Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-18-2020-05: FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení termínu realizace projektu

RK-18-2020-05.pdf, RK-18-2020-05pr01.pdf , RK-18-2020-05pr02.doc , RK-18-2020-05pr03.pdf

Číslo materiálu 5
Číslo jednací RK-18-2020-05
Název FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení termínu realizace projektu
Zpracoval D. Šťastná
Předkládá P. Pavlinec
Počet příloh 3
Popis problému

Usnesením č. 0256/04/2019/ZK bylo rozhodnuto o podpoře projektů předložených v rámci Programu Informační a komunikační technologie 2019. Jedním ze schválených projektů byl projekt Nového Města na Moravě, evidenční číslo FV02726.0143 - „Vzdělávání IT pracovníků NMNM“. Smlouva o poskytnutí dotace byla podepsána 18. 7. 2019 (příloha RK-18-2020-05, př.  3). Pan starosta Nového Města na Moravě, Michal Šmarda, se dne 20. 5. 2020 obrátil na Kraj Vysočina s  žádostí o změnu projektu, spočívající v prodloužení termínu realizace projektu do 30. 11. 2020 a termínu na předložení závěrečné zprávy do 31.  12.  2020, a to z důvodů uvedených v materiálu RK-18-2020-05, př. 1. Tato změna, která je vyvolána objektivními důvody, by nijak neovlivnila hodnocení projektu. Projekt je zaevidován v systému eDotace – ID FV02726.0143.

Návrh řešení

Vzhledem k tomu, že žádost byla podána včas (tj, před termínem vypršení lhůty pro realizaci projektu dle uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace) a aktuální stav kolem pandemie COVID-19 neumožňuje realizaci této plánované akce, navrhuje odbor informatiky vyhovět žádosti a uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu RK-18-2020-05, př. 2.

Stanoviska Odbor regionálního rozvoje

Odbor regionálního rozvoje souhlasí s návrhem usnesení.

Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu RK-18-2020-05, př. 2.

Odpovědnost Odbor informatiky
Termín 30. 6. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz