Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-18-2020-14: Projektový záměr Vysočina Open BIM

RK-18-2020-14.pdf, RK-18-2020-14pr01.pdf , RK-18-2020-14pr02.pdf

Číslo materiálu 14
Číslo jednací RK-18-2020-14
Název Projektový záměr Vysočina Open BIM
Zpracoval R. Handa
Předkládá H. Strnadová, P. Pavlinec
Počet příloh 2
Popis problému

Technologická agentura České republiky vyhlásila veřejnou soutěž programu Doprava 2020+, jehož cílem je rozvoj dopravního sektoru takovým způsobem, který akceleruje technologický a  znalostní rozvoj České republiky. Jeden ze specifických cílů programu se nazývá Automatizace, digitalizace, navigační a družicové systémy. V oblasti digitalizace může Kraj Vysočina navázat na své zkušenosti z IT projektů a na výstupy právě realizovaného projektu EDUBIM, který je zaměřen na implementaci metody BIM v  oblasti silničního hospodářství. V této souvislosti Odbor informatiky a Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Kraje Vysočina identifikovaly další aktivity, které je vhodné v časovém výhledu do konce roku 2023 realizovat v rámci projektového záměru "Vysočina Open BIM" dle materiálu RK-18-2020-14, př. 1. Povinnou přílohou žádosti o podporu je Čestné prohlášení za uchazeče dle materiálu RK-18-2020-14, př. 2.  

V současné době probíhá vyjednávání s dalšími partnery (Ministerstvo dopravy ČR, Česká agentura pro standardizaci, Vysoké učení technické v Brně, ČEZ, a.s., BIM Point), jejichž účast zvýší šance na podporu připravovaného projektového záměru "Vysočina Open BIM". Nejzazší termín předložení žádosti o podporu je stanoven na 10.6.2020, 16:30. Výsledek hodnocení bude znám do 30.11.2020.
Předpokládaný rozpočet aktivit Kraje Vysočina dosahuje částky 20 mil. Kč. Dotace z programu Doprava 2020+ činí 80 % způsobilých výdajů projektu. Otázka spolufinancování z krajského rozpočtu bude řešena pouze v případě, že projektový záměr bude schválen k financování z  programu Doprava 2020+.

Návrh řešení

Odbor dopravy a silničního hospodářství a Odbor informatiky doporučují radě kraje rozhodnout předložit žádost o podporu projektu „Vysočina Open BIM“ do grantového programu Doprava 2020+; prohlásit skutečnosti dle materiálu RK-18-2020-14, př. 2.

Stanoviska Odbor dopravy a silničního hospodářství

Stanoviska jsou součástí přílohy 1 tohoto materiálu.

Návrh usnesení rozhoduje

předložit žádost o podporu projektu „Vysočina Open BIM“ do grantového programu Doprava 2020+;

prohlašuje

skutečnosti dle materiálu RK-18-2020-14, př. 2.

Odpovědnost Odbor dopravy a silničního hospodářství, Odbor informatiky
Termín 10. 6. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz