Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-18-2020-02: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika – poskytnutí finančního příspěvku na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina – „Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020“

RK-18-2020-02.pdf, RK-18-2020-02pr01.pdf

Číslo materiálu 2
Číslo jednací RK-18-2020-02
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika – poskytnutí finančního příspěvku na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina – „Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020“
Zpracoval D. Šťastná
Předkládá P. Pavlinec
Počet příloh 1
Popis problému

Zastupitelstvo kraje schválilo dne 11. 12. 2018 usnesením 0723/08/2018/ZK Zásady zastupitelstva Kraje Vysočina č. 12/18 pro poskytování finančních příspěvků na zvyšování IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina (dále jen „Zásady“). Finanční prostředky na realizaci Zásad jsou navrženy v rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2020, na kapitole Informatika v celkové výši 7 000 tis. Kč. V souladu se Zásadami byla v lednu 2020 vyhlášena Výzva k  předkládání projektů č. 1 roku 2020, která obsahovala popis optimální úrovně IT vybavenosti organizací v jednotlivých odvětvích a věcných tématech. Celkový rozpočtovaný objem finančních prostředků na realizaci výzvy č. 1 činí 7 000 tis. Kč. Žádosti byly v rámci této výzvy předkládány do 6. 3. 2020. Usnesením 0512/09/2020/RK ze dne 24. 3. 2020 schválila rada kraje celkem 27 projektů, na jejichž realizaci byla rozdělena částka 5 762 675 Kč s tím, že příspěvky budou jednotlivým příspěvkovým organizacím poskytnuty po předložení Závěrečné zprávy a finančního vyúčtování projektu po ukončení jeho realizace. O přiznání příspěvků jednotlivým příspěvkovým organizacím rozhoduje rada kraje. 

1. Domov Kamélie Křižanov, příspěvková organizace (dále také „Domov“), požádal o poskytnutí příspěvku z rozpočtu kraje v celkové výši 199 996 Kč (příspěvek na provoz) na financování projektu „Zvýšení úrovně IT“ (dále také „Projekt“). 

2. Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem (dále také "Gymnázium"), požádalo o poskytnutí příspěvku z rozpočtu kraje v celkové výši 148 396 Kč (příspěvek na provoz) na financování projektu "Navýšení konektivity školní sítě" (dále také "Projekt"). 

Projekty byly zpracovány v souladu s výzvou, Závěrečné zprávy a vyúčtování projektů byly doručeny na krajský úřad ve stanoveném termínu spolu s kopiemi příslušných účetních dokladů a  fotodokumentací. Žádosti o poskytnutí finančního příspěvku a Závěrečné zprávy a finanční vypořádání příspěvku jsou obsahem materiálu RK-18-2020-02, př. 1.

Návrh řešení

Odbor informatiky vyhodnotil předložené podklady a navrhuje radě kraje schválit poskytnutí finančního příspěvku Domovu v celkové výši 181 258 Kč (celkové skutečné náklady projektu jsou nižší než celkové rozpočtové náklady projektu uvedené v žádosti o poskytnutí finančního příspěvku) a Gymnáziu v celkové výši 148 396 Kč na krytí výdajů spojených s realizací Projektů. V této souvislosti je třeba schválit příslušné rozpočtové opatření v rámci kapitoly Informatika včetně změny závazných ukazatelů „Příspěvek na provoz“.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Informatika na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina (ÚZ 00166).

Návrh usnesení schvaluje
  • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Informatika a § 3636 - Územní rozvoj spočívající ve snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o částku 329 654 při současném zvýšení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 329 654  na realizaci projektů v rámci dotačního programu „Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020“;
  • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 181 258 Kč u Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace na krytí výdajů spojených s financováním projektu „Zvýšení úrovně IT“ v rámci dotačního programu "Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020";
  • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 148 396 Kč u Gymnázia Bystřice nad Pernštejnem na krytí výdajů spojených s financováním projektu „Navýšení konektivity školní sítě“ v rámci dotačního programu "Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020".
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor informatiky
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz