Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-18-2020-04: Podpora poptávky v regionální ekonomice - vouchery - rámcové zadání – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika

RK-18-2020-04.pdf, RK-18-2020-04pr01.docx

Číslo materiálu 4
Číslo jednací RK-18-2020-04
Název Podpora poptávky v regionální ekonomice - vouchery - rámcové zadání – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika
Zpracoval P. Pavlinec
Předkládá P. Pavlinec
Počet příloh 1
Popis problému

Ekonomické dopady pandemie onemocnění COVID-19 jsou zásadní v mnoha podnikatelských oborech a službách i na území Kraje Vysočina. S ohledem na omezení pohybu osob a uzavření hranic ČR v době karanténních opatření jsou nejpostiženější obory navázané na cestovní ruch. 

Jednou z možných metod regionální ekonomické podpory poskytovatelů služeb v cestovním ruchu je využití veřejných prostředků k povzbuzení poptávky formou finančních poukázek pro spotřebitele - tzv. voucherů. 

Pro realizaci programu voucherů na úrovni kraje je nutné zrealizovat několik opatření:

 

1) Připravit základní procesní návrh systému emise, předávání a uplatňování voucherů.

2) Naprogramovat podpůrný informační systém.

3) Vydefinovat základní podmínky účasti jednotlivých subjektů v systému.

4) Alokovat částku z rozpočtu kraje určenou pro podporu poptávky.

5) Nastavit základní právní podmínky systému.

6) Příprava propagační kampaně.

7) Alokace lidských zdrojů na administraci a podporu systému.

Návrh řešení

S ohledem na časovou tíseň spočívající v akutní ekonomické situaci subjektů poskytujících služby zejména v oblasti cestovního ruchu, navrhujeme radě a zastupitelstvu kraje zahájit okamžitě přípravné práce na programu podpory poptávky prostřednictvím voucherů prvními kroky, které jsou z pohledu času nejnáročnější: alokace finančních prostředků na kapitole Informatika za použití kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Nespecifikovaná rezerva a  zahájení vývoje podpůrného informačního systému. 

Ostatní nezbytné kroky popsané výše navrhujeme realizovat ve spolupráci odborů krajského úřadu a příspěvkových organizací kraje (zejména pak Vysočina Tourism) a předložit ke schválení na dalších jednáních rady kraje.  

Rámcové zadání organizace programu a funkcí podpůrného informačního systému, které vzešlo z dosavadní diskuze vedení kraje, je popsáno v příloze č. 1 materiálu. 

Pro úvodní spuštění programu navrhujeme doporučit Zastupitelstvu kraje uvolnění finančních prostředků ve výši 10 000 000 Kč Kč z rezervy krajského rozpočtu. Finanční prostředky budou do programu podpory poptávky uvolňovány dle průběžného vyhodnocení zájmu subjektů.

Stanoviska Odbor analýz a podpory řízení

OAPŘ se bude podílet na testování aplikace a jejím uvedení do provozu - k usnesení nemá OAPŘ připomínky.

Odbor ekonomický

Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Nespecifikovaná rezerva činí 89 009 tis. Kč. Aktuální propad sdílených daňových příjmů k 31. 5. 2020 činí 219 935 tis. Kč.

Odbor regionálního rozvoje

V materiálu popisován velmi detailně elektronický nástroj, prostřednictvím něhož je možné realizovat systém slev. Dle popisu je zřejmé, že se jedná o nástroj ve vysoké míře připravenosti. To ovšem nelze říct o systému slev, v rámci něhož má být nástroj jako prostředek dosažení plánovaného efektu použit. V materiálu nastíněny oblasti, které je třeba v rámci nastavení systému řešit a s kým. ORR spatřuje v této fázi nepřipravenosti celého systému slev (zejména organizační a právní stránka) riziko toho, že v rámci kroků popisovaných v rámci materiálů vedoucích k nastavení celého systému může dojít ke skutečnosti, že systém v plánovaném rozsahu nebude možné nastavit. Zpuštění celého systému slev musí dle názoru ORR předcházet masivní mediální kampaň, jež není vůbec v materiálu řešena – ani finančně (tzn. zda je s náklady počítáno v navrhovaných 10 mil. Kč či zda bude třeba vynaložit další prostředky) ani věcně (tzn. odhadovaný rozsah či kdo ho případně určí) a ani časově. Zároveň je předkládán zastupitelstvu požadavek na uvolnění 10 mil. Kč, ale pokud by kampaň byla úspěšná, nemusí finanční prostředky stačit. Tato situace opět není materiálem nijak řešena, je zde pouze zmínka, že 10 mil. Kč je „pro úvodní spuštění“.

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

Z komunikace s partnery v území, aktivními v oblasti cestovního ruchu (CR), i ze zpětné vazby získané z dotazníkového šetření mezi podnikateli v termínu 14. – 27. 4. 2020, je patrný především zájem o možnou podporu ze strany Kraje Vysočina v oblasti marketingu, resp. propagace místních subjektů a jejich produktů. Vyjadřován je zájem o podporu na straně nabídky v oblasti CR, stimulující motivaci návštěvníků kraje spotřebovávat služby. Ze strany MMR ČR je aktuálně plánován program podpory CR formou tzv. „státních voucherů“ s deklarovaným předpokladem vyhlášení v červnu 2020, který má za úkol naopak podpořit poptávku, tj. motivovat občany ČR strávit dovolenou v roce 2020 v tuzemsku.

Jako vhodnější vnímá OKPPCR spíše propojení podpory nabídky ze strany Kraje Vysočina s deklarovanou podporou poptávky ze strany MMR ČR – tímto může dojít k vzájemnému doplnění a podpoře připravovaných programů. Za méně vhodnou považuje OKPPCR podporu dle navrhovaného programu podpory poptávky prostřednictvím voucherů v Kraji Vysočina, blíže specifikovaném v materiálu RK-18-2020-04, př. 1, zejména z důvodu nevyjasněných klíčových parametrů podpory.

Návrh usnesení ukládá
  • odboru informatiky a odboru analýz a podpory řízení zahájit analytické a vývojové práce na informačním systému programu podpory poptávky prostřednictvím voucherů;
  • odboru regionálního rozvoje a příspěvkové organizaci Vysočina Tourism zahájit práce na specifikací dalších podmínek programu podpory poptávky prostřednictvím voucherů;
doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Informatika § 3636 - Územní rozvoj o částku 10 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 10 000 000 Kč určenou na realizaci opatření podpory regionální ekonomiky kraje prostřednictvím systému voucherů.

Odpovědnost Odbor analýz a podpory řízení, Odbor informatiky, Odbor regionálního rozvoje, Vysočina Tourism, příspěvková organizace
Termín 30. 6. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz