Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-18-2020-16: Návrh na provedení rozpočtového opatření - navýšení kapitoly Doprava na financování neinvestičních akcí pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci

RK-18-2020-16.pdf, RK-18-2020-16pr01.pdf , RK-18-2020-16pr02.pdf

Číslo materiálu 16
Číslo jednací RK-18-2020-16
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření - navýšení kapitoly Doprava na financování neinvestičních akcí pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci
Zpracoval S. Juránek
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh 2
Popis problému

Zastupitelstvo Kraje Vysočina usnesením 0121/02/2020/ZK dne 17. 3. 2020 souhlasilo s poskytnutím ručitelského závazku na akce dle seznamu v materiálu ZK-02-2020-45, př. 2. V současné době stále probíhají jednání mezi kraji a Vládou ČR o finančních prostředcích na opravy silnic II. a III. třídy ve vlastnictví krajů. Za stávající situace je pravděpodobné, že bude jejich poskytnutí Vládou ČR schváleno. Kraj Vysočina plánuje čerpat prostředky prostřednictvím Krajské správy a údržby silnic, příspěvkové organizace (dále jen "KSÚSV") a to v co nejvyšší míře. Protože stavební sezóna již začala a kapacita firem se rychle vyčerpává, požádala KSÚSV dopisem, který je přílohou RK-18-2020-16, př. 1., o zajištění financování souvislých oprav silnic II. a III. tříd v roce 2020, které byly předmětem ručitelského závazku ve výši 180 mil. Kč. To by umožnilo po schválení rozpočtového opatření zastupitelstvem kraje zahájit realizaci těchto připravených a vysoutěžených staveb včas, tak aby mohly být dokončeny. Zároveň je stále možné financování z prostředků SFDI, v případě jejich schválení. Seznam jmenovitých akcí je přílohou RK-18-2020-16, př. 2. Jedinou změnou oproti seznamu v materiálu ZK-02-2020-45, př. 2. odsouhlasenému usnesením 0121/02/2020/ZK dne 17. 3. 2020 je jmenovitá akce" III/38815 Vír most 38815-3", kde vítězný uchazeč neposkytl součinnost a veřejnou zakázku nelze z důvodu dlouhé doby realizace stavby znovu opakovat. Tato jmenovitá akce je nahrazena akcí "II/353 Nové veselí-Bohdalov".

Usnesením č. 0316/06/2019/RK schválila rada kraje Pravidla Rady Kraje Vysočina, kterými se konkretizují vybrané vztahy mezi zřizovatelem a příspěvkovými organizacemi, zejména vybrané povinnosti ředitelů příspěvkových organizací, a stanoví se podmínky k jejich plnění ze dne 26. 2. 2019, č. 01/19 (dále jen Pravidla). Dle Čl. 7 Pravidel je ředitel příspěvkové organizace povinen činnost příspěvkové organizace plánovat, plány činnosti aktualizovat a předkládat zřizovateli ke schválení.

Návrh řešení

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků v celkové výši 180 000 000 Kč z Fondu strategických rezerv do rozpočtu kraje na rok 2020, na kapitolu Doprava k financování neinvestičních akcí dle přílohy RK-18-2020-16, př. 2. Současně navrhuje schválit zvýšení závazného ukazatele "Příspěvek na provoz" u KSÚSV na rok 2020. Dále navrhuje uložit řediteli KSÚSV zajistit finanční čerpání na tyto akce přednostně z prostředků rozpočtu SFDI a nevyčerpané prostředky vrátit do rozpočtu Kraje Vysočina. Tento postup, v případě schválení prostředků ze SFDI, umožní jejich účelné a  včasné vyčerpání a zároveň dokončení staveb ve stavební sezóně 2020.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje:

  • schválit převod finančních prostředků ve výši 180 000 000 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje na kapitolu Doprava, § 2212 – Silnice, určených pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci na financování neinvestičních akcí dle  materiálu RK-18-2020-16, př. 2;
  • schválit zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace pro rok 2020 o částku 180 000 000 Kč na realizaci akcí dle seznamu RK-18-2020-16, př. 2;
  • uložit řediteli Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, zajistit finanční čerpání na akce dle seznamu v materiálu RK-18-2020-16, př. 2 přednostně z  prostředků rozpočtu SFDI v roce 2020 a nevyčerpané prostředky poskytnuté krajem vrátit do rozpočtu Kraje Vysočina nejpozději do 30.11.2020. 
Odpovědnost Odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz