Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-18-2020-21: Uzavření dodatků k dotačním smlouvám významných kulturních, sportovních a společenských akcí konaných v roce 2020

RK-18-2020-21.pdf, RK-18-2020-21pr01.xls , RK-18-2020-21pr01upr01.xls , RK-18-2020-21pr02.pdf

Číslo materiálu 21
Číslo jednací RK-18-2020-21
Název Uzavření dodatků k dotačním smlouvám významných kulturních, sportovních a společenských akcí konaných v roce 2020
Zpracoval O. Rázl
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh 3
Popis problému

Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 11. 2. 2020 usnesením č. 0005/01/2020/ZK rozhodlo o poskytnutí dotace organizátorům významných kulturních, sportovních a společenských akcí konaných v Kraji Vysočina v roce 2020. 
Vzhledem k epidemii koronaviru došlo u některých akcí ke změnám termínu konání, rozsahu i  celkového rozpočtu, na jejichž základě byly upraveny výše dotace. Změny jsou zaznamenány v  žádostech, které jsou součástí materiálu RK-18-2020-21, př. 2.

Seznam akcí včetně změn termínů a výše dotace je obsahem materiálu RK-18-2020-21, př. 1.

Návrh řešení

Odbor sekretariátu hejtmana navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje uzavřít s žadateli dodatky ke smlouvě dle materiálu RK-18-2020-21, př. 2 a schválit rozpočtové opatření v  rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje dle materiálu RK-18-2020-21, př. 1.

Stanoviska Odbor regionálního rozvoje

Dotace byly zaevidovány v systému eDotace ID O02902.

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu nemá k materiálu připomínky a uvedené informace bere na vědomí.

Odbor školství, mládeže a sportu

OŠMS souhlasí s navrženými úpravami u sportovních akcí.

Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje.

Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje:

  • rozhodnout uzavřít dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace dle materiálu RK-18-2020-21, př. 2;
  • schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje dle materiálu RK-18-2020-21, př. 1.
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor sekretariátu hejtmana
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz