Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-18-2020-19: Dotace na výstavbu požární zbrojnice - obec Hořice – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS

RK-18-2020-19.pdf, RK-18-2020-19pr01.pdf , RK-18-2020-19pr02.pdf

Číslo materiálu 19
Číslo jednací RK-18-2020-19
Název Dotace na výstavbu požární zbrojnice - obec Hořice – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
Zpracoval P. Dvořák
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh 2
Popis problému

Ministerstvo vnitra – generální ředitelství HZS ČR (dále jen MV – GŘ HZS ČR) vyhlásilo pro rok 2016 a následující roky dotační program „Dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů“ (dále jen Program). Program je určen na poskytování státních dotací obcím na nákup dopravních automobilů do vybavení jednotky požární ochrany obce a na výstavbu a rekonstrukci požárních zbrojnic (dále jen „PZ“).

Zastupitelstvo Kraje Vysočina se rozhodlo podpořit obce, které uspějí se žádostí o dotaci z Programu MV – GŘ HZS ČR a na svém zasedání dne 2. 2. 2016 se usnesením č. 0008/01/2016/ZK k tomu i zavázalo. Obcím, které kraj požádají o finanční pomoc, kraj poskytne v jednotlivých případech dotaci do výše 2/3 přiznané státní dotace, maximálně však 300 000 Kč na dopravní automobil a 3 000 000 Kč na PZ.

Obce, které byly úspěšné se žádostí o státní dotaci, postupně využívají usnesení zastupitelstva a podávají žádosti o dotace z rozpočtu kraje.

Nyní požádala obec Hořice o dotaci na novou PZ. Obec žádá o částku 3  000  000 Kč. Žádost je součástí mat. RK-18-2020-19, př. 2.

V letošním roce se jedná v pořadí o druhou žádost o dotaci na PZ. Celková částka již schválené dotace (2 368 291 Kč, usnesení č. 0084/02/2020/ZK) a nyní navržené dotace činí 5 368 291 Kč.

Návrh řešení

Na základě výše uvedeného se doporučuje podpořit obec Hořice, která byla úspěšná se svou žádostí o státní dotaci z Programu MV – GŘ HZS ČR na pořízení PZ, a poskytnout této obci dotaci z rozpočtu kraje v celkové výši 3 000 000 Kč dle materiálu RK-18-2020-19, př. 1.

Navržené řešení vychází z přijatého usnesení zastupitelstva č. 0008/01/2016/ZK podpořit obce ve snaze zabezpečit rozvoj a akceschopnost jednotek sborů dobrovolných hasičů, které jsou nezanedbatelnou součástí integrovaného záchranného systému v Kraji Vysočina.

Stanoviska Odbor regionálniho rozvoje

Podpora byla zaevidována v systému eDotace - ID O02941.

Odbor ekonomický

Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Nespecifikovaná rezerva činí 89 009 tis. Kč.

Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje:

  • rozhodnout poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část dotaci obci Hořice, IČO: 00248223, ve výši 3 000 000 Kč na stavbu nové požární zbrojnice dle materiálu RK-18-2020-19, př. 1;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu RK-18-2020-19, př. 2;
  • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část o částku 3 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 3 000 000 Kč na poskytnutí dotace.
Odpovědnost Odbor sekretariátu hejtmana
Termín 30. 6. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz