Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-18-2020-15: Smlouva o společném postupu při zajištění a realizaci akce „II/347 Humpolec - obchvat“

RK-18-2020-15.pdf, RK-18-2020-15pr01.docx

Číslo materiálu 15
Číslo jednací RK-18-2020-15
Název Smlouva o společném postupu při zajištění a realizaci akce „II/347 Humpolec - obchvat“
Zpracoval T. Pípal
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o uzavření smluvního vztahu řešícího spolupráci, úpravu práv a povinností smluvních stran v souvislosti se zajištěním přípravy a realizace akce "II/347 Humpolec - obchvat".

Na základě jednání mezi zástupci Kraje Vysočina a městem Humpolec o možnostech spolupráce při přípravě a realizaci akce "II/347 Humpolec - obchvat" (dále jen Akce/Stavba) bylo projednáno následující:

  • město zajistí kompletní projektovou dokumentaci Akce ve stupni projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí vč. zajištění vydání územního rozhodnutí. Projektová dokumentace bude Kraji Vysočina poskytnuta bezúplatně
  • město Humpolec získá do svého vlastnictví pozemky dotčené trvalým záborem stavby a  dále uzavře smluvní vztahy s vlastníky pozemků na užívání pozemků dotčených dočasným záborem stavby
  • Město převede vlastnické právo k pozemkům trvale dotčených stavbou v rozsahu zaměření skutečného provedení stavby na kraj do 9 měsíců od dokončení stavby za podmínek stanovených smlouvou dle přílohy RK-18-2020-15, př. 1.
  • kraj zajistí projektovou dokumentaci ve stupni dokumentace pro stavební povolení vč. zajištění pravomocného stavebního povolení
  • kraj zajistí realizaci Akce za předpokladu získání většinového finančního krytí z rozpočtu mimo Kraj Vysočina  

Na základě vypracování projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (dále jen DÚR) bude uzavřena smlouva o budoucím uspořádání silniční sítě, která bude řešit uspořádání silnic druhých a třetích tříd ve vlastnictví Kraje Vysočina a místních komunikací ve vlastnictví města Humpolec. Budoucí uspořádání bude navrženo na základě DÚR resp. na základě technického řešení obchvatu, zejména pak způsobu  křížení se stávajícími komunikacemi (úrovňové příp. mimoúrovňové křižovatky).

Návrh řešení

ODSH navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Smlouvu o společném postupu při zajištění a realizaci akce "II/347 Humpolec - obchvat" dle materiálu RK-18-2020-15, př. 1.

Stanoviska Odbor majetkový

Odbor majetkový nemá námitek k návrhu usnesení.

Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Smlouvu o společném postupu při zajištění a realizaci akce "II/347 Humpolec - obchvat" dle materiálu RK-18-2020-15, př. 1.

Odpovědnost Odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 15. 7. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz