Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-18-2020-13: Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – finanční prostředky na úhradu nákladů vynaložených na zajištění činností k připravenosti na řešení mimořádných událostí a krizových situací pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci

RK-18-2020-13.pdf, RK-18-2020-13pr01.pdf

Číslo materiálu 13
Číslo jednací RK-18-2020-13
Název Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – finanční prostředky na úhradu nákladů vynaložených na zajištění činností k připravenosti na řešení mimořádných událostí a krizových situací pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
Zpracoval K. Vlčková
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh 1
Popis problému

Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „MZ“) vydalo v souladu s ustanovením § 7 odst. 1 písm. u) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutí o poskytnutí neinvestičních finančních prostředků ze státního rozpočtu ČR na rok 2020 pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, ve výši 3 098 130 Kč dle materiálu RK-18-2020-13, př. 1.

Finanční prostředky jsou poskytovány prostřednictvím zřizovatele a jsou určeny na úhradu nákladů vynaložených na zajištění připravenosti na řešení mimořádných událostí a krizových situací v souladu s § 20 a 22 zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, ve znění pozdějších předpisů.

Výše finančních prostředků je stanovena nařízením vlády č. 148/2012 Sb., o stanovení výše úhrady nákladů na připravenost poskytovatele zdravotnické záchranné služby na řešení mimořádných událostí a krizových situací ze státního rozpočtu. Celková výše finančních prostředků se odvíjí od počtu obyvatel v daném kraji a odpovídá 10 Kč na osobu s trvalým nebo hlášeným pobytem na území kraje k 31. prosinci předchozího kalendářního roku.

Návrh řešení

Odbor zdravotnictví navrhuje radě kraje schválit rozpočtové opatření, které spočívá ve zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu kraje na rok 2020, včetně změny závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, ve výši neinvestičních účelově určených finančních prostředků ze státního rozpočtu dle přiloženého rozhodnutí MZ.

Stanoviska Odbor ekonomický

Usnesením č. 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina – ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské řízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí účelově určených finančních prostředků z Ministerstva zdravotnictví ve výši výši 3 098 130 Kč na zajištění činností k připravenosti na řešení mimořádných událostí a krizových situací dle zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, ve znění pozdějších předpisů (ÚZ 35018). Prostředky jsou určeny pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci dle materiálu RK-18-2020-xx, př. 1.

Návrh usnesení schvaluje
  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3533 – Zdravotnická záchranná služba) o účelové finanční prostředky poskytnuté Ministerstvem zdravotnictví na úhradu nákladů vynaložených na činnosti související se zajištěním připravenosti na mimořádné události a krizové situace ve výši 3 098 130 Kč (ÚZ 35018);
  • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2020 pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, o částku 3 098 130 Kč určenou na úhradu nákladů vynaložených na zajištění činností k připravenosti na řešení mimořádných událostí a krizových situací dle zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě.
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor zdravotnictví, ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina
Termín 9. 6. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz