Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-18-2020-25: Dynamický nákupní systém na dodávky ochranných prostředků na roky 2020-2023

RK-18-2020-25.pdf, RK-18-2020-25pr01.pdf

Číslo materiálu 25
Číslo jednací RK-18-2020-25
Název Dynamický nákupní systém na dodávky ochranných prostředků na roky 2020-2023
Zpracoval D. Buřičová, V. Kotrbová
Předkládá D. Buřičová
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o Dynamický nákupní systém na dodávky ochranných prostředků (dále jen "DNS"), které bude pořizovat Kraj Vysočina pro jím zřizované příspěvkové organizace, a to zejména pro  případ zajištění stálé rezervy.  

Zadávací dokumentace stanoví základní podmínky realizace DNS (kvalifikační předpoklady, dobu trvání DNS, vymezení okruhů nakupovaných ochranných prostředků, které budou prostřednictvím DNS pořizovány). Zadávací dokumentace bude zveřejněna po celou dobu trvání DNS (tedy 36 měsíců) a bude průběžně dostupná a přístupná kterémukoliv dodavateli, který bude mít zájem se do DNS registrovat. 

Zadávací dokumentace je výzvou pro dodavatele k podání žádosti o účast v DNS. K podání nabídek pak budou sloužit jednotlivé výzvy k podání nabídek zasílané dodavatelům, kteří splní podmínky pro účast v DNS. Do DNS se pak průběžně mohou zapojovat další firmy po celou dobu trvání DNS. 

Návrh řešení

Předkladatel doporučuje Radě Kraje Vysočina: 

  • rozhodnout o způsobu zadání veřejné zakázky „Dynamický nákupní systém na dodávky ochranných prostředků“ v souladu se zadávací dokumentací dle materiálů RK-18-2020-25, př. 1;
  • stanovit, že osobami oprávněnými činit elektronické úkony nezbytné pro zavedení a fungování „Dynamického nákupního systému na dodávky ochranných prostředků“ (zavedení „Dynamického nákupního systému na dodávky ochranných prostředků“, vyhlašování jednotlivých výzev, posouzení podmínek účasti v  „Dynamickém nákupním systému na dodávky ochranných prostředků“, apod.) jsou zaměstnanci Odboru analýzy a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina;
  • pověřit k provádění úkonů zadavatele v rámci posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky „Dynamický nákupní systém na dodávky ochranných prostředků“ zaměstnance Odboru zdravotnictví  Krajského úřadu Kraje Vysočina;
  • uložit Odboru analýz a podpory řízení a Odboru Zdravotnictví Krajského úřadu Kraje Vysočina zajistit řádný průběh zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky „Dynamický nákupní systém na dodávky ochranných prostředků“ dle schváleného způsobu zadání, podmínek stanovených v zadávací dokumentaci této nadlimitní veřejné zakázky na dodávky a  v termínech stanovených zákonem.
Stanoviska Odbor sociálních věcí

Odbor sociálních věcí nemá připomínky k předloženému materiálu.

Odbor zdravotnictví

nemá k návrhu usnesení připomínek.

Odbor sekretariátu hejtmana

souhlasí s navrhovaným řešením.

Návrh usnesení rozhoduje

o způsobu zadání veřejné zakázky na dodávky „Dynamický nákupní systém na dodávky ochranných prostředků“ v souladu se zadávací dokumentací dle materiálu RK-18-2020-25, př. 1;

stanoví

že osobami oprávněnými činit elektronické úkony nezbytné pro zavedení a fungování „Dynamického nákupního systému na dodávky ochranných prostředků“ (zavedení „Dynamického nákupního systému na dodávky ochranných prostředků“, vyhlašování jednotlivých výzev, posouzení podmínek účasti v  „Dynamickém nákupním systému na dodávky ochranných prostředků“, apod.) jsou zaměstnanci Odboru analýzy a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina;

pověřuje

k provádění úkonů zadavatele v rámci posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky „Dynamický nákupní systém na dodávky ochranných prostředků“ zaměstnance Odboru zdravotnictví  Krajského úřadu Kraje Vysočina;

ukládá

Odboru analýz a podpory řízení a Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Kraje Vysočina zajistit řádný průběh zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky dodávky „Dynamický nákupní systém na dodávky ochranných prostředků“ dle schváleného způsobu zadání, podmínek stanovených v zadávací dokumentaci této nadlimitní veřejné zakázky na dodávky a  v termínech stanovených zákonem.

Odpovědnost Odbor analýz a podpory řízení, Odbor zdravotnictví
Termín 31. 12. 2023

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz