Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-18-2020-09: Návrh na změnu zřizovacích listin u příspěvkových organizací za oblast zdravotnictví

RK-18-2020-09.pdf, RK-18-2020-09pr01.doc , RK-18-2020-09pr02.doc , RK-18-2020-09pr03.doc , RK-18-2020-09pr04.xls

Číslo materiálu 9
Číslo jednací RK-18-2020-09
Název Návrh na změnu zřizovacích listin u příspěvkových organizací za oblast zdravotnictví
Zpracoval J. Rytychová, L. Charvátová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh 4
Popis problému

Kraj Vysočina pořídil v rámci realizace projektu „Služby Technologického centra Kraje Vysočina 2014“ (dále jen „projekt“) dlouhodobý hmotný majetek, který slouží mimo jiné pro potřeby a  k  výkonu hlavní činnosti Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace a  Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace (dále jen „nemocnice“). Majetek byl těmto nemocnicím předán k hospodaření na základě usnesení č. 0482/06/2015/ZK ze dne 10.  11.  2015.

Kraj Vysočina požádal o bezplatné převedení 6 ks VDI terminálů z majetku Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, a 6 ks VDI terminálů z majetku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, do majetku Kraje Vysočina pro využití terminálů v rámci Krajského úřadu Kraje Vysočina.

Důvodem této žádosti je nevyužití těchto 12 ks terminálů v nemocnicích a zároveň vyjádření nedostatku VDI terminálů a potřeba jejich využití v rámci Krajského úřadu Kraje Vysočina.

Bližší specifikace majetku je uvedena v materiálu RK-18-2020-09, př. 4. Převodem majetku není dotčena či ohrožena udržitelnost projektu, bezplatné převedení terminálů v době udržitelnosti projektu bylo schváleno Centrem pro regionální rozvoj České republiky.

Dále Kraj Vysočina realizuje projekt  „Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS KV", v jehož rámci proběhla výstavba budovy v areálu Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace. Součástí projektu je i pořízení vybavení budovy movitým majetkem, který bude předaný k hospodaření Zdravotnické záchranně službě Kraje Vysočina, příspěvkové organizaci, v  souladu s Příkazem ředitele č. 13/13, kterým se stanoví postup pro předávání dlouhodobého hmotného movitého majetku k hospodaření příspěvkové organizaci ze dne 30. 7. 2013. Předpokládaná hodnota majetku je stanovena rozpočtem projektu a činí 12 200 000 Kč bez DPH. Jedná se o vybavení nábytkem, pacientskými simulátory, audiovizuální technikou, elektronikou, lezeckou stěnou a trenažérem dekontaminace. Předmětem dodatku zřizovací listiny bude předání majetku dlouhodobého hmotného, drobného dlouhodobého hmotného a ostatního hmotného majetku pořízeného v rámci projektu Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS KV.

Návrhy dodatků zřizovacích listin příspěvkových organizací jsou uvedeny v materiálech RK-18-2020-09, př. 1, RK-18-2020-09, př. 2 a RK-18-2020-09, př. 3.

Podle § 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších předpisů, je zastupitelstvu kraje vyhrazeno zřizovat a rušit příspěvkové organizace a  organizační složky kraje; k tomu schvalovat jejich zřizovací listiny.

Návrh řešení

Odbor zdravotnictví navrhuje radě kraje, aby souhlasila s převodem 6 ks terminálů VDI z majetku Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, a 6 ks terminálů VDI z majetku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, do vlastnictví Kraje Vysočina.

Dále odbor zdravotnictví navrhuje radě kraje, aby doporučila zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. XX Zřizovací listiny Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-18-2020-09, př. 1, Dodatek č. XX Zřizovací listiny Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-18-2020-09, př. 2 a Dodatek č. XX Zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace dle materiálu RK-18-2020-09, př. 3.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení souhlasí

s převodem 6 ks terminálů VDI z majetku Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, a 6 ks terminálů VDI z majetku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-18-2020-09, př. 4 do vlastnictví Kraje Vysočina;

doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. XX Zřizovací listiny Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-18-2020-09, př. 1, Dodatek č. XX Zřizovací listiny Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-18-2020-09, př. 2 a Dodatek č.  XX Zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-18-2020-09, př. 3.

Odpovědnost Odbor zdravotnictví
Termín 16. 6. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz