 v kapitole Školství, mládeže a sportu.

Návrh řešení

OŠMS předkládá orgánům kraje k projednání Výroční monitorovací zprávu za rok 2018 (materiál RK-18-2019-57, př. 1) a dodatek ke smlouvě, jehož obsahem je návrh Roční specifikace aktivit pro rok 2019 (materiál RK-18-2019-57, př. 2).

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje:

  • vzít na vědomí Výroční monitorovací zprávu za rok 2018 dle materiálu RK-18-2019-57, př. 1;
  • rozhodnout uzavřít Dodatek č. 11 ke Smlouvě o spolupráci při realizaci a financování společného projektu „Vzdělávání energetiků na Vysočině“ dle materiálu RK-18-2019-57, př. 2.
Odpovědnost Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 31. 8. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz