Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-18-2020-24: Projekt "Rozvoj integrovaného systému řízení kvality (CAF a ISO) v Kraji Vysočina"

RK-18-2020-24.pdf, RK-18-2020-24pr01.pdf , RK-18-2020-24pr02.xls

Číslo materiálu 24
Číslo jednací RK-18-2020-24
Název Projekt "Rozvoj integrovaného systému řízení kvality (CAF a ISO) v Kraji Vysočina"
Zpracoval D. Buřičová, D. Marek
Předkládá D. Buřičová
Počet příloh 2
Popis problému

Jedná se o rozhodnutí o realizaci projektu „Rozvoj integrovaného systému řízení kvality (CAF a  ISO) v Kraji Vysočina". Projekt bude realizovat Odbor analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen „OAPŘ“) v rámci Výzvy pro územní samosprávné celky č. 109 a priority 4.1 Efektivní veřejná správa Operačního programu Zaměstnanost 2014 – 2020.

Výzva má ex ante financování, minimální výše způsobilých výdajů jsou 2 mil. Kč, podíl žadatele je 5 %. Výzva je zaměřená na řízení kvality, tvorbu strategických dokumentů, podporu procesního řízení v organizaci a vzdělávání.

 

Zdůvodnění projektu a jeho cíl:

Kraj Vysočina řídí kvalitu prostřednictvím metody CAF, benchmarkingu, principů MA21 a speciálně oblast bezpečnosti je řešena pomocí systému ISO 2700x. V souladu s principy uvedených metod jde o neustále se opakující proces, založený na postupném zlepšování (Demingův cyklus PDCA). Procesy na krajském úřadě jsou velmi rozmanité a zároveň vzájemně provázané, management řeší průběžně jejich optimalizaci, efektivnost, hospodárnost a účelnost, průběžně vše reviduje a ověřuje a pečlivě plánuje další změny tak, aby šlo o trvalý proces bez  přerušení cyklu. Tento způsob pomáhá odhalit oblasti se slabými stránkami a určuje směr pro zlepšování. To vše je podmíněno průběžným vzděláváním všech uživatelů výše zmiňovaných metod kvality, tj zaměstnanců na všech pozicích dle jejich pracovních pozic, a to zejména v oblastech:

  • šíření povědomí o kvalitě, tj. zapojení všech zaměstnanců, kteří se svojí činností podílejí  na řízení kvality,
  • rozvoj bezpečnosti a povědomosti všech zaměstnanců s důrazem na kybernetickou bezpečnost,
  • vzdělávací aktivity pro odborníky a rozvoj jejich kompetencí, a to jak členů CAF týmu, členů Výboru pro řízení kybernetické bezpečnosti a interních auditorů kybernetické bezpečnosti.

Předmětem projektu je rozvoj Společného hodnoticího rámce pro propojení využívaných přístupů k řízení kvality dle metodiky CAF 2020 a zároveň rozvoj systému managementu bezpečnosti informací dle požadavků normy ISO/IEC 27001:2013. Výstupem bude jak sebehodnotící zpráva dle CAF, tak recertifikace dle ISO/IEC 27001:2013. Jde o integrovaný model řízení kvality, podrobnosti jsou uvedeny v materiálu RK-18-2020-24, př. 1.

 

Nedílnou součástí projektu bude činnost auditora kybernetické bezpečnosti a průběžné a specifické vzdělávání dotčených osob. 

Rozpočet projektu je stanoven na 4 284,1 tis. Kč, z toho spolufinancování kraje (ve výši 5 %) je 214 tis. Kč.  Rozpis nákladů na činnosti (náklady na služby, tj. vzdělávání a prověřování získaných vědomostí a osobní náklady) jsou uvedeny v příloze RK-18-2020-24, př. 1.

Projekt bude administrovat ve spolupráci s OAPŘ Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace.

Návrh řešení

Odbor analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit projektový záměr projektu „Rozvoj integrovaného systému řízení kvality (CAF a ISO) v Kraji Vysočina“ dle materiálu RK-18-2020-24, př. 1 a rozhodnout předložit žádost o podporu dle  materiálu RK-18-2020-24, př. 1 do výzvy č. 109 Výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC) Operačního programu Zaměstnanost 2014 – 2020.

Stanoviska dotčených odborů a Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace jsou uvedena v materiálu RK-18-2020-24, př. 2.

Stanoviska Grémium ředitele

Projekt "Rozvoj integrovaného systému řízení kvality (CAF a  ISO) v Kraji Vysočina" zabezpečí zvyšování kvality a poskytne podmínky pro rozvoj kompetencí odborných zaměstnanců na úseku řízení kvality, kybernetické bezpečnosti a bezpečnosti informací. Proto ho grémium ředitele bez výhrad doporučuje k realizaci. 

Návrh usnesení schvaluje

Projektový záměr projektu „Rozvoj integrovaného systému řízení kvality (CAF a ISO) v Kraji Vysočina“ dle materiálu RK-18-2020-24, př. 1;

rozhoduje

předložit žádost o podporu dle materiálu RK-18-2020-24, př. 1 do výzvy č. 109 Výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC) Operačního programu Zaměstnanost 2014 – 2020.

Odpovědnost Odbor analýz a podpory řízení
Termín 31. 3. 2023

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz