Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-18-2020-03: Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina - návrh na vyhlášení Výzvy k předkládání projektů č. 2 roku 2020

RK-18-2020-03.pdf, RK-18-2020-03pr01.docx , RK-18-2020-03pr02.docx , RK-18-2020-03pr03.pdf , RK-18-2020-03pr04.pdf

Číslo materiálu 3
Číslo jednací RK-18-2020-03
Název Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina - návrh na vyhlášení Výzvy k předkládání projektů č. 2 roku 2020
Zpracoval K. Jiráková, D. Šťastná
Předkládá P. Pavlinec
Počet příloh 4
Popis problému

Odbor informatiky Krajského úřadu Kraje Vysočina připravil k vyhlášení Výzvu v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 12/18 pro poskytování finančních příspěvků na zvyšování IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina (dále jen "Zásady") schválených zastupitelstvem kraje dne 11. 12. 2018 usnesením č. 0723/08/2018/ZK. 

Prostředky pro realizaci Zásad jsou pro rok 2020 navrženy do rozpočtu Kraje Vysočina v kapitole Informatika v celkové výši 7 mil. Kč. Mimořádný účelový finanční příspěvek na provoz/investiční příspěvek bude poskytován pouze příspěvkovým organizacím zřizovaným Krajem Vysočina. 

Odbor informatiky navrhuje v rámci těchto Zásad Výzvu k předkládání projektů č. 2 roku 2020 v objemu 1 237 000 Kč. Minimální výše finančních prostředků poskytnutých na jeden projekt činí 10 000 Kč. Maximální výše finančních prostředků poskytnutých na jeden projekt činí u organizací
s celkovými náklady běžné hlavní činnosti hospodaření organizace v roce 2019 menšími než 100 mil. Kč 100 000 Kč. U ostatních organizací pak 200 000 Kč. Minimální podíl příjemce příspěvku tvoří 25% celkových nákladů projektu.

Návrh řešení

Odbor informatiky připravil k vyhlášení Výzvu v objemu 1 237 000 Kč na podporu zvýšení úrovně IT vybavenosti organizací zřizovaných Krajem Vysočina. Podpořeny budou projekty, které řeší problematiku rozvoje a zkvalitnění vybavení PO Kraje Vysočina v oblasti IT. Kraj poskytne finanční prostředky na zvyšování úrovně IT těm organizacím, které splní podmínky Výzvy k předkládání projektů č. 2 roku 2020 (RK-18-2020-03, př. 1). Popis předmětu podpory a způsobilých výdajů je obsažen v příloze č. 1 výzvy Zásad (RK-18-2020-03, př. 2). Příspěvek z rozpočtu kraje bude poskytován na základě Žádosti o poskytnutí finančního příspěvku (RK-18-2020-03, př. 3). U všech doručených žádostí bude provedena kontrola administrativního souladu žádosti se všemi podmínkami uvedenými ve Výzvě. U žádostí, jež budou v souladu se všemi podmínkami uvedenými ve Výzvě, bude provedeno hodnocení dle základních kritérií pro posuzování projektů. Žadatel předloží Závěrečnou zprávu a finanční vypořádání příspěvku na příslušném formuláři (RK-18-2020-03, př. 4). Program byl zaevidován v systému eDotace - ID ZZ02762-01.

Stanoviska Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

OKPPCR nemá připomínky k předloženému materiálu a souhlasí s návrhem usnesení.

Odbor ekonomický

Odbor ekonomický bere materiál na vědomí.

Ve schváleném rozpočtu na rok 2020 na kapitole Informatika je uvažováno s finančními prostředky v celkové výši 7 mil. Kč pro zřizované příspěvkové organizace na zvyšování úrovně IT vybavení. Příspěvek na provoz a investiční příspěvek na financování daného projektu je třeba organizacím zasílat vždy do konce příslušného rozpočtového roku, ve kterém je projekt realizován.

Návrh usnesení schvaluje

Výzvu k předkládání projektů č. 2 roku 2020 dle materiálu RK-18-2020-03, př. 1.

Odpovědnost Odbor informatiky
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz